Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Uddannelsesofficer ved Uddannelsescenter Sjælland, Hjemmeværnsskolen


Uddannelsesofficer ved Uddannelsescenter Sjælland, Hjemmeværnsskolen

Hvis du vil prøve kræfter med uddannelsen af soldater i Hjemmeværnet, kan virket som uddannelsesofficer være med til at give dig en høj grad af udvikling af selvstændighed igennem løsning af dine opgaver, samt ledelsesmæssig erfaring som kursusansvarlig. Hvis det vækker interesse så er du måske den medarbejder, vi står og mangler på Uddannelsescenter Sjælland (UDCSJ) i Vordingborg med tiltrædelse sna-rest muligt.
Om os
Uddannelsescentret med 8 ansatte, er en del Hjemmeværnsskolen. Chef, næstkommanderende, to uddannelsesofficerer, to uddannelsesbefalingsmænd, en forsynings-/uddannelsesbefalingsmand og en stabs-/forsyningshjælper.

Omgangstonen er uformel og afslappet. Kulturen bygger på tillid, fleksibilitet og samarbejde, hvor teamwork, kollegial støtte og sparring er en naturlig del af hverdagen. Uddannelsescenteret har gode fysiske arbejdsforhold.

Uddannelsescentret gennemfører en bred vifte af uddannelser for hjemmeværnets frivillige, på grundlæggende enkeltmands- (Hjemmeværnets basisuddannelse), funktions-, fører- og specialistniveau.

Uddannelsescentrets kurser gennemføres over hele landet, men med tyngde i Vordingborg, Jægerspris og Nymindegab. Uddannelsescentret har derudover en række internationale samarbejder i blandt andet Baltikum, Estland og USA.
Om stillingen
Du vil, som uddannelsesofficer være den primære ansvarlige for gennemførelse og sagsbehandling af delingsføreruddannelsen i hjemmeværnet, samt dele af den specialføreruddannelsen (patrulje/infanteri og motoriseret overvågning).

Du vil virke som den kursusansvarlige inden for tildelte sagsområder/kurser, hvor du skal planlægge, tilrettelægge, gennemføre og kontrollere kurser og læringsforløb.

I forlængelse heraf er det dit ansvar, løbende at kontrollere og udvikle på Hjemmeværnsskolens frivillige instruktører, samt lede og motivere hjemmeværnssoldater, befalingsmænd og officerer.

Du vil derudover indgå i diverse arbejdsgrupper alt efter behov for udvikling og beskrivelse af uddannelserne med henblik på, at sikre sammenhængen til Hjemmeværnets øvrige befalingsmands- og officersuddannelser.

Du vil i samspil med uddannelsescentrets øvrige personel, varetage nogle af Hjemmeværnsskolens internationale samarbejdsopgaver og der vil i den forbindelse være mulighed for tjenesterejser til blandt andet Baltikum og USA.

Tjenestetid er normalt 0800-1530/1500, men tilrettelæggelsen af tjenestetiden er meget fleksibel. Du skal dog påregne perioder med aften- og weekendarbejde, lige-som der kan forekomme arbejde i traditionelle ferieperioder (f.eks. vinter og efterårs-ferie).

I kursusfrie perioder vil der være gode muligheder for afvikling af optjente friheder, kompetenceudvikling ligesom der også vil være mulighed for hjemmearbejde.
Om dig
Du er premierløjtnant, med erfaring inden for uddannelsesområdet. Vi ser gerne, at du har et godt kendskab til uddannelsesstruktur og planlægning af uddannelser.

Du er taktisk velfunderet og opdateret på infanteritaktik i Hæren, primært på gruppe- og delingsniveau (den mekaniserede infanterigruppe og infanteridelingen).

Det vigtigste redskab du har med, er dine gode samarbejdsevner, da det er vigtigt, at du kan indgå i samspil med UDCSJ øvrige kursusansvarlige, kursusledere, frivillige faglærere og instruktører.

Du er god til at planlægge og kan håndtere ”frihed under ansvar”, da du vil skulle arbejde meget selvstændigt. Du skal ligeledes have motiva-tionen og evnen til fortsat at udvikle og skabe fremdrift for dine sagsområder.

Du har nemt ved at samarbejde på tværs af organisationen og med mennesker med forskellige kompetencer.Du er entusiastisk og fleksibel i tilgangen til hverdagens udfordringer, lige som du har orden og præcision.

Som soldat og underviser fremstår du som rollemodel, og du brænder for at arbejde med uddannelse samt finder det naturligt at følge udviklingen inden for uddannelse, ledelse og ikke mindst taktik.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn Erik A.C. Hoffgaard, hvs-u-sj-01@mil.dk, telefon 2163 6779.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Thomas Søren Eskebjerg Krog, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9159.

Ansøgningsfristen er den 28. august 2022. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter med henblik på besættelse af stillingen den 1. oktober 2022, den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Om Hjemmeværnsskolen
Hjemmeværnsskolen udvikler uddannelser, der giver de frivillige hjemmeværnssol-dater faglige samt ledelses- og føringsmæssige kompetencer, der muliggør effektiv og koncentreret indsættelse til hjælp for Forsvaret og det øvrige samfund. Derudover gennemfører vi i stor udstrækning uddannelse af personel fra Forsvarets øvri-ge myndigheder samt fra Politiet, så vi i alt uddanner cirka 5.000 kursister om året.

Læs mere om Hjemmeværnet som arbejdsplads på www.hjv.dk eller www.vistillerop.dk
Hjemmeværnsskolen består af 71 ansatte, hvoraf ca. halvdelen gør tjeneste i Ny-mindegablejren. De øvrige medarbejdere ved Hjemmeværnsskolen er ansat ved Ma-rinehjemmeværnssektionen eller ved et af de tre uddannelsescentre, der geografisk er placeret rundt i landet.

Hjemmeværnsskolen er en moderne arbejdsplads, der anvender den nyeste viden inden for uddannelse og læring. Vi har senest i oktober 2018 vundet Forsvarets Uddannelsespris for vores taktiske læringsvideoer, der er udviklet i samarbejde med Hærens Sergentskole – et samarbejde der fortsætter med læringsvideoer inden for andre områder.

Vi har også et tæt samarbejde med Forsvarets andre uddannelsesinstitutioner, her-under Hærens Officersskole og Air Force Training Centre, ligesom vi har et stort in-ternationalt arrangement med blandt andet U.S. National Guard i USA, de baltiske lande samt Georgien og senest Kenya.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Vordingborg, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

28.08.2022

Indrykningsdato

05.07.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent