Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Operationsofficer (PL) til Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland (genopslag)


Operationsofficer (PL) til Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland.

Vil du have en hverdag, der giver mening og udfordrer dig på dine ledelsesmæssige og kommunikative kompetencer i en operativ kontekst? Så er jobbet som operationsofficer i Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland måske noget for dig.
Med det nye trusselsbillede bliver nationale operationer mere og mere relevant. Her er muligheden for at få unik hands-on erfaring med dette komplekse og spændende område.
Om os
Som følge af det nye trusselsbillede, er Hjemmeværnet – igen - blevet en uundværlig del af det danske totalforsvar. I forbindelse med blandt andet værtsnationsstøtte vil Hjemmeværnet igen få en væsentlig, operativ rolle.
HDMVS er ansvarlig/koordinerende myndighed for alle militære indsættelser i distriktets operationsområde (AoO), som er sammenfaldende med Midt- og Vestsjællands politikreds, og vi har derfor et tæt samarbejde med politiet og øvrige civile myndigheder i politikredsen, som repræsenterer samfundets samlede beredskab.
I det forgangen år har distriktet løst flere operative opgaver, særligt i forbindelse med den ændrede, sikkerhedspolitiske situation: Bevogtnings- og tilsynsopgaver ved kritisk infrastruktur og bevogtning af Køge Havn under udskibning af eFP 5 og NRI. Udskibningerne blev gennemført som bataljonsmanøvrer med underlagte enheder fra både Marinehjemmeværn, Søværnet og Hæren. Opgaven blev således løst i rammen af Forsvaret, med et godt resultat.
Distriktsstaben er opbygget som en bataljonsstab med sektionerne S1-S9, hvor du vil indgå i S35, som operationsofficer.
Ved staben er vi i alt 15 fastansatte, der varetager føring og uddannelse samt understøtter de mere end 700 hjemmeværnssoldater, fordelt på 14 underafdelinger i distriktets område, administrativt og logistisk.
I dagligdagen har vi en fri og respektfuld omgangstone – vi tager fælles ansvar for trivsel.
De større, operative opgaver løses som stabsarbejder, hvorfor faglighed og samarbejdsevner vægtes højt i det daglige.
Om stillingen
Stillingen står på to ben: En uddannelsesdel og en operativ del. Den uddannelsesmæssige del af stillingen minder således om stillingen som næstkommanderende i en underafdeling. I dit daglige virke bliver du primær kontaktperson for et antal af distriktets i alt 14 underafdelinger. Du arbejder sammen med kompagniledelsen og støtter i planlægning og gennemførsel af uddannelses- og øvelsesaktiviteter, så enheden opnår deres opstillede mål. Ud over sparring og vejledning om god uddannelsesplanlægning med kompagniledelserne består opgaverne i at koordinere materiel og faciliteter til kompagniernes aktiviteter. Du skal støtte udviklingen af kompagniernes O-grupper og deres evne til at uddanne og føre egen underafdeling. Der lægges vægt på tilstedeværelse i kompagnierne for at støtte, vejlede og få indblik i de udfordringer kompagnierne har. Det betyder, at der regelmæssigt er aften- og weekendtjeneste.

I den operative søjle vil du arbejde med bevogtningsplaner og øvrige indsættelser i rammen af nationale operationer. Operative opgaver løses ved hjælp af stabsarbejder og distriktets indsættelser gennemføres i rammen af et bataljonslignende føringskoncept. I forbindelse med stabsarbejde vil du virke som operationsofficer i S3, som en del af den udvidede stab, som består af faste, frivillige og personel af reserven.
HDMVS indgår ligeledes i det nationale beredskab og har en vagtroste som bl.a. indgår i den lokale beredskabsstab, der træder sammen ved eksempelvis storm- og snevarsler, bevogtningsopgaver for politiet og andet, der kræver en koordineret civil/militær indsats i politikredsen.

Det er i høj grad en stilling med selvstændig disponering, planlægning af større aktiviteter, ledelse, lejlighedsvis føring og vejledende roller. Dagene ligner sjældent hinanden, og du får en hverdag med en høj grad af beslutningskompetence og en høj grad af medbestemmelse. Derfor er det overordnede princip i sektionen ”frihed under ansvar”.
Om dig
Du er en selvstændig, analytisk godt funderet, erfaren premierløjtnant, der med drive og et glimt i øjet, formår at manøvrere i en organisation med stor diversitet – og få tingene til at ske.
Samtidig har du øje for den operative kontekst og bidrager på dit felt til udvikling af HDMVS operative plankompleks såvel som enhedernes taktiske opgaveløsning. Det er en fordel, hvis du er eller har været fører for en infanterienhed i kamptropperne, enten som gruppefører eller delingsfører.
Du er god til at se muligheder. Med løsningsorienteret pragmatisme og empati formår du at holde opgaven i centrum og levere helhedsorienterede løsninger. Du er garant for konstruktiv dialog både opad og med vores engagerede hjemmeværnssoldater.
Hjemmeværnet er en mangfoldig organisation og vi har ligeledes en bred vifte af samarbejdspartnere. Derfor er en af de vigtigste egenskaber, du bør besidde, evnen (og viljen) til at rumme forskellighed og anvende det som en organisatorisk fordel. Det er derfor en fordel hvis FOKUS-kompetencerne samarbejde og kommunikation er nogle af dine styrker.
Ovennævnte kompetencer er særdeles ønskværdige i stillingen, men... I sidste ende er den samlede vurdering af dine kompetencer og din personlighed udslagsgivende.
Efter succesfuld tjeneste i Hærhjemmeværnet, vil du stå med meget stærke kompetencer inden for koordination, selvstændig sagsbehandling, stabsarbejde og du vil få et godt helhedssyn på Forsvaret som en samlet enhed. Særligt Forsvarets rolle som en del af Totalforsvaret og dermed Danmarks samlede nationale beredskab.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Såfremt du er interesseret i stillingen, opfordrer vi til, at du kontakter chefen for Operations- og uddannelsessektionen MJ Jesper Simonsen på tlf. 41 73 28 06 eller mail HDMVS-CHOPU@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.
32 66 55 16.

Ansøgningsfristen er søndag den 10 JUL 2022. Ansættelsessamtaler vil blive gennemført med henblik på besættelse af stillingen snarest efter. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt eller senest 01 AUG 2022.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM LANDSDELSREGION ØST
Landsdelsregion Øst er en selvstændig niveau III myndighed under Hjemmeværnskommandoen. Landsdelsregionen refererer operativt til Hærkommandoen.
Vi har fokus på Hjemmeværnets frivillige og nationale operationer. Vores geografiske ansvarsområde dækker hele Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.
Regionens primære opgave er at støtte Forsvaret samt løse og varetage Hjemmeværnets militære kerneopgaver. Vi koordinerer militære opgaver i regionens ansvarsområde og indgår som en af kom-ponenterne i Totalforsvaret. Regionen har desuden ansvaret for det daglige og lokale samarbejde med de øvrige sektorer i samfundets beredskab, hvor politiet ofte er vores tætteste samarbejdspart-ner. Regionen har derfor et tæt samarbejde med Landsdelsregion Vest (Jylland og Fyn), Forsvars-kommandoen, Politiet og øvrige myndigheder inden for samfundets samlede beredskab.
Regionsstaben har ca. 40 civile og militære medarbejdere og består af Operations-, Planlægnings- og Uddannelsessektionen (G3/5/6/7), Efterretningssektionen (G2), Informationsoperationssektionen (G9) og Logistiksektionen (G1/4/8).

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skalstrup, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hjemmeværnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

10.07.2022

Indrykningsdato

21.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent