Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Sagsbehandler til Forsvarets Operationscenter i Operationsstabens J33


Sagsbehandler til Forsvarets Operationscenter i Operationsstabens J33

Vil du være en del af en nystartet sektions, som er i dynamisk udvikling, så er denne stilling noget for dig.
Om os
J33 er en del af Operationsstabens Operationsafdeling(J3) under Forsvarskommandoen placeret i Karup. Sektionen, J33 består af i alt 26 medarbejdere fordelt på to elementer – Operationscenteret (JOC) og J33. Sektionen er nystartet, hvorfor opgaveportefølje og ansvarsområder er under fortsat spændende udvikling.

Forsvarets nationale og internationale engagement gør, at vi er præget af et dynamisk og til tider hektisk arbejdsmiljø. Omgangstonen er fri og uformel, og vi prioriterer gode sociale relationer blandt medarbejderne i sektionen. Vi er meget afhængige af andre afdelinger og myndigheder, hvilket kræver effektiv kommunikation og samarbejde.

Sektionen består af en chef (KK/OL M401), en næstkommanderende (MJ/OK M331), to elements ledere (MJ/OK M 331) - J33 elementet består af yderligere tre majorer (MJ/OK M331) og tre kaptajner (KL/KN M321) - Operationscenteret består af yderligere syv majorer (MJ/OK M 331) og syv seniorsergenter (SSG M231), to chefsergenter (CSG M232), to korporaler (M113).
Om stillingen
Som sagsbehandler/information manager i JOC bidrager du til planlægning og indsættelse af Forsvarets kapaciteter– som en del af stabsarbejdet. Du vil i samarbejde med JOC have ansvaret for aktiviteter og opgaver i et værnsfælles miljø, herunder med kort varsel bidrage til indsættelse af styrker til bistand for Politiet og andre af statens myndigheder, samt indgå i J33 stabsarbejde omkring indsættelse af enheder og kapaciteter.

Du vil blive en del af Forsvaret Operative Hovedkvarter(FHQ), hvor du - når hovedkvarteret overgår til krisestyring - vil indgå på et vagthold som Infomanager, der understøtter rammerne for igangværende og planlagte indsættelser og krisestyring i samarbejde med andre sektioner og afdelinger i Operationsstaben, kommandoer, styrelser og civile myndigheder m.v.

Opgaverne er mangeartede og vil give dig et bredt indblik i Forsvaret og styring på operativt opgaver. Nedenstående opgaver giver dertil et bredt indblik i din daglige opgaveportefølje,
- Ansvarlig for JOC samt J33 C2/IT materiel.
- Ansvarlig for udvikling, vartning og klargøring af JOC og J33 faciliteten samt Call Center.
- Ansvarlig for udvikling og vartning af J33 og Call Center forudsætningsværktøjer m.v., herunder J33 hjemmeside med tilhørende videns base.
- Ansvarlig for udviklingen af J33 C2 struktur i regi af SITAWARE - NATO produkter, såsom TOPFAS og JOC – watch m.fl.
- Koordinationsansvarlig for udvikling af J33 briefinger m.m..
- Koordinationsansvarlig for alt besøgsvirksomhed ved JOC og J33.
- Koordinationsansvarlig for JOC besvarelser af aktindsigts opgaver på vegne af CH JOC.
- Koordinationsansvarlig for samarbejdet med J35 Global.
- Forestå udvikling, validering og ajourføring af rapporteringsbestemmelser for rapportering om særlige hændelser internationalt (jf. FKOBST O.096-1).
- Forestå den interne og tværgående sagsbehandling på vegne af CH JOC.
- Forestå JOC ETAB - mæssige tilpasninger.
- Forestå planlægning og gennemførelse af OPST interne krisestabsøvelser.
- Forestå udvikling og validering af gældende grundlag (SOP/SOI, DIR m.m. for JOC og J33 i rammen af JHQ DNK).
- Bidrager til løsning af JOC øvelsesmæssige forpligtigelser (planlægning, indspil m.m.) i relation til den samlede uddannelse af staben.
- Bistår med gennemførelse af JOC uddannelsesmæssige forpligtelser i rammen af SÆHÆ/ME uddannelse, såvel eksternt som internt i OPST.
- Indgå i J33/krisestab som Information Manager ved aktivering i rammen af SÆHÆ eller ved aktivering af JHQ DNK.

Der er en stor grad af frihed under ansvar med mulighed for en fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden samt mulighed for hjemmearbejde efter aftale. Der vil i perioder kunne forventes spidsbelastninger i jobbet. Du vil være en del af et værnsfælles miljø, hvor der bliver lagt vægt på at udvikle dig og dine personlige og faglige kompetencer.

Samlet set vil du opleve en alsidig og lærerig hverdag, hvor du bliver en del af et dynamisk og fleksibelt team bestående af dygtige og engagerede kolleger, der leverer varen i et godt arbejdsklima, hvor samarbejde og frihed under ansvar er i fokus.
Om dig
Vi forventer du er udnævnt chefsergent eller at du har 15 års anciennitet som befalingsmand, heraf minimum seks år som udnævnt seniorsergent: Desuden skal du i den forbindelse indgå en uddannelsesaftale om gennemgang af militære akademiuddannelse (MAU), såfremt denne eller tilsvarende ikke er gennemført ved ansøgningstidspunktet.

Du har en bred operativ erfaring og har tidligere gjort tjeneste på afdelings- og kommandoniveau. Du har bredt kendskab til Forsvarets organisation og opgaveløsning. Kombineret med viljen til at lære mere, modet til at tænke ud af boksen i forhold til udvikling og lyst til at arbejde i et spændene og dynamisk miljø.

Du er en person med god helhedsforståelse og stærke kompetencer inden for analyse og planlægning, samt trives med at udvikle og optimere procedurer og processer. Du kan hurtigt sætte dig ind i komplekse problemstillinger og gå forrest i at skabe de bedst mulige vilkår og rammer for operationer, indsættelser og samarbejdet internt i Forsvaret. Du er åben og imødekommende og besidder evnen til at skabe og vedligeholde gode samarbejdsrelationer. Du er initiativrig og kan bevare overblikket når tingene går stærkt. Du har gode dansk- og engelskkundskaber i både tale og skrift.
Du har haft størstedelen af din karriere inden for et af de tre værn med baggrund i den operative struktur eller INTOPS missioner og ønskeligt stabstjeneste på niveau II/III, herunder arbejdet i et operativt miljø.

Du er visionær og nytænkende med evne til at bidrage med udvikling og konsolidering af JOC i det fremtidige værnsfælles miljø.

Du ser dig selv indgå i et dynamisk team med mange forskelligartede opgaver, hvor dagene er vidt forskellige.

Du besidder gode IT kundskaber.

Du er villig til at tage den nødvendig efteruddannelser ved Beredskabsstyrelsen.

Du evner at kunne omstille dig imellem daglig tjeneste og vagttjeneste i rammen af J33.

Du skal kunne godkendes til Cosmic Top Secret (CTS).

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en seniorsergent med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til chefsergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte TEAM LEADER JOC major Michael Dahl Nielsen på tlf.: +45 728 40202 eller FIIN FKO-O-JOC02 eller nuværende stillingsindehaver CSG Rene Nørlund på FIIN FKO-O-JOC03.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail fps-bdy@mil.dk

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 15. oktober 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. december 2022 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed.
Forsvarskommandoen løser opgaverne under mottoet ”Værd at kæmpe for”, og vores primære ansvar er at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i nationale og internationale opgaver.
Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

15.10.2022

Indrykningsdato

19.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent