Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Logistikofficer til Logistiksektionen ved stab/1. Brigade (G4/ST/1 BDE)


Logistikofficer til Logistiksektionen ved stab/1. Brigade (G4/ST/1 BDE)

Har du kendskab til logistik og vil du være med til at udvikle logistikken til den operative brigade – savner du det operative miljø, og vil du være en del af et dynamisk og stærkt team med mange opgaver og udfordringer, så er dette jobbet for dig. Du har som logistikofficer i Logistiksektionen i 1. Brigade mulighed for at præge brigadens og din egen udvikling.
Om os
1. Brigade har hovedkvarter i Holstebro, hvor hovedopgaven er at opstille og uddanne en operativ brigade. Foruden de operative opgaver varetager 1. Brigade forberedelse af enheder til beredskab, INTOPS bidrag og nationale indsættelser. Omgangstonen er fri og uformel, og vi lægger vægt på et godt samarbejde, såvel internt i staben, som med underlagte chefer og enheder.

Logistiksektionen har fokus på den operative logistiske opgaveløsning, men behandler tillige driftsmæssige enkeltsager af væsentlig karakter for brigadens samlede opgaveløsning.
Om stillingen
Logistiksektionen består til daglig af otte medarbejder, fordelt på fire officerer, to befalingsmænd og to konstabler. Heraf er seks af stillingerne rotationsstillinger i lighed med denne, hvilket betyder, at du vil blive befalet på midlertidig tjeneste i 2 år og modtage ydelser jf. gældende bestemmelser.

Under operativ indsættelse skal du virke som logistikofficer i enten planlægnings- eller operationscenteret. I planlægningscenteret udarbejder du sammen med CH LOG den logistiske plan for brigadens operative indsættelse, herunder laver du overvejelserne indenfor de logistiske funktionsområder forsynings-, transport-, sanitets og vedligeholdelsestjeneste. I plancenteret fører du brigadens operationer, og har overfor chefen for operationscentret ansvaret for at monitere den logistiske situation i brigaden, og proaktivt tilsikre at brigaden kontinuerligt er understøttet.

Brigadens operative hovedkvarter deltager normalt i to til tre større aktiviteter i løbet af året. Forud for gennemføres intern stabstræning mhp. at træne og videreudvikle interne føringsprocedurer.

Du vil som en del af brigadens planlægningscenter eller operationscenter få et indgående kendskab til hvordan brigadeoperationer planlægges og gennemføres.

I forbindelse med tjenesten i brigadens faste hovedkvarter i Holstebro skal du som stabsofficer bl.a.
• Være OPSC/PLANC ekspert inden for de logistiske funktionsområder.
• Bidrage til udarbejdelse og opdatering af brigadens SOP logistik og herigennem være med til at fastlægge procedurer for brigadens logistiske virke på kamppladsen.
• Bidrage til at skabe de logistiske rammer for brigadens øvelsesaktiviteter i ind- og udland.
• Bidrage til planlægning af deployering og understøttelse af enheder på aktiviteter i udlandet.
• Bidrage til synkroniseringen af tilgang af nyt materiel med enhedernes aktiviteter.

Du vil få indflydelse på, hvilke opgaver du skal arbejde med.

Stabens ugerytme er planlagt omkring tilstedeværelse tirsdag, onsdag og torsdag, hvor møder og den fysiske koordination primært finder sted. Der er mulighed for hjemmearbejdsdag om mandagen og hjemmearbejdsdag/fri om fredagen.

Stillingen indebærer almindelig øvelsesaktivitet og i nogen omfang tilstedeværelse uden for normal arbejdstid – både i Danmark og i udlandet.
Om dig
Du er kaptajn eller major M322 og har gennemført VUK/BDE, Føringskursus eller VUT-I/L.
Hvis du har ambitioner om optagelse på OFU og/eller MMS, er stillingen velegnet for ansøgeren, som ønsker afprøvning i og bedømmelse for en funktion på troppeenhedsniveau. For ansøgeren med ambitioner om specialisering inden for et operativt område, giver stillingen mulighed for dette.

Alternativt er du en erfaren premierløjtnant, der er optaget på Føringskursus. I det tilfælde vil du skulle indgå en uddannelsesaftale om gennemførelse af FØK. Efter gennemført videreuddannelse vil du kunne udnævnes til kaptajn i stillingen.

Den vigtigste kvalitet ved dig er ønsket og evnen til at lære nyt, samt at kunne indgå i en dynamisk enhed med en afvekslende hverdag. Besidder du disse evner, skal vi nok støtte dig i at opnå de nødvendige kompetencer gennem uddannelse og sidemandsoplæring.

Det er ønskeligt at du har følgende kompetencer/tidligere tjeneste:
- Indgående kendskab til minimum et af de logistiske funktionsområder.
- Operativ erfaring.
- Har gode samarbejdsevner.
- Er initiativrig.
- Kan arbejde med flere sideløbende opgaver, hvor der oftest er korte tidsfrister.
- Har været underafdelingschef.
- Har forrettet tjeneste i en bataljons-/brigadestab.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Tjenesten kan forrettes som midlertidig tjeneste i op til to år, hvorefter du vil returnere til dit
nuværende faste tjenestested. Ordningen med midlertidig tjeneste er betinget af din nuværende myndigheds godkendelse.
Der vil også være mulighed for, at du kan ansættes til varig tjeneste i stillingen med skift af fast tjenestested til Holstebro.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Kim Krumbak på tlf. 2080 7563, mail: 1BDE-G4-01@FIIN.DK.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Jesper Tang Sørensen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9149.

Ansøgningsfristen er den 2. oktober 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse pr. 1. januar 2023, men den endelige tiltrædelsesdato vil blive endeligt koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

02.10.2022

Indrykningsdato

15.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent