Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Stabshjælper ved Forsvarets Joint Operations Center (genopslag)


Stabshjælper ved Forsvarets Joint Operations Center (genopslag)

Vil du være en del af et spændende og til tider hektisk arbejdsmiljø i Forsvarets Joint Operations Center, Operationsstaben?
Er du god til infomanagement, administration, koordinere, samarbejde, skabe netværk og bringe det i spil, når opgaverne skal løses? Og har du en bred indsigt i stabsvirke og kendskab til Forsvarets opgaver og organisation?
Om os
Joint Operations Center (JOC) er Forsvarskommandoens (FKO) døgnbemandede operationscenter under Operationsstaben.
JOC fungerer som Single Point of Contact for Forsvaret, herunder på ordre kunne iværksætte udfoldning af Operationsstaben CURRENT OPS(J33). JOC håndterer alle særlig hændelser (SÆHÆ) i Forsvaret, samt alle andre former for hændelser uden for normal arbejdstid.

JOC er der udover kontaktpunkt for henvendelser fra eksterne myndigheder, medarbejdere og borgere, samt koordinerer på vegne af Vagtchefen (VAGTCH) aktioner og rapportering i fm. SÆHÆ, samt holder på ordre fra VAGTCH løbende Forsvarsministeriet (FMN) underrettet om særlige hændelser og lignende episoder.

JOC er overordnet ansvarlig for at holde Forsvarets øverste ledelse (FØL) og øvrige udvalgte interessenter på strategisk niveau underrettet om tildra-gelser og forhold, der har eller kan få betydning for den overordnede styring og ledelse af Forsvaret.
JOC opretholder vagt i bunker 1137 døgnet rundt, hvorfra alle nationale og internationale operationer, øvelser samt stabiliseringsindsatser moniteres, støttes og, afhængigt af C2 struktur, ledes, herunder udsendte enhedsbidrag, enkeltpersoner, militærrådgivere og inspektionshold.

- Varetager funktionen som forbindelsesled til FKO repræsentant i den Nationale Operative Stab (NOST) og den Internationale Operative Stab (IOS) ved aktivering af disse.
- Er uden for normal arbejdstid ansvarlig for Forsvarets kontakt til bl.a. NATO og danske militære repræsentationer i udlandet.
- Er uden for normal arbejdstid ansvarlig for håndtering af kontakt til statslige myndigheder og øvrige nationale instanser, samt internationale militære samarbejdspartnere, herunder ambassaderne i København.

JOC tilsikrer at alle nationale og internationale operationer moniteres, støttes og, afhængigt af tilknyttet kommandoforhold, ledes kontinuerligt, støttet af Operationsstaben indenfor normal arbejdstid. Den taktiske føring udøves med støtte af National Land Operation Centre (NLOC), National Maritime Operations Centre (NMOC), National Air Operations Centre (NAOC) samt Arktisk Kommando (AKO).
Vi er 18 M/K - En major som Team Leader, syv majorer/orlogskaptajner som vagthavende officerer (VO), syv seniorsergenter som vagthavende befalingsmænd (VB), to chefsergenter som infomanager/sagsbehandler og en korporal som stabshjælper.
Forsvarets nationale og internationale engagement gør, at vi har en travl og omskiftelig hverdag, hvor vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø med gode muligheder for kompetenceudvikling for den enkelte.
I JOC arbejder vi i et værnsfælles miljø, med en uformel omgangstone, med fleksible rammer og frihed under ansvar.
Om stillingen
Din primære opgave vil være at indgå i den daglige drift af JOC/J33 med fokus på følgende arbejdsopgaver.
• Ansvarlig for håndtering af J33/JOC journalisering af skrivelser/dokumenter/særlige hændelser i WorkZone.
• Ansvarlig for udlån, opdatering og vedligehold af HEM arkivets dokumenter/planer.
• Ansvarlig for håndtering og opbevaring af ISOPREP.
• Ansvarlig for udarbejdelse, vartning og opdatering af JOC VIP liste og diverse vagtlister (VAGTCH, STBV).
• Ansvarlig for udfærdigelse/fremsendelse af månedsopgørelse over vagtgående personel.
• Ansvarlig for klargøring og vartning af tilknyttet CALL CENTER.
• Forestår opdatering af særlig hændelse databasen i JOC portalen.
• Forestår controlling af JOC budget efter direktiv fra CH JOC.
• Forestår udarbejdelse af indkøbsordrer efter direktiv fra CH JOC.
• Bidrager til statistiske opgørelser (særlig hændelser m.fl.).
• Bidrager til klargøring og vartning af JOC og J33 facilteten.
• Bidrager til udvikling og tilpasning af IT systemer i JOC/J33 efter direktiv fra JOC IM.
• Bidrage til planlægning og koordination af JOC interne workshops og seminar.
• Støtter med ad hoc opgaver i rammen af JOC efter direktiv.

Du vil ligeledes skulle indgå som Stabshjælper i J33/JOC ved en aktivering i rammen af Forsvarsplan Danmark eller større incidents.

Du vil i jobbet få en stor kontaktflade til stabe, værnskommander og eksterne samarbejdspartner (eks. Rigspolitiet). Du skal derfor være rimelig i både skriftlig og mundtlig kommunikation.

Stillingen stiller krav til din selvstændighed og organisatoriske forståelse, samt en stor grad af omstillingsparathed.
Om dig
Du har gennemført KP, UFAG for stampersonel.

Du har haft størstedelen af din karriere inden for et af de tre værn med baggrund i den operative struktur eller INTOPS missioner og ønskeligt stabstjeneste på niveau II/III, herunder arbejdet i et operativt miljø.

Du er visionær og nytænkende med evne til at bidrage med udvikling og konsolidering af JOC i det fremtidige værnsfælles miljø.(JHQ)

Du ser dig selv indgå i et dynamisk team med mange forskelligartede opgaver, hvor dagene er vidt forskellige.

Du besidder gode IT kundskaber.

Du er villig til at tage den nødvendig efteruddannelser ved Beredskabsstyrelsen, og at du behersker engelsk i skrift og tale.

Du evner at kunne omstille dig imellem daglig tjeneste og vagttjeneste i rammen af JOC/J33.

Du skal kunne godkendes til Hemmeligt (HEM).
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en værns fælles stilling.

HKKF
Stillingen er en ufaglært korporal stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporal forening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren. 

CS
Stillingen er en korporal stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en fra konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale.
 
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Tjenesten er med fast tjenestested i Karup.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte FKO-O-JOC02 MJ Michael Dahl Nielsen på tlf.: +45 728 40202

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BDY@MIL.DK eller på tlf. nr. 7281 9171.

Ansøgningsfristen er d. 15. oktober 2022 og vi forventer at afholde samtaler derefter. Stillingen ønskes besat 1. november 2022 eller snarest derefter.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed.
Forsvarskommandoen løser opgaverne under mottoet ”Værd at kæmpe for”, og vores primære an-svar er at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i nationale og internati-onale opgaver.
Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militær-faglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Forsvarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

15.10.2022

Indrykningsdato

15.09.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent