Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Leder til Etablissementspartnerelement i Ballerup


Leder til Etablissementspartnerelement i Ballerup

Har du lederevner og masser af drive? Brænder du for drift, personaleledelse og tilfredse brugere på et af forsvarets etablissementer?

Vi søger en leder til etablissementspartnerelement ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, som vil være med til at levere professionel og engageret service.

Stillingen kan søges af både militære og civile kandidater.
Om os
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelsen støtter og servicerer militære operative enheder, og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet, ved at udvikle og levere de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke. Ejendomsstyrelsen leverer et fuld service koncept, hvor opgaverne bl.a. omfatter etablissementsdrift, nybyggeri, vedligehold, miljø- og energiopgaver, samt natur- og terrænpleje.
Miljø- og energiopgaver samt naturpleje, som udføres overvejende via eksterne leverandører.

Om etablissementspartnerelementet:
Ejendomsstyrelsens 28 etablissementspartnerelementer, fordelt på forsvarets tjenestesteder, skal sikre en stærk lokal tilstedeværelse, og kontakt og nærhed til brugerne – såvel militære som civile. Etablissementspartnerelement Ballerup er således Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) og Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) og brugernes primære indgangsvinkel til rekvirering af serviceleverancer hos Ejendomsstyrelsen.

Det er etablissementspartnerelementernes rolle, at støtte den lokale militære tjenestestedschef, som er pålagt et ansvar for prioritering af drifts- og udviklingsaktiviteter på tjenestestedet, og elementet har blandt andet selvstændigt ansvar for bygningsdrift, daglig drift af installationer og faciliteter, samt mindre vedligeholdelsesopgaver.

Etablissementspartnerelementet består af i alt 12 medarbejdere, med baggrund inden for administration og kontor, bygningsvedligehold og tekniske installationer. Alle arbejder tæt sammen, så der sikres en samlet, lokal understøttelse af brugerne.

Opgaverne i etablissementspartnerelementet omfatter håndtering af alle typer af brugerhenvendelser, initiering af indkøb, praktiske drifts- og vedligeholdelsesopgaver, støtte til arrangementer, tilsyn, kvalitetssikring, varemodtagelse, mv. Alt i alt håndterer etablissementspartnerelement Ballerup alle de spørgsmål, forespørgsler eller forhold som relaterer til det at drive tjenesterne, og de tilknyttede faciliteter og arealer.
Om stillingen
Som leder af etablissementspartnerelementet referer du til chefen for Etablissementspartnerafdelingen.

Din vigtigste opgave er, at sikre tjenestestedets faciliteter opfylder de nødvendige behov ved brugerne. Fokus er på at sikre serviceleverancer til brugerne samt støtte kollegaer i Ejendomsstyrelsen med lokalkendskab.

Du bliver ansvarlig for den daglig ledelse af elementets medarbejdere og over for tjenestestedschefen ansvarlig for daglig iværksættelse, prioritering og styring af facility management ydelser, etablissementsdrift samt bygningsvedligeholdelses- og tekniske projektet under 100.000 kr.

I samarbejde med tjenestestedschefen, er en af dine opgaver at udarbejde lokale driftsplaner, med udgangspunkt i de lokale forhold. Du er ansvarlig for overholdelse samt opfølgning på etablissementspartnerelementets tildelte budgetter, samt at tilsikre at etablissementspartnerelementets opgaveløsning sker i rammen af Ejendomsstyrelsens godkendte driftsmanual og indkøbsprocesser.

Som leder er du ansvarlig for kontrol og varemodtagelse af leverancer fra eksterne leverandører, herunder lokal opfølgning på klager, fejl og mangler, samt tage ansvar for problemløsningsprocessen ved tvister og behandling af lokale klager.

Du varetager de personalerelaterede opgaver vedrørende direkte underlagte medarbejdere, herunder at udvikle og optimere elementets interne processer og opgaveløsning, sikre relevant kompetenceudvikling, gennemføre udviklings-, FOKUS- og lønsamtaler. Du får mulighed for, at arbejde med mangeartede arbejdsopgaver som spænder fra ledelse og drift til økonomiopfølgning og brugertilfredshed. Spændet i dine samarbejdsflader er bredt, hvilket giver stor dynamik i hverdagen.

Du vil have fast tjenestested i Ballerup, men der vil forekomme rejseaktivitet, og en mindre del af arbejdet kan ligge uden for normal arbejdstid.

Du bliver Ejendomsstyrelsens lokale repræsentation i Ballerup, som med et indgående lokalkendskab sikrer en solid lokal understøttelse af brugerne. Der vil i den sammenhæng være en del mødevirksomhed med tjenestestedschefen og øvrige brugere.
Om dig
Du er befalingsmand med en stærk faglig profil, med grundlæggende viden og erfaring inden for etablissementsdrift, sagsbehandling, økonomi- og budgetstyring, og er vant til at have kontakt med offentlige myndigheder. Det er et krav, at du har erfaring med driftsplanlægning, samt kendskab til kunde- og leverandørforhold i forbindelse med håndtering af eksterne leverandører.

Vi forventer at du har gennemført, eller er i gang med merkonomfag i ledelse, eller tilsvarende, og besidder relevant ledelseserfaring fra en driftsorganisation, eller offentlig virksomhed eller Forsvarsministeriets koncern. Som leder har du erfaring med, at drage maksimalt udbytte af dit teams potentiale, og kommunikerer nemt med dine kollegaer, medarbejdere og kunder. Du går forrest og viser vejen for dine medarbejdere.

En åben kommunikation, løsningsorienteret tilgang, forståelse for processer og procedurer, evne til at træffe svære beslutninger, samt skabe og fastholde stabile og længerevarende relationer - også i en hverdag med et foranderligt og til tider højt tempo - er naturlige dele af din personlige værktøjskasse.

Kendskab til Forsvarsministeriets koncern og forsvarets forvaltningspraksis kræves. Det foretrækkes, at du gør tjeneste eller har gjort tjeneste på et af forsvarets tjenestesteder.

Gode skriftlige og mundtlige formuleringsevner på dansk, samt erfaring i anvendelse af it- værktøjer og Microsoft Office pakken kræves. Kendskab til SAP DeMars er en fordel.
Ansættelsesvilkår
Bemærk at stillingen også slåes op som civil. Stillingens indhold, løn og funktionsniveau justeres efter den valgte kandidat. Du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst.

Som Militær:
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Ballerup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, er du velkommen til at kontakte chef for Etablissementsafdelingen Jesper Bjerg Støwe Kristensen på tlf. 7181 3480.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail fps-bdy@mil.dk

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 2. oktober 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. november 2022 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse støtter og servicerer militære operative enheder og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet. Vi er ansvarlig for at levere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke. Vores ansvarsområde omfatter nybyggeri, vedligehold og facility management i form af bl.a. rengøring, kantine og arealpleje. Desuden varetager vi miljø- og energiopgaver og naturpleje af Forsvarets terræner.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har hovedkontor i Hjørring, men vi har medarbejdere på tjenestesteder over hele landet. Ejendomsstyrelsen er en mangfoldig arbejdsplads, der er båret af stærke fag- og videnfællesskaber.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelsen har ca. 2 millioner kvadratmeter bebyggelse i vores portefølje, et samlet areal på ca. 32.000 hektar, over 600 etablissementer i hele Danmark, og vi beskæftiger knapt 600 medarbejdere.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

02.10.2022

Indrykningsdato

19.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent