Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Sikkerhedsofficer/sagsbehandler til Garnisonsstøtteelement på Vordingborg Kaserne


Sikkerhedsofficer/sagsbehandler til Garnisonsstøtteelement på Vordingborg Kaserne

Hvis du har lyst til at arbejde med militær sikkerhed og beredskab i et godt og velorganiseret arbejdsmiljø, er denne stilling lige noget for dig!

Om os
Vordingborg kaserne huser i dag Hjemmeværnskommandoen, Flyverhjemmeværnet, 4 Nationale Støttebataljon, Hjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland Falster, Hjemmeværnsskolen Uddannelsescenter Sjælland, Garnisonsværksted Vordingborg/Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, Forsyningscenter Vordingborg/Supply Chain Division/Forsvarets Materiel og Indkøbsstyrelse, lokalt partnerelement fra Forsvarets Ejendomsstyrelse samt mindre elementer fra Veterancenter og Infirmeri Sjælland.

Garnisonsstøtteelementet er organiseret i Hjemmeværnskommandoens operationsdivision, hvor divisionschefen også er garnisonskommandant. Hovedopgaven er at understøtte Garnisonskommandanten i hans virke og i den forbindelse at skabe de bedst mulige vilkår for garnisonens enheder.

Der er således tale om en garnison med mange forskellige enheder og deraf også forskellige behov, som skal tilgodeses på bedst mulige måde.
Om stillingen
Den koordinerende sikkerhedsofficer er organisatorisk placeret i Garnisonsstøtteelementet. Garnisonsstøtteelementets opgave er bl.a. at koordinere og samordne lokale forhold mellem garnisonens myndigheder og enheder, hvorunder sikkerhedsofficeren løser koordinerende opgaver inden for militær sikkerhed, etablissementsforhold samt udarbejde planer for det lokale beredskab.

Derudover bliver du ansvarlig for udarbejdelse og vedligeholdelse af risikovurderinger. I samarbejde med garnisonens andre sikkerhedsofficer gennemfører du årlige sikkerhedsinstruktioner. Du varetager ligeledes funktionen som kryptosikkerhedsofficer for Hjemmeværnskommandoen.

Du er ansvarlig for at udarbejde og vedligeholde Garnisonens beredskabsplan i samarbejde med relevante samarbejdspartner på garnisonen.

Som en del af virket er du sekretær i koordinerende udvalg for militær sikkerhed, ligesom du er med i en bred vifte af garnisonens forskellige koordinationsudvalg. Med de mange koordinerende opgaver, vil du få en stor kontaktflade med alle myndigheder og enheder ved Vordingborg Garnison.

Arbejdstiden er generelt inden for daglige tjenestetid, som er fra kl. 08.00-16.00 mandag og tirsdag, samt fra kl. 08.00-15.00 onsdag til fredag. Du vil indgå i tilkaldevagtroste. Dit faste tjenestested vil være i Vordingborg.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført Føringskursus, VUK eller VUT-I/L. Er du erfaren premierløjtnant der er optaget Føringskursus, vil du i så fald kunne indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du kan arbejde med flere sideløbende opgaver, hvor der ofte er korte tidsfrister. Du har overblik, er struktureret og kan kommunikere klart og tydeligt i skrift og tale. Dit livssyn er positivt, du besidder et godt humør og har let ved at skabe gode relationer til både militære og civile samarbejdspartnere.

Du skal mestre samarbejde på flere niveauer, og du skal have forståelse for de mange forskellige funktionsvilkår for garnisonens medarbejdere, således der opnås de bedste løsninger.
Du kan se dig selv som en del af et serviceelement, hvor du som en selvfølge kan og vil løse opgaver på tværs af faggrænser og funktionsniveauer.

Stillingen medfører krav om en række formelle efteruddannelser inden for den militære sikkerhedstjeneste. Det vil være en fordel, hvis du allerede nu har de nødvendige uddannelser, men det er ikke afgørende. Det er vigtigt, at du har vilje og energi til at give dig i kast med arbejdet og at tilegne dig eventuelt manglende uddannelser og viden.

Den store kontaktflade og berøring med alle enheder og myndigheder på Vordingborg kaserne fordrer, at du generelt er velbedømt inden for hele relationsfeltet i FOKUS. Især lægges der vægt på samarbejde og kommunikation som afgørende for, du kan agere med accept i og formidle viden til hele organisationen.

Med de formelle krav omkring militær sikkerhed taget i betragtning, vægtes også kompetencen faglighed højt. Det er forudsætningen for, at du kan rådgive ledelsen samt andre ressourcepersoner og medarbejdere, blandt andet ved at omsætte regler og bestemmelser til praktiske og lokale anvisninger på en forståelig og hensigtsmæssig måde.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEM og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Henning Østergaard Nielsen på tlf. 72 82 00 89 / 25 57 58 05 eller hjk-ldgse@mil.dk


Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Thomas Søren Eskebjerg Krog, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9159 eller fps-tse@mil.dk.

Ansøgningsfristen er d. 11. september 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse pr. 1. november 2022, men endelige tiltrædelsesdato vil blive endeligt koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

OM HJK - Hjemmeværnet er en frivillig, militær beredskabsorganisation. Hjemmeværnskommandoen (HJK) er Hjemmeværnets øverste myndighed og er en værnsfælles styrelse under Forsvarsministeriet. HJK er ansvarlige for den strategiske og operative ledelse af Hjemmeværnet som organisation og omfatter Chefen for Hjemmeværnet og den Kommitterede for Hjemmeværnet, der tilsammen udgør Hjemmeværnsledelsen, samt Hjemmeværnsstaben.
HJK er ansvarlige for opstilling og uddannelse af frivilligt personel og enheder og deltager som en del af det militære forsvar i løsningen af de opgaver, der påhviler Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet samt disses hjælp til civile myndigheder. HJK står for information om Hjemmeværnet, strategisk rekruttering og fastholdelse af frivillige, planer, programmer og studievirksomhed for Hjemmeværnets udvikling. HJK med Hjemmeværnsstab, divisioner og afdelinger har til huse på Vordingborg Kaserne.

Læs mere om Hjemmeværnet som arbejdsplads på www.hjv.dk eller www.vistillerop.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Vordingborg, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

11.09.2022

Indrykningsdato

28.07.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent