Fortsæt til indhold
Job i Søværnet

Sergent til Søværnets Sergentskole


Sergent til Søværnets Sergentskole

Brænder du for undervisning, og har du lyst til at være med til at udvikle dine kommende kollegaer? Er du en rollemodel og kan lide at gå forrest?
Så er det måske dig vi mangler ved Søværnets Sergentskole.
Søværnets Sergentskole søger en sergent som instruktør, gerne med aktuel operativ erfaring fra Søværnets enheder eller centre.
Om os
Søværnets Sergentskole varetager uddannelsen af den Grundlæggende Sergent Uddannelse (GSU), Officers Basisuddannelse (OBU) samt den Militære Akademiuddannelse (MAU).
Søværnets Sergentskole består af en chef med 12 medarbejdere. Vi er et stab med dyb faglighed inden for både ledelse, pædagogik og didaktik, som alle er drevet af stor nysgerrighed. Vi har fokus på udvikling af kvalitetsløsninger gennem samarbejde og faglig sparring. Vi kan tilbyde en spændende hverdag med gode kolleger i et miljø med en uformel omgangstone og respekt for hinanden med stor vægt på Work-Life-balance. Søværnets Sergentskole stræber konstant efter at forbedre og videreudvikle de uddannelser som varetages, for at tilsikre sammenhæng i forhold til den operative opgave og virkelighed.
Søværnets Sergentskole er organisatorisk tilknyttet Søværnets Officersskole som er underlagt Forsvarsakademiet. Skolen yder uddannelsesstøtte og rådgivning til interessenter i og uden for Søværnet.
Søværnets Sergentskole er repræsenteret i diverse netværks- og arbejdsgrupper på tværs af Forsvaret.
Om stillingen
Stillingen er placeret under Chefen for Søværnets Sergentskole og varetager uddannelsen af Søværnets mellemlederkorps samt kadetaspiranter. Du vil komme til at bestride stillingen som instruktør primært i relation til den GSU samt som gruppefører for kadetaspiranterne på OBU. Du vil blandt andet skulle undervise i: Sømandsskab, ledelse, pistol, militær fysisk træning. Herigennem skal du holdningspræge eleverne, så deres faglige og personlige kompetencer kommer bedst muligt i spil under uddannelsen. Du vil blive en del af det løbende udviklingsarbejde med uddannelserne, som retter sig mod det operative virke og sergentgruppens virkelighed.
Som instruktør vil du skulle bidrage til planlægning, tilrettelæggelse, gennemførsel og fornyelse af undervisningen. Stillingens arbejdsområder vil udfordre og udvikle dig, både i perioder med spidsbelastninger og i perioder, hvor skolen nytænker og fornyer uddannelserne for at imødekomme de omskiftelige operative behov. Stillingen giver dig mulighed for videreuddannelse og videreudvikling af dine kompetencer. Ligeledes for videreuddannelse med henblik på udnævnelse til oversergent.

Om dig
Du er sergent eller erfaren marinekonstabel/marineoverkonstabel med gennemført GSU og potentiale til udnævnelse til sergent. Du er udviklingsorienteret og brænder for uddannelse. Du er selvstændig, samarbejdsvillig, og du kan arbejde i team. På baggrund af din erfaring kan du medvirke til at bringe den operative virkelighed fra Søværnets enheder og det teoretiske fundament med ind i udviklingen af sergentgruppen. Du har gerne erfaring fra operativ tjeneste.
Det vil være en fordel hvis du har undervisningserfaring. Det vigtigste er dog, at du selv har lyst til at udvikle dine kompetencer, og mod på at lære nyt. Du skal have gode skriftlige færdigheder og kunne udarbejde; læringsplaner, skrivelser mv. Du fremstår som rollemodel, for kommende kollegaer, hvor du er kompromisløs i din egen fremtræden og opgaveløsning, hvor initiativ og engagement kendetegner din person.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en marinekonstabel/marineoverkonstabel/korporal med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til sergent, kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.


Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, kan du kontakte OK Jens Grønkjær på mail FAK-SSS-CH@MIL.DK eller på telefon 25 33 91 54.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RTH@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 27. maj 2022 og samtaler forventes afholdt lige efter.
Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

I forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere indgår Søværnets Sergentskole i et samarbejde med Frederikshavn Kommune. Samarbejdet omfatter blandt andet information om arbejdsmarkedet i kommunen, bistand med at finde jobs til ægtefæller samt rådgivning om daginstitutioner, boligmarkedet, fritidsmuligheder etc.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSAKADEMIET
Forsvarsakademiet (FAK) bidrager til Forsvarets opgaveløsning ved at levere relevante og tidssvaren-de uddannelser samt forskning og rådgivning til Forsvarets medarbejdere og myndigheder. Dertil støtter FAK koncernen med kursusadministration samt vejledning i pædagogik og digitale lærings-former.
FAK består af tjenestesteder i henholdsvis København, Varde, Karup og Frederikshavn og udbyder grund- og videreuddannelserne, herunder sergent- og officersuddannelser, inkl. sprogofficersuddan-nelsen, Den Militære Akademiuddannelse samt Master i Militære Studier. Derudover udbyder FAK en lang række efteruddannelser, der bidrager til, at Forsvarets medarbejdere og reserven kan løse deres opgaver effektivt og professionelt gennem hele karrieren.
FAK gennemfører forskning og udvikling indenfor de tre militære kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse samt tilknyttede områder som krigshistorie, kulturforståelse og militær teknologi. FAK indgår i samarbejder med både danske og udenlandske forsknings- og uddan-nelsesinstitutioner og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Vidensproduk-tionen understøtter uddannelserne, men anvendes og formidles også bredt til gavn for Forsvaret, nationale og internationale samarbejdspartnere samt samfundet som helhed. Læs mere på fak.dk.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

27.05.2022

Indrykningsdato

12.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent