Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Porteføljestyring i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse


Porteføljestyring i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Kunne du tænke dig et arbejde, der giver mening for dig og Danmarks sikkerhed? Interesserer du dig for planlægning og styring, og motiveres du af at bidrage til strategiske beslutninger sammen med gode kolleger?

Nu har du muligheden for at søge en af to spændende stillinger, hvor du kommer til at arbejde med strategisk planlægning og styring i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI).

Du kommer tæt på de centrale beslutningsprocesser i styrelsen, og du bliver involveret i beslutninger om den fremtidige udvikling af det danske forsvars kapaciteter. Du bliver en del af et kontor præget af højt fagligt niveau, engagement og med fokus på et godt arbejdsmiljø.

Uanset om du er militær eller civil med interesse for planlægning og styring, er denne stilling et godt sted at udvikle dig samtidig med, at du bidrager til vores fælles sikkerhed.
Om os
FMI anskaffer, vedligeholder og bortskaffer materiel og it for hele Forsvarsministeriets koncern. Vores vigtigste opgave er at sikre, at vores kolleger i Forsvaret og Beredskabet hele tiden har det rette materiel og it, så de kan føre kampen for det, der er værd at kæmpe for.

I den forbindelse er Porteføljekontoret, som en del af Planlægningsafdelingen, ansvarlig for blandt andet de strategiske investeringsplaner samt opfølgningen på projekter. Vi udarbejder strategiske oplæg til såvel styrelsens øverste ledelse som departementet og er procesansvarlig for de overordnede porteføljeprocesser. Således lægger vi stor vægt på relationelle kompetencer, som bruges i dialogen med vores tre primære kundeperspektiver: Styrelsens ledelse, departementet og kunderne i form af Forsvarskommandoen, Hjemmeværnskommandoen og Beredskabsstyrelsen.

Porteføljekontoret forestår endvidere den løbende opfølgning på, at investeringsplanerne føres ud i livet, og at de hænger sammen med koncernens øvrige planlægning. I den forbindelse varetager vi blandt sekretariatsfunktionen i Porteføljekomiteen og det koncernfælles It-porteføljeudvalg samt synkroniserer med øvrige styrelser i koncernen.

Vi er en chef og 11 medarbejdere, der er en blanding af militære og civile på akademisk niveau. Vi er overordnet organiseret i et porteføljeteam, et materielteam og et it-team, men vi arbejder på tværs og støtter naturligt hinanden. Hverdagen er kendetegnet ved åben og uformel omgangstone, hvor vi bruger hinandens kompetencer til at skabe resultater. Vi har fokus på høj kvalitet og rettidighed, og det er vigtigt for os, at der er gode rammer for personlig udvikling og et arbejdsliv i balance.
Om stillingen
Som medarbejder i Porteføljekontoret bliver du ansvarlig for egne områder afhængig af kompetencer og interesser. Vi har således en blanding af mere rutineprægede opgaver samt forretningsudvikling, der relaterer sig til Porteføljekontorets kerneprocesser: planlægning og styring. Du refererer til chefen for Porteføljekontoret og har ofte dialog med den øverste ledelse i FMI, chefer for relevante fagområder samt øvrige styrelser og myndigheder.

I Porteføljekontoret vil du arbejde i hjertet af FMI, og vi står på mål for, at du opnår et indgående kenskab til FMI, strategisk styring af materiel- og it området samt styringen af projektporteføljen.

Dine opgaver vil blandt andet omfatte:

Udvikling og styring af investeringsplanerne for materiel og it (i FMI kaldt for kapacitetsplanerne).

Oplæg og rapporteringer til Forsvarsministeriets Departement.

Bidrag til de strategiske beslutningsfora i relation til materiel og it.

Deltage aktivt i forberedelsen og udmøntningen af politiske aftaler på forsvarsområdet.

Du vil dermed blandt andet arbejde med konkrete projekter, styring af projektporteføljen samt deltage i det forligsforberedende arbejde og den efterfølgende implementering, men det endelige indhold i stillingen er ikke fastlagt endnu. Du har således mulighed for, i dialog med dine kolleger, at få indflydelse på indholdet, da det er vigtigt for os, at du trives i funktionen, og at dine kompetencer bringes i spil bedst muligt.

Vi tilbyder dig arbejdsopgaver og en spændende hverdag, hvor du helt sikkert vil undergå en faglig og personlig udvikling.
Om dig
Du har gode analytiske evner og er en dygtig formidler både mundtligt og skriftligt. Derudover er du udviklings- og helhedsorienteret, strategisk tænkende og det falder dig naturligt at skabe relationer på alle niveauer.

Du har ønskeligt bred forståelse for Forsvarsministeriets koncern opnået gennem erfaring fra eksempelvis det operative område, materielområdet eller arbejdet i en styrelse eller departement.

Det vi kan er svært at læse sig til, men derfor forventer vi heller ikke, at du er supermand, når du træder ind ad døren. Vi ser dog gerne, at du har haft berøring med eksempelvis strategisk planlægning, porteføljestyring, projektledelse og forandringsledelse i et eller andet omfang. Vi forventer, du interesserer dig for Forsvaret og Beredskabet, er selvkørende (når oplært), helhedsorienteret og ikke mindst har et godt drive.

Derudover lægger vi vægt på, at du:

Kan løse opgaver selvstændigt med inddragelse af nødvendige interessenter.

Har veludviklede samarbejdsevner og menneskelige kompetencer,

Har overblik og kan holde flere bolde i luften på en struktureret måde.

Er løsningsorienteret og har en veludviklet dømmekraft.

Som civil har du en uddannelse på kandidatniveau og har ønskeligt erfaring fra forsvaret. Er du militær, forventer vi, at du er major/orlogskaptajn M331 eller kaptajn/kaptajnløjtnant optaget på - Master i Militære Studier (MMS).
Ansættelsesvilkår
Som civil bliver du ansat og aflønnet som specialkonsulent i henhold til den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten Derudover er der, afhængig af dine kvalifikationer, mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 % af basisløn og pensionsgivende tillæg.

Hvis du er militær besættes stillingen i henhold til protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen kan evt. besættes ved funktion i højere stilling så hvis du er kaptajn/kaptajnløjtnant og er i gang med at gennemføre Master i Militære Studier eller andre relevant masteruddannelse, kan du ansættes i stillingen som kaptajn/kaptajnløjtnant mod, at der indgås en uddannelsesaftale indtil uddannelseskravet kan honoreres. Ansættelse og aflønning sker i så fald som kaptajn/kaptajnløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som major kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal blandt andet kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer, med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Såfremt du er udpeget til udsendelse i internationale missioner, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Kontakt og ansøgning:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kontorets chef, orlogskaptajn Claus Wiinholt, på 4013 0647.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesforhold, kan du ringe til HR-konsulent Pia Knudsen Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.: 7281 9144

Ansøgningsfristen er den 30. juni 2022, og samtaler holdes løbende. Stillingen er til besættelse fra 1. juli 2022 eller snarest muligt herefter.

Du søger stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne medbringe dem til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets koncern tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede på stillingens niveau, uanset baggrund, til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

30.06.2022

Indrykningsdato

03.06.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent