Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Uddannelsesbefalingsmand til Batteri Dinesen (HRU) i 2. Kapacitetsafdeling


Uddannelsesbefalingsmand til Batteri Dinesen (HRU) i 2. Kapacitetsafdeling

Er du den erfarne befalingsmand, der trives i et dynamisk arbejdsmiljø? Har du lyst til at arbejde med uddannelsen og udviklingen af HRU og deres befalingsmænd? Så kan Batteri Dinesen tilbyde dig stillingen som Uddannelsesbefalingsmand.
Om os
Batteri Dinesen indgår i 2. Kapacitetsafdeling og består af Batteritrop, Kommandodeling, og to, på sigt tre, delinger.

Batteriets opgaver er at gennemføre Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse, samt Tjenestegrensmodul 1 for befalingsmænd. Begge uddannelse bliver gennemført to gange årligt. På sigt vil der endvidere skulle gennemføres konstabelgrunduddannelse ved batteriet. Dertil, har batteriet den væsentlige opgave at hverve egnede soldater til 1. Artilleriafdeling og Hæren.

Udover at gennemføre HRU, har batteriet ansvaret for at videreudvikle enhedens sergenter. Dette kan kun lade sig gøre, når batteriets erfarne befalingsmandskadre fremstår som rollemodeller gennem deres fremtræden, professionalisme og gode mandskabsbehandling.

Ånden og tonen i batteriet er kendetegnet ved, at vi behandler hinanden med ordentlighed og respekt, hvor der er plads til åben dialog, samt en fri og uformel omgangstone.
Om stillingen
Som uddannelsesbefalingsmand indgår du i ledelsen og er batterichefens nærmeste rådgiver i uddannelse.

Du bidrager til planlægning og gennemførelse af fag på tværs af HRU samtidigt med du støtter instruktørerne i deres planlægning og gennemførelse af uddannelsesvirksomheden.

Du har tillige en vigtig opgave i at understøtte udviklingen og holdningsprægningen af batteriets befalingsmænd, i samarbejde med batteribefalingsmanden.

Ligeledes vil du, i samarbejde med afdelingens uddannelsesbefalingsmand, skulle tilsikre en progressiv udvikling og ”rød tråd” fra HBU over HRU og videre i Stående Reaktionsstyrke. Du deltager ydermere i det ugentlige uddannelsesmøde og gennemfører både her og i dit øvrige virke kontrol med uddannelsens delelementer.

Derudover vil du være involveret i planlægningen af batteriets feltøvelser og skydeperioder. Her vil du støtte de primære planlæggere i relevant omfang, herunder virke som sparringspartner for disse, således det planlægningsmæssige leje optimeres til befalingsmændenes niveau.

Slutteligt er du en del af evalueringen af de yngre befalingsmænd. Hertil bistår du med observationer og erfaringer med de enkelte befalingsmænd, således du i samarbejde med batteribefalingsmanden og batterichefen kan tilsikre den bedst mulig udvikling og anvendelse af deres kompetencer.

I udgangspunktet, vil tjenesten være planlagt til 37 timer ugentligt. Der må forventes deltagelse i batteriets aktiviteter, herunder øvelser og skydeperioder. Endvidere, må det også forventes, at der skal forrettes tjeneste uden for almindelig daglig tjeneste efter behov.

Du skal forvente, at fungere som faglærer og instruktør i forbindelse med uddannelse af HRU og DAR 145. Her vil du have ansvaret for planlægning, tilrettelæggelse, gennemførsel og kontrol af uddannelse inden for de/det fagområde, du bliver tildelt.
Om dig
Du er seniorsergent eller oversergent, med minimum 6 års tilfredsstilende tjeneste som oversergent og vurderet egnet til udnævnelse til seniorsergent.

Du interesserer dig for uddannelse, herunder planlægning, kontrol og evaluering. Du er respekteret for dine faglige færdigheder, leder-/føreregenskaber og mandskabsbehandling.

Derudover har du gode samarbejdsevner og udviser høj grad af selvstændighed, for herigennem at opnå brugbare og velfunderede resultater.

Du er bredt respekteret som en kompetent befalingsmand, der formår at gå i spidsen for opretholdelsen af korpsånden ved Batteri Dinesen.

Du trives i en omskiftelig hverdag og er ikke bleg for, at bringe dine egne erfaringer og kompetencer i spil med kort varsel. Du har erfaring fra operative og/eller tekniske funktioner, er nysgerrig, selvstændig og analytisk tænkende.

Ved indtræden i stillingen som seniorsergent, skal du have eller erhverve dig følgende kompetencer:

Militær efteruddannelse:
• Planlagt, påbegyndt eller gennemført et grundmodul og et føringsmodul i den militære akademiuddannelse (MAU).

Føring:
• Skal kunne varetage føring og ledelse, herunder udvise fysisk og psykisk handlekraft, for at fastholde undergivnes fokus på opgaveløsning.
• Skal kunne tage ansvar for og kontrollere, at enheden lever op til Forsvarets værdier om etik og moral, herunder diversitet, disciplin og adfærd.
• Skal kunne varetage føring, herunder afgøre relevansen af opgavers enkeltdele som et led i styring, prioritering og fordelingen af pålagte opgaver til underlagte førere, følge op med kontrol af kvaliteten og rettidigheden af løsningen samt korrigere, hvis resultater i enheden ikke er tilfredsstillende.

Ledelse:
• Skal kunne indgå i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser, herunder initiere gennemførelsen af delelementer fra projekt- og stabsbeslutninger i egen enhed.
• Skal kunne varetage ledelsesfunktioner og sikre en effektiv opgaveløsning ved enheden i praksis nære problemstillinger og strategiske beslutninger.

Uddannelse:
• Skal kunne indgå i udviklingen af underordnet og sideordnet personels faglige og personlige kompetencer ud fra enhedens uddannelses- og udviklingsbehov.
• Skal kunne indgå i udviklingsorienterede og tværfaglige arbejdsprocesser og herunder bidra-ge til uddannelsesforløb for dansk og udenlandsk militært personel.
• Skal kunne identificere og udvikle egne udviklingsbehov, herunder opsøge kompetenceudvik-ling under vejledning fra egen samtaleleder.

Derudover bør du have:
• Gode evner til at kommunikere, i såvel skrift som tale.
• Lyst til at opbygge netværk, indhente erfaringer og udvikle ideer i fællesskab med øvrige ANSV 4 og 5 enheder under Danske Artilleriregiment.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesover-enskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for Stampersonel.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
 
Dit faste tjenestested vil være i Oksbøl.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Batteri Dinesen, KN Martin J. Struve på telefon 25 66 79 67 eller på mail DAR-2A-500A@MIL.DK.

Alternativt, hvis du vil vide mere om 2. Kapacitetsafdelings befalingsmandsstrategi og forventninger til en Uddannelsesbefalingsmand, skal du være velkommen til at kontakte Afdelingsbefalingsmanden ved 2. Kapacitetsafdeling, Chefsergent Niels Mølleskov på telefon 72838502/22957762 eller på mail DAR-2A-AFDBM@FIIN.DK, eller n.moelleskov@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-SHA@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er 14. august 2022. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Tiltrædelse er snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Danske Artilleriregiment (DAR)
DAR blev oprettet den 1. januar 2019 og er garnisoneret på Oksbøl Kaserne. DAR løser en bred vifte af opgaver til støtte for det øvrige forsvar og særligt hærens øvrige enheder.

1. Artilleriafdeling (1AA) yder ildstøtte og rådgivning til og med brigadeniveauet. 1AA besidder moderne artilleripjecer og morterer, nyt digitalt ildledelsessystem samt køretøjer.

2. Kapacitetsafdeling (2KAP) er ansvarlig for gennemførelse af Hærens Basisuddannelse og den efterfølgende Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse. 2KAP har tillige til opgave at udvikle og opstil-le Hærens fremtidige luftværnsbatteri og er ansvarlig for dele af hærens tværfaglige områder (Hærens tværgående S7) som f. eks. håndvåben, uniform og personlig beskyttelse, pansrede mandskabsvogne, pansrede patruljekøretøjer, skydeuddannelse m.m., samt den relaterede kursusvirksomhed. Ydermere hidrører Hærens Simulationscenter under 2KAP.

3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling er ansvarlig for områderne Skydebaneinspektoratet, sikker-hed ved skydning med direkte og indirekte våbensystemer fra den mindste til den største kali-ber, ballistik og tilhørende skydeteori samt kapacitetsudviklingen på ammunition tilknyttet de kinetiske våbensystemer.

Herudover består DAR af en regimentsstab og et Tjenestegrensinspektørelement.

Om Oksbøl Garnison
Oksbøl kaserne er placeret i et naturskønt område, tæt på skov og strand og med Danmarks største militære øvelsesplads i tilknytning til kasernen. Der er placeret tre garnisoner i Varde Kommune der huser Danske Artilleriregiment, Efterretningsregimentet, Hærens Sergentskole og Hjemmeværnsskolen, med tilsammen ca. 900 militære arbejdspladser. Du har derfor gode mu-ligheder for et varieret tjenesteforløb inden for kommunens grænser.

Vi har et godt samarbejde med Esbjerg og Varde Kommune, som er klar til at støtte dig og din familie, hvis du flytter til området. Med udgangspunkt i dit / jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partners job, skole, bolig med videre.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på job-søgning og formidling af CV’er til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.
Du er meget velkommen til at kontakte:
Bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, tilflytter@esbjergkommune.dk, 2047 3206 og Bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 3059 0595.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Oksbøl, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

14.08.2022

Indrykningsdato

01.07.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent