Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Adjudant for stabschefen for Operationsstaben


Adjudant for stabschefen for Operationsstaben

Er du en helhedsorienteret og ambitiøs kaptajn eller kaptajnløjtnant? Er du klar på et job med stor selvstændighed, spændende opgaver og mange bolde i luften? Er du god til at se helheder, planlægge og samarbejde?
Så er det måske dig vi søger til jobbet som adjudant for stabschefen for Operationsstaben.
Om os
Operationsstaben er organiseret med chef, vicechef og stabschef. Under disse findes Særlig Stab & Ledelsesstøtte, Juridisk Sektion, Militær Sikkerhedssektion og J-ressortsektioner, der er struktureret efter en traditionel J1-J9 struktur.

Operationsstaben er geografisk placeret henholdsvis i København og Karup.

Operationsstaben varetager dels den operative opgaveløsning i relation til betjening af Forsvarets ledelse og Forsvarsministeriet og dels den operative opgaveløsning i sin funktion som kernestab i Forsvarets Operative Hovedkvarter (Joint Headquarters Denmark), herunder den operative varetagelse i forbindelse med indsættelse af Forsvarets kapaciteter.

Ud over de beskrevne opgaver varetager Operationsstaben mere generel sagsbehandling som del af Forsvarsstaben for at understøtte forsvarschefens samlede virke.

Hverdagen vil være præget af mange forskellige og spændende opgaver sammen med dedikerede og dygtige kollegaer, teamwork, høje kvalitetskrav og en bred berøringsflade. Vores arbejdsmiljø er spændende, uformelt og præget af en stor ansvarsfølelse, og vi arbejder generelt meget selvstændigt.

Som en del af støtten til Operationsstabens har du en direkte berøring med store dele af Forsvarskommandoens stabe og kommandoer, Forsvarsministeriets departement samt andre myndigheder og samarbejdspartnere i ind- og udland.

Særlig Stab består af 16 medarbejdere og en chef. Vi er inddelt i teams bl.a. ift. Operative Processer, Koncepter og Policy samt Ledelsesstøtte.

Operationsstabens motto er: Operationsstaben indsætter Forsvarets kapaciteter til gavn for Danmark.

Du vil være en del af Særlig Stab & Ledelsesstøtte, der løser følgende opgaver:

• Drive de overordnede og tværgåede koncept- og policy opgaver, herunder bidrage til koncepter i Forsvaret og igangværende forligsarbejde.
• Gennemføre implementering og synkronisering af operative processer samt funktioner fx Information & Knowledge Management (inkl. Battle Rhythm), Joint Synchronization, Joint Assessment og STRATCOM.
• Koordination af den operative uddannelse i Operationsstaben.
• Koordination og implementering af SOP/SOI drift og udvikling.
• Støtte ledelsen i Operationsstaben, herunder med briefinger, møder, administrative opgaver og koordination af hovedkvarterets opgaver.
• Støtte øvrige sektioner på tværs af Operationsstaben.

Vi har fokus på at udvikle den enkelte medarbejder, sektionen samt i større perspektiv Operationsstaben.
Vi arbejder på høj faglighed i et godt arbejdsklima. Vi prioriterer tid til uddannelse og kompetenceudvikling, også i en travl hverdag.
Om stillingen
Opgaverne er mange og alsidige og du er først og fremmest en central person i forhold til at tilrettelægge og skabe gode rammer for stabschefen for Operationsstabens virke.
Det omfatter blandt andet planlægning og koordinering af opgaver og gennemførelse af besøg samt tjenesterejser i ind- og udland.

Du vil som adjudant i koordination med resten af teamet omkring Operationsstabens ledelse (chef, vicechef og stabschef) skulle bidrage med udarbejdelse af mails, briefinger og du skal bidrage til den faglige rådgivning og sagsbehandling i Operationsstaben.

Der vil være mulighed for både oplæring og uddannelse i stillingen, og der er altid god kolle-gastøtte. Vi lægger stor vægt på at skabe rum for kompetenceudvikling og andre udviklende aktiviteter, og vi har fokus på den nødvendige balance mellem arbejds- og privatliv.

Stillingen er med fast tjenestested i Karup.
Om dig
Du er en erfaren kaptajn eller kaptajnløjtnant. Vi forventer at du er ambitiøs, er interesseret i at blive udviklet, er analytisk stærk, er fagligt interesseret og har en høj grad af personlig integritet.

Du bliver en del af en stab, hvor vi prioriterer og værdsætter hinanden. Du skal værdsætte diversitet og besidde den rummelighed, der gør, at vi fortsat kan udvikle os som hold. Vi støtter hinanden i opgaveløsningen og trækker aktivt på vores forskellighed, styrker og erfaringer. Du skal derfor være villig til at investere i vores fælles sociale kapital.

Du har en høj grad af integritet og handlekraft samt kan arbejde i fortrolighed med dine opgaver.

Du kommunikerer klart og præcist i skrift og tale. Det er en fordel, hvis du har god engelsk sprogforståelse, særligt grundet internationale møder, skriftlige materialer og den generelle informationsudveksling på engelsk.

I en til tider hektisk hverdag med korte deadlines er det vigtigt, at du er god til at holde man-ge bolde i luften på samme tid og er klar til selv at prioritere din tid i forhold til løsning af de enkelte opgaver. Du har et godt overblik og er samtidig omhyggelig og har styr på detaljerne. Du har gode skriftlige og kommunikative egenskaber på både dansk og engelsk, samt gode evner inden for samarbejde, planlægning og styring.

Vi lægger vægt på, at du besidder en veludviklet situationsfornemmelse og helhedsforståelse, så du efter omstændighederne kan levere diskret ledelsesstøtte og træffe modige beslutninger. Du har et godt humør, gode sociale kompetencer og forstår at danne og pleje netværk.

Du skal både kunne arbejde selvstændigt og være en udpræget holdspiller. Du skal arbejde engageret og bidrage positivt til en god stemning i teamet og sektionen.
Det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra stabstjeneste i nationale- eller internationale hovedkvarterer, Forsvarsakademiet, Værnskommandoerne/Specialoperationskommando-en eller fra Forsvarsstaben.
Ansættelsesvilkår
Som militær besættes stillingen efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i
staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat
i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem
Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og
ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
Der vil afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg.
Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne
sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i
internationale operationer med henblik på deltagelse i
konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Som militært ansat er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved
helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Særlig Stab Kommandørkaptajn Ken Nielsen på telefon +45 2013 9491.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Sandra Bengtson Heede på telefon +45 7281 9172.

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.

Ansøgningsfristen er den 14. agust 2022. Der holdes samtaler løbende.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed og har ansvaret for at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i national og international opgaver. Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

14.08.2022

Indrykningsdato

28.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent