Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Delingsfører (Seniorsergent) til 3 Kompagni ved II Livgardebataljon, Den Kongelige Livgarde - (genopslag)


Delingsfører (Seniorsergent) til 3. Kompagni ved II Livgardebataljon, Den Kongelige Livgarde (genopslag)

Brænder du for at være med til at uddanne og træne den næste generation af gardere såvel som gruppefører ved Den Kongelige Livgarde såvel som i Hæren?
Om os
II Livgardebataljon består af tre kompagnier, ét kompagni der forestår Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse (HRU) og to kompagnier der uddanner værnepligtige soldater til varetagelsen af vagten om bl.a. Hendes Majestæt Dronningen og de kongelige slotte og palæer.

3 Kompagni består af en fast kadre på ca. 45 mand og der indkaldes ca. 200 værnepligtige på tre successive indkaldelser om året. Det indebærer bl.a., at der skal holdes ferie og gennemføres afspadsering løbende gennem de enkelte hold, idet der aldrig holdes virksomhedslukket som i andre enheder.

Vores målsætning er at uddanne soldater af høj kvalitet, da garderne efter endt grunduddannelse skal gennemføre en skarp operativ opgave i form af bevogtning om bl.a. Hendes Majestæt Dronningen og de kongelige residenser. Vi forventer derfor, at vores officerer og befalingsmænd er selvstændige, initiativrige, ordentlige og sætter faglighed højt.

Kompagniets overordnede opgave indeholder to primære uddannelsesmål. Det første mål er at bibringe de kommende gardere de nødvendige holdninger og færdigheder til at kunne indgå i Den Kongelige Livgardes vagttjeneste om de kongelige slotte og palæer. Det andet mål er, gennem hærens basisuddannelse, at bibringe den værnepligtige de grundlæggende færdigheder som soldat med henblik på at kunne indtræde på f.eks. grundlæggende sergentuddannelse (GSU) eller reaktionsstyrkeuddannelsen (HRU).

Vi lægger vægt på videre- og efteruddannelse af den faste kadre, så man er godt rustet til et eventuelt videre tjenesteforløb i f.eks. stående reaktionsstyrke eller på en af Forsvarets skoler.
Om stillingen
Som delingsfører er du ansvarlig for delingens personel for så vidt angår disciplin, uddannelse og føring. Du skal kunne trives med at gennemføre et standardiseret uddannelsesforløb, hvor der bliver udstukket rammer og målsætninger, men gives handlefrihed i forhold til udførelsen.

Som faglærer planlægger og gennemfører du større fag eller aktiviteter for kompagniet.

Du skal jævnligt kontrollere og evaluere den praktiske gennemførelse af undervisningen i koordination med kompagniets næstkommanderende og faglærerne. Herunder skal du give feedback til instruktørerne og deres virke.

Grundet et højt aktivitetsniveau under et komprimeret uddannelsesforløb oparbejdes der forventeligt en del merarbejde samt ca. 8 øvelsesdøgn pr. indkaldelseshold. Der vil være mulighed for afspadsering efter hvert indkaldelsesholds grunduddannelse, men du skal forudse at det kan være nødvendigt at udbetale merarbejde mv.
Om dig
Du er seniorsergent der af tjenestemæssige årsager søger nye udfordringer.

Alternativt er du en erfaren oversergent med velbedømt tjeneste bag dig, der inden for en kortere årrække er klar til udnævnelse til seniorsergent.

Du skal ville den militære tjeneste, herunder ville præge andre med dine gode holdninger.

Du skal være fagligt velfunderet og have viljen til at blive endnu bedre.

Din selvdisciplin, dine holdninger og dine faglige kompetencer kombineret med din erfaring gør dig til en rollemodel for kompagniets øvrige befalingsmænd.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v., som er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for Stampersonel.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Høvelte ved Allerød.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichef M.C.D. Matzen på telefon 72 83 42 31 eller mail LG-2B-300A@MIL.DK eller kompagnibefalingsmand H. Mikkelsen på telefon 72 83 42 33 eller mail LG-2B-301A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-MIS@MIL.DK.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 7. juli 2022, og samtaler forventes afholdt efter ansøgningsfristens udløb.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

DEN KONGELIGE LIVGARDE
Den Kongelige Livgarde er i dag et topmoderne infanteriregiment og en livgarde med en operativ fokusering, der stiller vagt om Majestæten og den kongelige familie, samt fast opstiller en beredskabsenhed i de nationale operationer. Denne kombination af feltenheder – der deltager i internationale operationer - og vagtgående soldater, gør Den Kongelige Livgarde til et unikt regiment. Den Kongelige Livgardes historie strækker sig tilbage til 1658, hvor Livgarden blev oprettet af Kong Frederik den III den 30. juni. Også dengang løste Livgarden begge opgaver: som livvagt at beskytte landets højeste myndighed – kongen, og som infanteriregiment at indgå i den danske hær.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Allerød, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

07.07.2022

Indrykningsdato

22.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent