Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Taktiklærer og elementleder for Operations- & Føringsuddannelsen ved Center for Landmilitære Operationer.


Taktiklærer og elementleder for Operations- & Føringsuddannelsen ved Center for Landmilitære Operationer.

Har du en stærk taktisk forståelse og den mentale spændvidde til aktivt at bidrage til udviklingen af dansk doktrin indenfor det landmilitære domæne kombineret med lysten og evnen til at undervise studerende og kursister på Operations- og Føringsuddannelsen (OFU), så er stillingen som taktiklærer og elementleder for OFU måske noget for dig?
Om os
Center for Landmilitære Operationer er det landmilitære center under Institut for Militære Operationer ved Forsvarsakademiet. Centret består af 35 hærofficerer, én seniorsergent, én IT assistent og én videnskabelig medarbejder, der arbejder i fire elementer, der dækker doktrinudvikling og taktikuddannelser fra underafdelings- op til korpsniveauet. Arbejdet i centret er præget af en vekselvirkning mellem udvikling (doktrinudvikling), formidling (undervisning af studerende) og professions-fastholdelse (støtte til hærens operative enheder). Vi har fokus på den militære profession, hvor den ultimative udfordring er føring og ledelse af landmilitære enheder i kamp.

CLO tilbyder nogle af forsvarets mest moderne og effektive uddannelser med et højt fagligt indhold. CLO spiller igennem vores uddannelser en afgørende rolle i prægningen af hærens kommende førere lige fra delingsførere, kompagnichefer, stabsofficerer til fremtidige chefer i hæren. OFU gennemføres delvist ved hjælp af distanceundervisning, mens Officersgrunduddannelsen og Føringskursus gennemføres som ren tilstedeværelse.

Advanced Land Operations udgør sammen med Component Campaign Planning OFU og varetages i rammen af CLO af et team på 5 lærere samt chefen for CLO som overlærer. Fokus på OFU ligger på at uddanne kommende chefer i hæren samt førere og stabsofficerer til at kunne planlægge og gennemføre landmilitære operationer på niveauerne op til korps og land component niveau.
Om stillingen
Du skal fungere som taktiklærer på OFU, hvor du skal undervise i taktik samt vejlede i forbindelse med operative overvejelser og stabsarbejde. Du bliver ligeledes elementleder for OFU, hvor du overfor overlæreren får det daglige ansvar for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af OFU.

Du vil som taktiklærer også blive primær sagsbehandler på den nationale doktrinære udvikling af Feltreglement I og herudover bidrage til udviklingen af Feltreglement III og reglement for Kampbataljonen. Udviklingen foregår i tæt samarbejde med bl.a. NATO, hæren samt centre og institutter ved Forsvarsakademiet. Dertil kan du forvente at skulle bidrage til forskellige tværinstitutionelle projekter i regi af FAK.

Stillingen er endvidere designeret ind i MND-N hvor taktiklæreren bestrider funktionen som shifteleader-2. Der påregnes optil 20 dage om året til varetagelse af denne designering.
Om dig
Du har en operativ baggrund i hæren og har gennemført OFU eller tilsvarende. Du har god indsigt i og forståelse for indsættelse af landmilitære troppeenheder også gerne i en joint ramme.

Du har erfaring fra tidligere tjeneste ved en bataljon, brigade, division eller korps samt erfaring med at arbejde i operative stabe, gerne i et internationalt miljø fra udsendelser eller udstationering, hvor du har vist dig som en handlekraftig og analytisk stærk officer, der kan motivere og engagere samt skabe et godt arbejds- og læringsmiljø.

Du er ledelsesmæssigt i stand til at motivere og lede meget kompetente medarbejdere med væsensforskellige ansvarsområder.

Det vil være en fordel at du tidligere har arbejdet med uddannelse af officerer samt studie- og udviklingsvirksomhed. Du skal endvidere have en god portion skriftlighed, dvs. besidde evnen til at formulere dig klart og tydeligt skriftligt på både dansk og engelsk som en del af dit bidrag til forskning herunder doktrinudvikling.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenestested er ved Forsvarsakademiet, Svanemøllens Kaserne.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte den fungerende chef for CLO major Peter Grandahl på tlf.: 21 77 15 51. Alternativt til nuværende stillingshaver major Morten Johnsen på tlf: 22 32 08 02.
Ny chef for CLO er udpeget og bliver oberstløjtnant Jacob Buus Madsen. CH CLO tiltræder pr. 1. oktober 2022 og vil deltage i ansættelsessamtalerne.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Jesper Tang Sørensen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9149.

Ansøgningsfristen er den 9. oktober 2022 og samtaler forventes afholdt snarest derefter. Stillingen er til besættelse pr. 1. november 2022, men den endelige tiltrædelsesdato vil blive endeligt koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Forsvarsakademiet
Forsvarsakademiet er dansk forsvars værnsfælles center for militære studier. Vores aktiviteter består af uddannelse, forskning, rådgivning og formidling inden for militære kerneområder. Ydelserne er overvejende for forsvarets egne myndigheder og ansatte, men der udbydes også enkelte kurser til civile uden for forsvaret. Gennem forskningsbaseret uddannelse i militære studier bidrager Forsvarsakademiet til, at forsvarets chefer kan kæmpe og vinde i morgendagens konflikter.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

09.10.2022

Indrykningsdato

16.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent