Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Operationsbefalingsmand og sagsbehandler i G3 ved Hærkommandoen


Operationsbefalingsmand og sagsbehandler i G3 ved Hærkommandoen

Har du mod og evner til at håndtere komplekse og ansvarsfulde opgaver med stor selvstændighed, og formår du at koordinere og samarbejde med Hærens myndigheder samt kolleger i andre stabe, er jobbet som operationsbefalingsmand og sagsbehandler i Operationssektionen i Hærkommandoen en oplagt stilling til dig.

Jobbet er samtidigt en særdeles god mulighed for at udvikle både faglige og personlige kompetencer.
Om os
Hærkommandoens væsentligste opgave er at opstille og uddanne landmilitære bidrag til både indsættelse og beredskab. Hærkommandoen er organiseret med en flad G1 – G8 struktur, en Kontrolsektion og en Ledelsessektion til støtte for Hærens øverste ledelse.

Operationssektionen (G3) i Hærkommandoen varetager styrkegenereringsprocessene til Hærens bidrag til internationale- og nationale operationer samt beredskaber. Derudover varetager Operationssektionen ligeledes planlægning og gennemførelse af landmilitære indsættelser i Danmark samt bidrager til mange af Hærens øvrige driftsopgaver.

Hverdagen i sektionen indeholder håndtering af mange dynamiske opgaver, men også elementer af drift.

Operationssektionen er organiseret med en chef, der er oberstløjtnant, og fem operationsofficerer/sagsbehandlere i form af to majorer (LG 5) og tre kaptajner/majorer (LG 4) samt én operationsbefalingsmand/sagsbehandler med graden chefsergent.

Der lægges vægt på en uformel omgangstone og frihed under ansvar i opgaveløsningerne.
Om stillingen
Du vil som mellemleder i G3 være en central person i Hæren på en række vigtige områder, der både indeholder håndtering af dynamiske opgaver, men også har elementer af drift.

Som sagsbehandler i G3 skal du varetage opgaver vedrørende Hærens opstilling og drift af bidrag til FN missionerne og missionen i Kosovo. Dette indebærer udarbejdelse af opstillings- og uddannelsesbefalinger med bidrag fra andre sektioner, følge situationen i missionsområderne, behandle sager, der måtte opstå under udsendelserne samt tilsvarende udarbejde befalingen for hjemtagning og afvikling af bidraget.

Du vil endvidere skulle bidrage til planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af Host Nation Support opgaver i landdomænet i samarbejde med øvrige sektioner i Hærkommandoen, Operationsstaben og Hærens underlagte myndigheder.

Som led i opgaven skal du deltage i planlægningsaktiviteter ved Operationsstaben og koordinere tæt med de myndigheder, der formerer bidragene.

Du vil skulle gennemføre koordination af Hærens bidrag til Sikkerhedspolitisk Kursus og lignende større aktiviteter.

Internt i G3 vil du skulle lede informationsstyringen samt sagsbehandle økonomi og budgetopfølgning.

Du vil også på sigt indgå i vagtordningen (tilkaldevagt), som vagthavende ved National Land Operativt Center (NLOC), der uden for daglig tjeneste modtager og behandler henvendelser vedrørende nationale operationer.

Trods stillingens indhold og krævende natur, lægger vi stor vægt på, at du sideløbende med det daglige arbejde får mulighed for kompetenceudvikling, f.eks. ved sparring, kurser i ind- og udland mv.
Om dig
Du er chefsergent eller seniorsergent, der er vurderet egnet (FOKUS) til udnævnelse til chefsergent.

Hvis du er seniorsergent skal du opfylde kravene til udnævnelse til chefsergent i form af militærakademiuddannelsen eller akademiuddannelsen, besidde et højt fagligt niveau, bred erfaring samt anciennitet som mellemleder på 15-20 år, heraf min. 6-8 år som seniorsergent.

Såfremt du mangler hele eller dele af militærakademiuddannelsen eller akademiuddannelsen, vil du kunne ansættes på en uddannelsesaftale.

Du har erfaring med internationale operationer og/eller erfaring med nationale operationer er ønskelig.

Kompetencer:
• Du har interesse i og en god helhedsforståelse for Hærens virksomhed.
• Du har gode skriftlige og mundtlige kommunikationsevner – både på dansk og engelsk.
• Du er samarbejdsorienteret.
• Du er grundigt og detaljeret i dit arbejde og dit arbejde bærer præg af stor selvstændighed.
• Du evner at analysere komplekse sager og fremstille løsningsforslag eller anbefalinger inden for et givent sagsområde.
• Du har en bred erfaring fra forskellige niveauer i Hæren, hvor særlig forudgående tjeneste som sagsbehandler vægtes.
• Du er fortrolig med Office-pakken og har erfaring med WorkZone.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.Stillingen kan besættes af en seniorsergent med et godt udviklingspotentiale.
 
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til chefsergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
 
Dit faste tjenestested vil være i Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen så kontakt chefen for Operationssektionen (G3), OL Søren Damgaard Møller på telefon 41 38 53 08.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-SHA@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 4. juli 2022 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse 1. september 2022 eller snarest derefter.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM HÆRKOMMANDOEN
Hærkommandoen er Hærens øverste kommandoenhed og er bosiddende på Flyvestation Karup.
Hærkommandoen direktivgiver og skaber rammerne for Hærens myndigheder og enheder således, at de kan løse deres opgaver. Hærkommandoen er organiseret i en G-struktur (sektioner) fra G1 til G8 og med et Ledelsessekretariat og en Kontrolsektion, der hovedsagligt har til opgave at støtte Chefen og Næstkommanderende i deres daglige styring og ledelse af Hæren.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

04.07.2022

Indrykningsdato

21.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent