Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Officerer til Søværnskommandoens nye føringsstab


Officerer til Søværnskommandoens nye føringsstab

Har du mod på at opbygge en ny taktisk føringskapacitet i Søværnet og deltage i efterfølgende øvelser og indsættelser? Drives du af at skabe nye idéer, som kan effektueres hurtigt? Finder du det inspirerende at arbejde i et miljø, hvor fleksibilitet og højt arbejdstempo er en del af kulturen? Finder du det attraktivt at dine arbejdsdage og opgaver er meget varierende?

Så bør du søge en stilling i Søværnskommandoens nye taktiske føringsstab.
Om os
Søværnskommandoens føringsstab bliver direkte underlagt Søværnskommandoens næstkommanderende. Den nye føringsstab udvikles i tre faser.

Fase 1 (2022): Oprettelse af føringsstabens projektorganisation.

Denne projektorganisation består af fem årsværk fordelt således:

- To orlogskaptajner (stillingerne er besatte)
- To kaptajnløjtnanter
- Én premierløjtnant

Fase 1 består hovedsagligt i at opbygge føringsstabens struktur, som skal udbygges til sin endelige form i løbet af 2023.

Fase 2 (2023): Udbygning samt styrkeproduktion af føringskapaciteten.

I denne fase skal op til 20 stillinger besættes, hvorved føringsstaben opnår den tiltænkte bemanding. Ydermere skal hele staben styrkeproduceres gennem koncentreret uddannelse og træning. Føringsstaben er tilmeldt BALTOPS 23 og skal herunder fungere som CTG (Commander Task Group).

Fase 3 (2024): Indgå i COM SNMG1 kernestab samt yderligere styrkeproduktion.


I første halvår 2024 har Danmark ledelsen af SNMG1. Føringsstaben får til opgave at indgå i denne stab. Ydermere skal 2024 bruges på yderligere styrkeproduktion af føringsstaben, så den kan tilmeldes NATO NRF pr. 1/1 2025

Ovennævnte tre faser har særdeles stort fokus i Søværnskommandoen og det forventes, at føringsstaben har opgaverne i fokus med en stringent eksekvering til følge.

SVK føringsstab er i sagens natur et nyt tjenestested. Det er derfor meget vigtigt, at du vil være medvirkende til at opbygge et tjenestested med en stærk taktisk/operativ sømilitær kultur. Det der skal være styrende for denne kultur er en ”CAN DO” mentalitet, hvor kritisk tænkning, mod og kreativitet er værdsatte værdier. Fremtiden for føringsstaben vil bestå af komplekse og udfordrende opgaver, som kun kan håndteres succesfuldt gennem et tæt samarbejde i staben. Samtidig skal det være sjovt og motiverende at arbejde i SVK føringsstab. Det skal bl.a. sikres igennem en stærk kultur, godt kammeratskab og en sund korpsånd. Endeligt er SVK føringsstab også et sted, hvor der værnes om Søværnets traditioner og hvor vi har fokus på de familiære behov, som er afgørende for succes i tjenesten.
Om stillingen
Som det ses i afsnittet ”OM OS” er stillingen opdelt. I opstartsfasen vil stillingen bære præg af at danne de rigtige strukturer og rammer for staben. I det arbejde vil du, grundet stabens lave bemanding, få en nøglerolle. Dernæst går staben, og dermed stillingerne, over i en styrkeproduktionsfase. Hvad din eksakte stilling samt opgaver heri bliver, er noget vi i samarbejde skal blive enige om. Med andre ord - når vi sammen har dannet føringsstrukturen, finder vi ud af hvad din stillingsbetegnelse bliver.

Henset til vigtigheden af stillingen forventes det, at du som minimim forbliver i sektionen frem til 2025. Der vil være mulighed for avancement internt i staben i denne periode, såfremt du har evnerne og ambitionerne.

Vi tilbyder
En ekstraordinær mulighed for at opbygge en ny stab i Søværnskommandoen med efterfølgende spændende og alsidige opgaver med en taktisk/operativt sømilitært DNA. Vi garanterer, at du vil blive fagligt udfordret, hvilket utvivlsomt vil bibringe dig en spændende tjeneste, som du vil have gavn af resten af din karriere. Samtidig garanterer vi, at din tjeneste bliver alsidig med mange spændende oplevelser.

Du vil få fast tjenestested enten i Slagelse (FLS Korsør) eller i Karup (alt afhængig af dit eget ønske, men på sigt vil størstedelen af den fysiske tilstedeværelse være i Korsør).
Henset til fleksibiliteten vil det være muligt at arbejde fra hjemmet, såfremt fysisk tilstedeværelse ikke vurderes nødvendigt.
Om dig
Stillingeopslaget henvender sig til to kaptajnløjtnanter.

Vi søger bredt, da opgaveporteføljen i denne nye stab er mange. Dog er det en fordel, hvis du har en baggrund funderet i det taktiske miljø. Såfremt du ikke har en taktisk overhøjde, skal dette ikke afholde dig fra at søge – hvis du har den rette personlighedsprofil, som passer lige ind, skal vi nok sørge for at ”klæde dig taktisk på”, så du vil kunne håndtere de fremtidige opgaver i Søværnskommandoens føringsstab.

Du er egnet til INTOPS, har gyldigt blåt bevis og en gyldig træningstilstandsprøve (FFT).

Endvidere bør du og din familie være afklaret med, at stillingen periodevis indebærer høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fungerende chef i SVK N7Ø orlogskaptajn Kim Løye Sørensen på tlf.: 5115 0840 eller Mail: FKO-SV-N7O01@mil.dk
eller orlogskaptajn Johannes Kidmose på tlf.: 5117 1455.

Har du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent kaptajn Jesper Tang Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse, på tlf.: 7281 9149.

Stillingen er til besættelse 1. oktober, og ansøgningsfristen er mandag d. 22. august 2022, og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter ved SVK N7Ø lokaler på Flådestation Korsør eller via VTC.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM SØVÆRNSKOMMANDOEN
Søværnskommandoen indgår i Forsvarskommandoen og er placeret på Flyvestation Karup. En afdeling af Søværnskommandoen er placeret på Flådestation Korsør. Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter. Søværns-kommandoen er også ansvarlig for den nødvendige maritime nationale styrkeindsættelse op igennem kriseniveauerne fra fred over krise til krig, hvor chefen for Søværnskommandoen skal kunne fungere i rollen som national Maritime Component Commander. Søværnskommandoen gennemfører, kontrollerer og evaluerer virksomheden i Søværnet. Endelig er Søværnskommandoen ansvarlig for at opretholde værnsfaglighed og identitet.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

22.08.2022

Indrykningsdato

14.07.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent