Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Næstkommanderende i Hærkommandoens logistiksektionen (G4) (Genopslag)


Næstkommanderende i Hærkommandoens logistiksektionen (G4).

Vil du være med til at sikre, at Hærens enheder, igennem logistisk og etablissementsmæssig støtte, får de bedst mulige forudsætninger for at løse de operative opgaver? Er du god til at samarbejde, har du overblik, en god analytisk sans og besidder du empatiske lederegenskaber, så er det måske dig, vi søger som vores kommende næstkommanderende og kollega ved Hærkommandoens Logistiksektion (G4).
Om os
Logistiksektionen arbejder generelt med alle aspekter inden for etablissements- og terrænområdet samt inden for forsynings-, vedligeholdelses-, sanitets- og transporttjeneste, farlig gods samt værtsnationsstøtte. Desuden er der fokus på balancering af normering, fordeling, forvaltning og drift af Hærens materiel og de etablissementsmæssige forhold i et snævert samarbejde med Hærens myndigheder, øvrige stabe under Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriets styrelser.

Logistiksektionen består af i alt 37 medarbejdere med en chef, en næstkommanderende og fem elementer, hvoraf ca. 1/3 er decentrale medarbejdere, der er fordelt på størstedelen af Hærens kaserner. De fem elementer er beskrevet herunder:

Materielelementet, hvor der gennemføres sagsbehandling inden for vedligeholdelsestjeneste, farlig gods og alle forsyningsklasser med fokus på klasse II (Hærens materiel) og klasse V, herunder eksplosivsikkerhed. Materielelementet støtter tillige myndighederne igennem de decentrale medarbejdere.

Styrkeproduktionselementet, hvor der gennemføres logistisk sagsbehandling i forhold til øvelses- og uddannelsesaktiviteter, herunder også Host Nation Support. Elementet er også ansvarlig for sagsområder inden for sanitets- og transporttjeneste samt markskader.

Styrkeindsættelseselementet, der er ansvarlig for logistisk sagsbehandling ift. enheder, der skal indsættes eller opstilles i beredskaber nationalt el. internationalt, herunder udarbejdelse af tilvejebringelses- og omfordelingsplaner, samt enhedsprioritering.

Policy- og styringselementet er ansvarlig for udvikling af det logistiske styringsgrundlag, direktiver og policy for Hæren, og bidrager med logistiske input til taktisk og organisatorisk udvikling, herunder normering. Desuden gennemfører elementet controlling af forsyningstjenesten og indkøb på indkøbsordre (som en del af styrket økonomisk koncernfælles indkøb (SØKI)).

Etablissements- og terrænelementet gennemfører udvikling og koordination med Forsvarsstaben og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i relation til alle strategiske forhold vedr. etablissement og øvelses- og skydeterræner, der vedrører Hæren.

Vi er en sektion med motiverede medarbejdere med et højt specialiseret fagligt niveau og med en ganske bred opgaveportefølje, hvor medarbejderne skal forvente at blive udfordret bredt inden for mange fagområder. Kvalitet samt rettidighed er nøgleordene for den daglige arbejdsgang i sektionen. Til gengæld hersker der en høj grad af frihed under ansvar med mulighed for en fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden. Vi har en åben og professionel tilgang til opgaverne, og vi tilskynder til en humoristisk omgangstone og en løsningsorienteret tilgang. Du vil indgå i et super professionelt team, der arbejder efter devisen, ’alt er muligt’.
Om stillingen
Som næstkommanderende i logistiksektionen indgår du i et dynamisk, professionelt og fagligt dygtigt team bestående af 37 medarbejdere fordelt på alle grader fra korporal til oberstløjtnant.

Dine primære ansvarsområder:
• Efter chefens direktiv er du ansvarlig for den overordnede styring, koordination og kontrol af de logistiske og etablissementsmæssige områder og forhold ved Hærens enheder, samt inden for områderne vedrørende farlig gods, markskader og eksplosivstofsikkerhed.
• Du er over for chefen ansvarlig for sektionens budget, herunder planlægning, opfølgning og revision.
• Du står for sektionens samlede arbejdstidsplanlægning.
• Du udarbejder og opdaterer sektionens aktivitetsoversigt.
• Du sikrer den tværgående koordination internt i sektionen og med relevante sektioner i Hærkommandoens stab.
• Du koordinerer G4 behandling af ledelsesinformationen.
• Du er overordnet ansvarlig for håndtering af sektionens dokumenter og sager i WorkZone.
• Du er koordineringsansvarlig for de logistiske uddannelser (TRR 1260, 1265, 1270 samt FVT 1280), herunder tilsikrer du den nødvendige sammenhæng.
• Du er overordnet ansvarlig for sektionens arrangementer og uddannelse.
• Du monitorerer G4 KTP postkasse, og gennemfører herunder fordeling af sager og opfølgning på deadlines.
• Efter behov enten støtter du elementernes sagsbehandling, gennemfører selvstændig sagsbehandling af tungere sager eller står i spidsen for et stabsarbejde.

Som næstkommanderende skal du således prioritere mellem sektionens mange opgaver og selv bidrage til de mere overordnede analysearbejder, der ligger ved sektionens ressortansvar. Du skal sørge for, at sager er koordinerede og behandlede, såvel internt som eksternt, inden de forelægges chefen.

Du er tillige stedfortræder for chefen i dennes fravær.

Du skal forvente, at der i stillingen vil være rejsedage, og at du skal deltage i en række møder, der gennemføres ved andre garnisoner.
Om dig
Vi forventer, at du er udnævnt major M331 og har en bred tjenestelig operativ og/eller logistisk baggrund, gerne som stabschef i en afdeling og/eller som sagsbehandler i en stab, gerne på NIV II.
Alternativt er du kaptajn der er optaget på eller igang med MMS, du vil i såfald blive ansat i stillingen på en uddannelsesaftale.

Du besidder et godt helhedssyn samt gode koordinations- og samarbejdsevner, der bevirker, at du har blik for at skabe kvalificerede logistiske løsninger, også når der er mange bolde i luften.

Du kommunikerer klart såvel skriftligt som mundtligt. Du kan indgå i et fagligt teknisk team med gode egenskaber inden for planlægning og styring af pålagte opgaver, hvorfor gode analytiske egenskaber er en forudsætning.

Som person er du imødekommende og har interesse i at skabe operativt forankrede løsninger i direkte koordination med et bredt spænd af samarbejdspartnere.

Du kan samarbejde på tværs og på flere niveauer, og du kan træffe nødvendige og effektive beslutninger. Du er samtidig fleksibel, omstillingsparat og vigtigst af alt, så brænder du for at skabe resultater sammen med andre dedikerede kolleger.

Men det vigtigste er, at du brænder for at skabe de bedste forudsætninger for Hæren og Hærens myndigheder inden for logistik og etablissementsområdet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for logistiksektionen oberstløjtnant Jesper Momme på telefon 9133 5099

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent kaptajn Jesper Tang Sørensen ved Forsvarets Personalestyrelse på telefon 7281 9149.

Ansøgningsfristen er den 20. marts 2022 og vi forventer at indkalde til samtaler umiddelbart efter.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

29.05.2022

Indrykningsdato

10.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent