Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Operationsbefalingsmand og sagsbehandler ST 2 MIBTN ved Efterretningsregimentet


Operationsbefalingsmand og sagsbehandler ST 2 MIBTN ved Efterretningsregimentet

Er du klar på en spændende, varieret og travl hverdag, præget af opgaver med stor betydning?
Om os
2 Military Intelligence Bataljon (MIBTN) ved Efterretningsregimentet (EFR) er en kapacitetsbataljon, bestående af efterretningsindhentnings-, og analyse- samt påvirkningskapaciteter.

2 MIBTN leverer efterretninger til Hæren og dennes udsendte enheder, uddanner efterretnings- og påvirkningseheder, gennemfører militær sikkerhedseftersyn, forestår uddannelse i Conduct after Capture (CAC) samt gennemfører forestår uddannelse af værnepligtige og konstabelelever for efterretningstropperne.

Staben (ST) ved 2 MIBTN består af 18 medarbejdere og støtter chefen samt BTN dispositionsenheder (DISPENH). BTN er pålagt en række faste operative opgaver ift. INTOPS, NATOPS, beredskab samt almindelig styrkeproduktion, ligesom at der jævnligt tilgår nye opgaver, der skal løses af BTN enheder og elementer.

Det er S3/5 primære opgave, at skabe og fastholde overblik over BTN operative opgaver samt tilsikre hurtig og tilstrækkelig planlægning og koordination af opgavetildeling til DISPENH samt kontrol heraf.

S3/5 varetager desuden BTN militære sikkerhed, IT-sikkerhed og sagsbehandling indenfor HTK/BMS samt operativ IT-støtte til DISPENH. Elementet består af 4 medarbejdere (1 kaptajn, 2 seniorsergenter og 1 oversergent).

S3/5 ved 2 MIBTN er omdrejningspunktet ift. planlægning, koordination og indsættelse af BTN kapaciteter i INTOPS, NATOPS, beredskab eller støtte og UDD ifm. disse opgaver. Du vil således hurtigt opnå et stort kendskab til alle BTN spændende og omfangsrige kapaciteter, ligesom at du vil være omgivet at dygtige og dedikerede medarbejdere, der vil gøre alt for at BTN opnår den samlede bedste løsning af de pålagte opgaver.
Om stillingen
Som OBM og Sagsbehandler operativ IT (OBM / SBH OPIT S3/5) ved 2 MIBTN skal du:

Støtte CH S3/5 ift. udarbejdelse af direktiver og befalinger i forbindelse med bataljonens operative indsættelse, afgivelser samt deltagelse i øvelser samt bidrage til udarbejdelse og vedligeholdelse af BTN AKOS samt INTOPS/NATOPS og beredskabsplan.

Støtte STCH ifm. planlægning og gennemførelse af BTN stabens drift møder og koordinationsmøder. BTN Stabs drift møder gennemføres hver uge og er omdrejningspunktet irt. igangværende opgaver ved BTN. Du vil have en nøglerolle irt. disse møder. Koordinationsmøder gennemføres en gang månedligt. Du vil have en nøglerolle irt. disse møder.

Støtte til CH S3/5 og STCH irt. SBH af BTN operative IT systemer / netværk med videre, samt indgå i 2 MIBTN sikkerhedsorganisation.

Du vil arbejde tæt sammen med CH S3/5 samt STCH, herunder modtage direktiv og timings for hvorledes de indkommende opgaver ved BTN skal løses. Opgaverne løses i samarbejde med resten af S3/5/6 teamet samt øvrige ressourcepersoner ved BTN.

Foruden BTNST, vil du skulle gennemføre megen koordination og planlægning sammen med de enkelte førere for BTN DISPENH. Der vil desuden ofte være behov for koordination med Hærens to brigader og deres underlagte BTN, hvor du lejlighedsvis vil skulle repræsentere BTN i forskellige operative mødefora.

Som operationsbefalingsmand skal du skabe og fastholde et solidt overblik over BTN samlede operative opgaver, herunder tilsikre at BTN ledelse og indsatte enheder og elementer har alle de nødvendige oplysninger i form af direktiver og befalinger, der letter dem i deres opgaveløsning.
Ift. planlægning og gennemførelse af BTN drift møder forventes det, at du er opsøgende og struktureret ift. at fastholde og følge op på aktionspunkter, der skal løses på baggrund af de enkelte møder.
Om dig
Du er seniorsergent eller en erfaren oversergent, som er vurderet egnet til næste funktionsniveau.

Du skal:
• Være struktureret og have gode planlægningskompetencer.
• Være i stand til at bevare overblikket, holde opgaven på rette spor og udvise initiativ i en travl hverdag.
• Have gode samarbejdskompetencer, herunder skabe gode samarbejds-relationer samt kende egen og andres rolle i arbejdsprocessen.
• Have god helhedsforståelse, holde den fælles opgaveløsning for øje og inddrage relevante perspektiver i opgaveløsningen.
• Besidde gode IT-færdigheder, herunder kendskab til Work Zone.

Vi forventer, at du:
• Har en solid baggrund fra hæren med tjenesteerfaring som sagsbehandler på BTN niveau, hvor du har arbejdet med planlægning og styrkeproduktion af enheder til stående reaktionsstyrke, INTOPS og beredskab.
• Har en god forståelse for Hærens operative virksomhed, herunder styrkegenerering, beredskaber, INTOPS og NATOPS.

Det er ønskeligt, hvis du:
• Har sikkerhedsofficerskursus – gerne IT sikkerhedsofficerskursus.
• Har et bredt IT mæssigt kendskab – gerne en IT mæssig baggrund.
• Har arbejdet med efterretningstjeneste på BTN niveau, eller ved en af Forsvarets single source enheder.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Varde.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte major Peter Work på mail EFR-2BSTCH@mil.dk eller telefon 91 33 45 85.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Annemarie Jørgensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-amj@mil.dk eller telefon 32 66 53 32.

Ansøgningsfristen er den 31. juli 2022. Vi forventer at afholde samtaler løbende. Ansættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.

Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.


EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.
Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.
I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.

Tilflyttere med ansættelse samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Mona Hansen, 7994 7493, monh@varde.dk og Bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, +45 20 47 32 06.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

31.07.2022

Indrykningsdato

20.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent