Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Stabschef ved Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn i Ballerup


Stabschef ved Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn i Ballerup

Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn søger en stabschef, der tillige fungerer som chef for operations- og uddannelsessektionen og som distriktets næstkommanderende. Har du mod på et spændende job med en hverdag præget af nationale operationer og uddannelse men med både ledelsesansvar og selvstændighed? Så er denne stilling noget for dig.
Om os
Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn er et af seks Hærhjemmeværnsdistrikter under Landsdelsregion Øst. Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn er en operativ myndighed som opstiller, uddanner og indsætter enheder fra Hjemmeværnet som en del af Danmarks nationale beredskab.

Distriktet består af 10 underafdelinger, fordelt på patrulje- og overvågningsenheder, stabs-, infanteri-, bevogtnings- og politikompagnier samt et tambourkorps. Enhederne er bemandet med frivilligt personel og den aktive struktur ved distriktet består af cirka 675 frivillige hjemmeværnssoldater.

Distriktet administrerer derudover en reservestyrke på godt 1850 frivillige og skal opstille tre kompagnier til Forsvarets totalforsvarsstyrke. Distriktet er placeret i Jonstruplejren med et geografisk ansvarsområde sammenfaldende med den lokale politikreds Københavns Vestegns Politi, hvilket omfatter de elleve kommuner på vestegnen. Distriktet skal flytte til et nyt domicil i Hedehusene forventeligt i 2025 hvorfor dit faste tjenestested i den forbindelse også vil flytte hertil.

Staben er organiseret i en S-struktur med 13 fastansatte medarbejdere: En distriktschef (M401), En stabschef og næstkommanderende (M331-dig) som i det daglige virke også fungerer som chef for operations- og uddannelsessektionen (S2/S3/S5/S6/S7/S9), der består af to kaptajner, en seniorsergent og en oversergent.

Derudover er der chefen for Logistiksektionen (M322), som i det daglige leder Administrationselementet (S1/S8) med to civile medarbejdere og Logistikelementet (S4) som består af en korporal, en civil materielforvalter og to civile medarbejdere.

Distriktet har herudover en meget velfungerende udvidet stab, hvori der – udover de fastansatte – indgår såvel frivilligt hjemmeværnspersonel som personel af reserven. Staben er veluddannet og indgår i faste beredskaber med henblik på iværksættelse af operativ planlægning eller støtte til samfundet.

Vi har ry for at være en spændende og velfungerende arbejdsplads, hvor vi prioriterer at skabe et godt arbejdsmiljø hvor der også er sammenhæng imellem arbejde og privatliv. Vi ser muligheder frem for begrænsninger og er rigtig gode til at hjælpe og støtte hinanden i dagligdagen, når komplekse og hastende opgaver skal løses.

Staben søger altid at levere et højt serviceniveau i forhold til den frivillige struktur. Vi er til for de frivillige, og det skal kendetegne os i vores daglige virke. Omgangstonen er altid åben, ligefrem og ærlig.
Om stillingen
Som stabschef og næstkommanderende for distriktet bliver du overordnet ansvarlig for stabens samlede virke og skal kunne fungere som stedfortræder for distriktschefen. I dagligdagen vil din fokus være på operations og uddannelsessektionen som ud over ansvaret for operationer og uddannelse ved vores kompagnier, også favner efterretningstjenesten, signaltjenesten og rekrutteringsindsatsen (S2/S3/S5/S6/S7/S9).

Opgavestyring af stabens og distriktets opgaver forudsætter langsigtet planlægning, ajourføring og controlling af opgaveporteføljen, resultatopfølgning og ressourcestyring. Operativt skal du tilsikre opdatering af distriktets operative plankompleks, udvikling af dine medarbejdere samt uddannelse af den udvidede stab.

Såvel under øvelser som operative indsættelser vil du situationsafhængigt enten selv virke som stabschef eller understøtte den frivillige stabschefs virke.

Du vil – sammen med distriktets øvrige officerer og befalingsmænd af sergentgruppen - indgå i distriktets vagthavendeordning (tilkaldevagt) ca. hver femte uge, hvor man håndterer indsættelser af HJV til støtte for politiet eller møder som FSV repræsentant i den lokale beredskabsstab, der træder sammen ved begivenheder, der kræver en koordineret civil/militær indsats i politikredsen.

Arbejdet i en frivillig struktur medfører behov for fleksibel arbejdstid, med der skal forventes aften- og weekendtjeneste ifm. møder, tilsyn, øvelser o.lign. Oftest kan dette planlægges i god tid og de optjente friheder planlægges afspadseret, hvorved fleksibiliteten i høj grad går begge veje.
Om dig
Du er major/orlogskaptajn og har gennemført MMS, VUT II/L eller anden ækvivalerende uddannelse. Det vil være en fordel, hvis du har gennemført Operations- og Føringsuddannelse (OFU). Er du erfaren kaptajn/kaptajnløjtnant uden at have gennemført det førnævnte, vil du i så fald indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du har en bred erfaring fra uddannelse af Hærens eller Hjemmeværnets enheder. Du har gjort tjeneste som underafdelingschef eller tilsvarende lederstilling ved Hærens skoler / Hjemmeværnsskolen, og du har gerne erfaring fra stabstjeneste i en distrikts-/bataljons-/regions- eller brigade-stab. Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til Hjemmeværnet.

Det forventes af dig, at dit virke som stabschef, kendetegnes ved en høj grad af initiativ, analytisk tænkning, selvstændighed, ansvarlighed, samarbejde og udvikling af dine medarbejdere. Du skal være åben over for forandringer og ledelsesmæssigt kunne navigere mellem både ansatte og frivillige.

Til ansøgningen er du velkommen til at vedlægge relevante dokumenter.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte oberstløjtnant Henrik Gustafsson, Chef for Hærhjemmeværnsdistrikt Københavns Vestegn, på telefon 72820850 eller ved mail hdkve-ch@mil.dk, eller nuværende stillingsindehaver MJ Johan Aagaard på tlf. 5124 2546.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Thomas Søren Eskebjerg Krog, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9159 eller ved mail fps-tse@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 7. juli 2022 og samtaler afholdes løbende samt umiddelbart lige efter sidste frist for ansøgning. Stillingen er ledig til besættelse den pr. 15 AUG 2022. Ansættelsesdatoen vil blive endeligt koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM LRGN - Landsdelsregion Øst er en selvstændig niveau III myndighed under Hjemmeværnskommandoen. Landsdelsregionen refererer operativt til Hærkommandoen.
Vi har fokus på Hjemmeværnets frivillige og nationale operationer. Vores geografiske ansvarsområde dækker hele Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.
Regionens primære opgave er at støtte Forsvaret samt løse og varetage Hjemmeværnets militære kerneopgaver. Vi koordinerer militære opgaver i regionens ansvarsområde og indgår som en af komponenterne i Totalforsvaret. Regionen har desuden ansvaret for det daglige og lokale samarbejde med de øvrige sektorer i samfundets beredskab, hvor politiet ofte er vores tætteste samarbejdspartner. Regionen har derfor et tæt samarbejde med Landsdelsregion Vest (Jylland og Fyn), Forsvarskommandoen, Politiet og øvrige myndigheder inden for samfundets samlede beredskab.
Regionsstaben har ca. 40 civile og militære medarbejdere og består af Operations-, Planlægnings- og Uddannelsessektionen (G3/5/6/7), Efterretningssektionen (G2), Informationsoperationssektionen (G9) og Logistiksektionen (G1/4/8).

Læs mere om Hjemmeværnet som arbejdsplads på www.hjv.dk eller www.vistillerop.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hjemmeværnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

07.07.2022

Indrykningsdato

21.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent