Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Kaptajn til operations og uddannelses sektionen ved Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland


Stærk kommunikator med helhedssyn søges til Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland.

Har du interesse for at arbejde med information, kommunikation, efterretning og skarpe indsættelser, og bringe disse kompetencer i spil i en frivillig militær organisation? En organisation, som rummer både ansatte, frivillige og reservepersonel i sin bemanding. Er du samtidigt fleksibel, innovativ og klar til at blive fagligt og personligt udfordret? Så er denne stilling måske noget for dig.
Om os
Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland, der er en del af Landsdelsregion Vest, har domicil i Vejle, blot 150 meter fra motorvejsafkørsel nr. 60. Her vil du indgå i et team, der i dagligdagen beskæftiger 14 faste medarbejdere (7 militære og 7 civile) samt ca. 900 frivillige hjem-meværnssoldater.

Overordnet har vi ansvaret for uddannelsesniveauet, den operative parathed, samt indsættelsen af 10 Hjemmeværnskompagnier, fordelt på Horsens, Hedensted, Skanderborg, Billund, Vejle, Fredericia og Kolding kommuner; svarende til Sydøstjyllands politikreds. Derudover skal distriktet opstille to kompagnikadrer under Totalforsvarsstyrken, men alt hvad det indebærer.

Udover vores krigsmæssige opgave, så yder vi også støtte til samfundet, og har således tætte samarbejdsrelationer til hæren, politiet og øvrige myndigheder. Vores arbejde med en frivillig organisation, bestående af nogle særdeles engagerede hjemmeværnssoldater, er forbundet med en del aften- og weekendarbejde.

Men som udgangspunkt har vi en 37-timers arbejdsuge, hvor optjent merarbejde som udgangspunkt søges afspadseret, så den tid du har været væk fra familien, gives igen. Ikke mindst derfor har vi stor fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Vores arbejdsplads er præget af en god tone og en god stemning.

Vores målsætning er den, at distriktets medarbejdere skal være glade for at gå på arbejde, men vi har samtidig plads til at man kan have en dårlig dag, og have behov for støtte.
Om stillingen
Du kommer, som ACOS S9, til at indgå i en samlet stabsstruktur med 5 fastansatte officerer og 2 uddannelsesbefalingsmænd, samt frivillige stabsofficerer og personel af reserven.
Du vil også have ansvaret for opgaveløsningen i S2, hvori der – ligesom i S9, indgår alle personalekategorier og du bliver det vitale omdrejningspunkt.

Et af tyngdeområderne for Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland er tilvejebringelse af relevant og tilstrækkeligt personel til de underlagte enheder og staben, og i den opgaveløsning vil du være den primære rådgiver og sparringspartner for distriktschefen.

Du vil få ansvaret for en række udvalgte emneområder, herunder pressehåndtering, eks- og intern kommunikation, støtte til opstilling og opbygning af enheder ifm. distriktets styrkeproduktion og indsættelser samt efterretningstjeneste og militær sikkerhedstjeneste. Du vil skulle drive og udvikle både S2- og S9-søjlen mod opgaveløsning internt og til understøttelse af kompagniernes opgaveløsning.

Jobbet er meget selvstændigt og alsidigt. Det indeholder en interessant hverdag, hvor du selv har stor indflydelse på sagsbehandlingen, samt hvor du selv udleder og analyserer de afgørende forhold og faktorer for opgaveløsningen. Du vil i det daglige virke referere til den ansatte stabschef og, under indsættelse/operationer, den af de tre STCH, der er ”fungerende”.

Men, på udvalgte områder, vil du også indgå i/forestå direkte opgaveløsning med selvstændigt direktiv fra distriktschefen. Det kunne f.eks. være i relation til rekruttering og fastholdelse af frivillig personel og personel af reserven.

Du bliver ansvarlig for:
-Udførelse af den daglige tjeneste som sagsbehandler inden for kommunikation, rekruttering og efterretning.

-Opstilling, uddannelse og indsættelse af personel fra S2- og S9-søjlen under stabsarbejde, øvelser og operative opgaveløsninger.

-Deltagelse i udarbejdelse af distriktets planer, herunder efterretningsplaner, samt planer for hvervning og budget på området.

-Udarbejdelse af policy og kommunikationsplaner i forbindelse med indsættelser i det fulde spektrum under fred (indsættelserog øvelser), krise og krig.

-Rådgivning af distriktschefen inden for rekruttering, hvervning, fastholdelse og kommunikationsstrategi.

-Styring af distriktets elektroniske formidlingsplatforme (nyhedsbreve, nyheder på hjv.dk via pressemeddelelser, SoMe og andre informationskanaler).

-Udviklingsstøtte til underafdelingernes rekrutteringsspecialister, herunder gennemførelse af seminarer og samlinger.

-Varetagelse af funktionen som sikkerhedsofficer.

Endelig skal du:
-Indgå i vagtordningen ved distriktet, som er en tilkaldevagt ca. hver fjerde/femte uge. Hertil gives et vagttillæg.

Du tildeles enmandskontor, med har også mulighed for at arbejde hjemmefra i perioder, hvilket vi har gjort os gode erfaringer med under Corona nedlukningen. Du får udleveret internet- og FIIN-maskine (FAP), samt tjenestemobiltelefon. Der vil i stillingen, efter nærmere direkte aftale, være mulighed for at videreudvikle sig mhp. din forsatte karriere i forsvaret.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført Føringskursus, VUK eller VUT-I/L. Er du erfaren premierløjtnant og uden gennemført Føringskursus, vil du i så fald kunne indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du lever op til kerneværdierne for en befalingsmand og du er således en rollemodel, der kan inspirere og motivere gennem dit personlige eksempel. Du møder andre i øjenhøjde og behandler dem høfligt og med gensidig respekt, med formålet at udvikle god mandskabsbehandling og herigennem bidrage til disciplin, korpsånd og samarbejde. Samtidig tager du ansvar for, og bidrager aktivt
til andres udvikling.

Du er i besiddelse af et godt humør, så også du bidrager til det gode arbejdsmiljø ved distriktet. Du er god til at kommunikere i skrift og tale, og kan arbejde selvstændigt med ansvaret for dine egne sagsområder. Du har et stærkt netværk og/eller formår at skabe gode relationer på tværs af organisationer, som kan styrke vores samarbejde med hæren, politiet og øvrige partnere.

Du er fleksibel og omstillingsparat, da vi dels arbejder i en frivillig militær organisation og dels for en ansvarlig styrelse. Vi skal kunne yde støtte til samfundet i en tid der er præget af konstant forandring i trusselsbilledet, herunder risiko for terrorangreb og spionage/sabotage.

Det er derudover en fordel at du har operativ erfaring fra stabs- og international tjeneste eller lignende, da denne erfaring hurtig kan blive nyttig i distriktsstaben, ved en pludselig opstået krisesituation.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte stabschef ved Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland, major Peter Svane på telefon: 24 22 33 45 eller via mail: HDSEJ-CHOPU@mil.dk

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Thomas Søren Eskebjerg Krog, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9159 eller via mail: FPS-TSE@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 29. maj 2022 og samtaler forventes gennemført i uge 22. Den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Vejle, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hjemmeværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

29.05.2022

Indrykningsdato

12.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent