Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Uddannelsesofficer og Sagsbehandler ved Uddannelsessektionen på Hjemmeværnsskolen.


Uddannelsesofficer og Sagsbehandler ved Uddannelsessektionen på Hjemmeværnsskolen.

Brænder du for uddannelse? Er du selvstændig og trives med frihed under ansvar? Så er du sikkert den medarbejder, vi skal bruge i Uddannelsessektionen.
Om os
Hjemmeværnsskolen er Hjemmeværnets uddannelsesinstitution for udvikling og uddannelse af Hjemmeværnets frivillige medlemmer.

Vi betragter os selv som ret langt fremme på det pædagogiske område inden for læring, reflek-sion samt tilbagemelding, og vi anvender de nyeste teknologier til blended learning.

Vi lægger stor vægt på medarbejderes trivsel og udvikling, og der er gode muligheder for både efter- og videreuddannelse samt sociale arrangementer med kollegerne.

Hjemmeværnsskolen ligger i Nymindegab, her er skolens ledelse forankret og støttes af Plan-lægningssektionen og Driftssektionen, der blandt andet understøtter Uddannelsessektionen med bestillinger og reservationer, så en stor del af de administrative opgaver er flyttet fra sagsbe-handleren.

Hertil kommer tre uddannelsescentre i henholdsvis Skive, Søgård og Vordingborg samt Marinehjemmeværnssektionen på Slipshavn ved Nyborg.

Vi har meget gode fysiske arbejdsforhold og en afslappet omgangstone, hvilket skaber en god ramme for alle medarbejdere og kursister.
Om stillingen
I dit daglige virke refererer du til chefen for Uddannelsessektionen. Uddannelsessektionen i Ny-mindegab, som du bliver en del af, består af en major, to kaptajner, en seniorsergent og en civil medarbejder. Sektionen har ansvaret for ca. 40 kurser om året.

Du vil primært få til opgave at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og kontrollere sektionens uddannelse i stabsmetodik samt Sundheds- og Træningsvejleder kurser. Du vil derudover fun-gere som kursusleder og sagsbehandler inden for skydning sammen med en anden kollega.

Afhængigt af dine kompetencer skal du forvente at skulle indgå i diverse arbejdsgrupper, der relaterer sig til dine fagområder.

Du vil indgå i en sektion med et højt aktivitetsniveau, hvor vi ofte har flere aktiviteter på samme tid, hvorfor du i perioder skal kunne deltage i kursusaktiviteter over flere dage, såvel som kurser i weekenderne. Ligeledes kan der forekomme rejser til udlandet i forbindelse med kursusvirksomhed m.m. Der vil i et vist omfang være mulighed for at arbejde fra fjernarbejdsplads.

Der er gode muligheder for videreuddannelse og for at deltage på kurser, der kan fremme dit virke i stillingen, sideløbende med dit daglige virke. Der lægges vægt på, at du løbende deltager i kurser for at fastholde eller udvikle egne kompetencer.

Dit faste tjenestested vil blive i Nymindegab. Der vil være mulighed for at få et værelse stillet til rådighed.

Tilflytterservice:
Hjemmeværnsskolen har et tæt samarbejde med Varde Kommune vedrørende Tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, pasningsmuligheder, skole, bolig m.m. I Varde Kommune har din partner f.eks. mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført Føringskursus, VUK eller VUT-I/L. Er du erfaren premierløjtnant og uden gennemført Føringskursus, vil du i så fald kunne indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Det vil være en stor fordel, hvis du allerede har erfaring med undervisning og ledelse af frivillige, samt har stabserfaring.

Vi ser gerne, at du har gennemført et eller flere af følgende kurser, men dette er ikke et ufravigeligt krav, idet den nødvendige faglige viden kan bibringes gennem et uddannelsesforløb: Autentisk ledelse og Anerkendende ledelse eller tilsvarende, samt at du har et godt kendskab til instruktørvirke i Forsvaret.

Du skal besidde en professionel, fleksibel og positiv tilgang til at arbejde i et lille team. Da stilingsindholdet favner flere samtidige opgaver, er det en fordel, at du kan arbejde selvstændigt, formår at prioritere dine opgaver samt skabe dig et overblik.

Vi forventer, at du er korrekt i din fremtoning og fremstår som det gode eksempel. Du har let til smil, forstår og respekterer andres forskelligheder samt søger at skabe gode samarbejdsrelationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Uddannelsessektionen major Søren Glargaard Rich på telefon 20 68 33 22.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Thomas Søren Eskebjerg Krog, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9159.

Ansøgningsfristen er den 8. august 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

Om Hjemmeværnsskolen
Hjemmeværnsskolen udvikler uddannelser, der giver de frivillige hjemmeværnssoldater faglige samt ledelses- og føringsmæssige kompetencer, der muliggør effektiv og koncentreret indsættelse til hjælp for Forsvaret og det øvrige samfund. Derudover gennemfører vi i stor udstrækning uddannelse af personel fra Forsvarets øvrige myndigheder samt fra Politiet, så vi i alt uddanner cirka 5.000 kursi-ster om året.
Hjemmeværnsskolen består af 71 ansatte, hvoraf ca. halvdelen gør tjeneste i Nymindegablejren. De øvrige medarbejdere ved Hjemmeværnsskolen er ansat ved Marinehjemmeværnssektionen eller et af de tre uddannelsescentre, der geografisk er placeret rundt i landet.
Hjemmeværnsskolen er en moderne arbejdsplads, der anvender den nyeste viden inden for uddan-nelse og læring. Vi har senest i oktober 2018 vundet Forsvarets Uddannelsespris for vores taktiske læringsvideoer, der er udviklet i samarbejde med Hærens Sergentskole – et samarbejde der fortsæt-ter med læringsvideoer inden for andre områder.
Vi har også et tæt samarbejde med Forsvarets andre uddannelsesinstitutioner, herunder Hærens Officersskole og Operational Support Wing, ligesom vi har et stort internationalt engagement med blandt andet U.S. National Guard i USA, de baltiske lande samt Georgien og senest Kenya.

Læs mere om Hjemmeværnet som arbejdsplads på www.hjv.dk eller www.vistillerop.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

08.08.2022

Indrykningsdato

16.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent