Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Dedikeret officer med helhedssyn søges som stabschef ved Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland


Dedikeret officer med helhedssyn søges som stabschef ved Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland

Dedikeret officer med helhedssyn søges som stabschef ved Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland

Har du interesse for at arbejde med operationer til støtte for vores militære partnere samt øvrige samarbejdspartnere og bringe disse kompetencer i spil i en frivillig militær organisation? En organisation, som rummer både ansatte, frivillige og reservepersonel i sin bemanding. Er du samtidigt fleksibel, innovativ og klar til at blive fagligt og personligt udfordret? Så er denne stilling lige noget for dig.
Om os
Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland, der er en del af Landsdelsregion Vest, har domicil i Søgårdlejren syd for Åbenrå, blot 150 meter fra motorvejsafkørsel nr. 15 på rute 8 – Sønderborgmotorvejen.

Her vil du indgå i et team, der i dagligdagen beskæftiger 19 faste medarbejdere (10 militære og 9 civile) samt ca. 850 frivillige aktive og knap 2000 hjemmeværnssoldater i distriktsreserven.

Overordnet har vi ansvaret for uddannelsesniveauet, den operative parathed, samt indsættelsen af 14 Hjemmeværnskompagnier, fordelt på Varde, Esbjerg, Fanø, Ribe, Tønder, Vejen, Haderslev, Åbenrå og Sønderborg kommuner; svarende til Syd- og Sønderjyllands politikreds. Derudover er HDSSJ ansvarlig for opbygning og uddannelse af to Totalforsvarskompagnier (TFS).

Ud over vores krigsmæssige opgave, så yder vi også støtte til samfundet, og har således tætte samarbejdsrelationer til Hæren, Politiet og øvrige myndigheder. Distriktet er samtidig ansvarlig for Forsvarets støtte til den landfaste dansk/tyske grænse, ligesom den væsentligste ind- og udskibningshavn i Esbjerg ligger i vores ansvarsområde.

Vores arbejde med en frivillig organisation, bestående af nogle særdeles engagerede hjemmeværnssoldater, er forbundet med en del aften- og weekendarbejde. Men som udgangspunkt har vi en 37-timers arbejdsuge, hvor optjent merarbejde som udgangspunkt søges afspadseret, så den tid du har været væk fra familien, gives igen til familien.

Ikke mindst derfor har vi stor fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Vores arbejdsplads er præget af en god tone og en god stemning, og vores målsætning er den, at distriktets medarbejdere skal være glade for at gå på arbejde.
Om stillingen
Du kommer til at indgå i en samlet stabsstruktur med 6 fastansatte officerer og 3 befalingsmænd, samt frivillige stabsofficerer og personel af reserven. Vi har mange lighedspunkter med en kampbataljon, og har således også en S-struktur.

Som stabschef bliver du det vitale omdrejningspunkt for den samlede stab. Ét af tyngdeområderne for Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland er, at tilsikre de nødvendige forudsætninger og rammer for de frivillige chefer, og i den opgaveløsning vil du være den primære rådgiver og sparringspartner for distriktschefen.

Du vil have det overordnede ansvar for samtlige specialer ved distriktsstaben, og skal ligeledes kunne indgå som distriktschefens stedfortræder. Du vil skulle udvikle og fastholde samtlige specialegrene (S1 til S9) i tæt samarbejde med distriktschefen – alt rettet mod at fremme og understøtte kompagniernes opgaveløsning.

Derudover er du den primære kontaktperson for den samlede stab, der består af såvel frivillige i Hjemmeværnet, personel af reserven med kontrakt samt de fastansatte militære medarbejdere. Jobbet er meget selvstændigt og alsidigt. Det indeholder en interessant hverdag, hvor du selv har stor indflydelse på sagsbehandlingen, samt hvor du selv udleder og analyserer de afgørende forhold og faktorer for opgaveløsningen.

Du vil i det daglige virke referere til chefen, men vil også indgå i direkte opgaveløsninger med selvstændigt direktiv fra distriktschefen på udvalgte områder. Det kunne f.eks. være i relation til rekruttering og fastholdelse af frivillig personel og personel af reserven. Dit faste tjenested vil være i Søgårdlejren, 6200 Åbenrå.
Om dig
Du er major og har gennemført MMS, VUT II/L eller anden ækvivalerende uddannelse. Er du erfaren kaptajn og i gang med at gennemfører det førnævnte, vil du i så fald indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du har en baggrund i Hæren eller Hærhjemmeværnet. Du har arbejdet med uddannelse og operationer og har interesse for at arbejde med frivilligt hjemmeværnspersonel.

Du lever op til kerneværdierne for en officer i Hæren, som er et grundlæggende værdisæt for enhver befalingsmand. Du er således en rollemodel, der inspirere og motivere gennem dit personlige eksempel. Du møder andre i øjenhøjde og behandler dem høfligt og med gensidig respekt, med formål at udvikle god mandskabsbehandling og herigennem bidrage til disciplin, korpsånd og samarbejde. Samtidig tager du ansvar for, og bidrager aktivt til andres udvikling.

Du er i besiddelse af et godt humør, så også du bidrager til det gode arbejdsmiljø ved distriktet.

Du er god til at kommunikere i skrift og tale, og kan arbejde selvstændigt, da du bliver ansvarlig for dine egne sagsområder samt er ansvarlig for levering af de rette skiftlige produkter i rette tid og kvalitet.

Du formår at skabe gode samarbejdsrelationer på tværs af vores organisation, som kan styrke vores netværk i Hæren, hos politiet som hos øvrige samarbejdspartnere.

Du er fleksibel og omstillingsparat, da vi dels arbejder i en frivillig organisation, og dels skal kunne yde støtte til samfundet i en tid, der er præget af konstant forandring.

Det er derudover en fordel at du har operativ erfaring fra stabs- og eller international tjeneste, da denne erfaring hurtig kan blive nyttig i distriktsstaben ved en pludselig opstået krisesituation.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chef ved Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland, oberstløjtnant Claus Klaris på telefon: 2095 1007 eller via mail: HDSSJ-CH@mil.dk

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Thomas Søren Eskebjerg Krog, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9159 eller via mail: FPS-TSE@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 27. juni 2022 og samtaler forventes afholdt d. 29 juni. Ansættelsesdatoen vil blive endeligt koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM LRGV - Landsdelsregion Vest er en selvstændig niveau III myndighed under Hjemmeværnskommandoen med domicil på Skive kaserne. Landsdelsregionen har seks hærhjemmeværnsdistrikter underlagt og er operativt underlagt Hærkommandoen. Vi har fokus på nationale operationer, og vores geografiske ansvarsområde dækker hele Jylland og Fyn. Regionens primære opgave er at indsætte landmilitære kapaciteter i regionens ansvarsområde til militære opgaver eller til støtte for politiet eller andre civile myndigheder. Regionen indgår som en af komponenterne i de lokale beredskabsstabe inden for samfundets samlede beredskab. Regionen har et tæt samarbejde med Hjemmeværnskommandoen, Forsvarskommandoen, Hærkommandoen, Politiet og andre civile myndigheder. Herudover deltager regionen med enheder i øvelsesaktiviteter ved hærens brigader og bataljoner.

Læs mere om Hjemmeværnet som arbejdsplads på www.hjv.dk eller www.vistillerop.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aabenraa, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hjemmeværnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

27.06.2022

Indrykningsdato

13.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent