Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Leder af forsyningselementet i S7 sektionen ved 1. Logistikbataljon


Leder af forsyningselementet i S7 sektionen ved 1. Logistikbataljon

Vil du være med til at udvikle den feltmæssige logistik i Hæren sammen med et hold af dedikerede faglige specialister? Så er du måske den kaptajn vi søger.
Om os
1. Logistikbataljon er garnisoneret på Aalborg kaserne og indgår i 1. Brigade som dispositionsenhed, men varetager samtidig det kapacitetsnære fagansvar for de dele af den taktiske logistik, som omfatter forsynings-, sanitets-, transport-, bjærgnings- og vedligeholdelsestjeneste.
Bataljonen består, ud over stab og stabsdeling af fire underafdelinger, med enkelte elementer udlagt til andre garnisoner, samt designeret personel fra Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste samt Forsvarets Sanitetskommando.

S7 sektionen indgår som en ikke-operativ del af bataljonen. Den består af 30 soldater, der på bataljonens vegne arbejder tæt sammen med Tjenestegrensinspektørelementet ved Chefen for Trænregimentet/Tjenestegrensinspektøren for Logistik i Hæren, som har det overordnede fagansvar for logistiktropperne. Vi er opdelt i fire elementer med specialister i henholdsvis forsynings-, transports/bjærgnings-, sanitets-og vedligeholdelsestjeneste.

S7 er en udadvendt enhed med en bred berøringsflade, og vores primære samarbejdspartnere er Tjenestegrensinspektørelementet ved Trænregimentet, 1. Brigade, Hærkommandoen, Landmilitærsektionen ved Kapacitets- og udviklingsstaben (KUA 1), samt Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse. Indadtil er sektionen generelt kendetegnet ved et højt fagligt niveau og en uformel omgangstone.
Om stillingen
Du skal varetage den daglige ledelse af forsyningselementet, der omfatter dig selv, to sagsbehandlere (seniorsergenter), tre faglærere (oversergenter) og en stabshjælper (korporal). Du vil med elementets ressourcer skulle løse de opgaver, som affødes af det kapacitetsnære fagansvar for taktisk forsyningstjeneste, efter chefens direktiver og vejledning. Disse opgaver omfatter blandt andet:
- Udfærdigelse eller bidrag til notater, koncepter og doktrindokumenter,
- Særlige analyser eller specialstudier,
- Udvikling af uddannelsesgrundlag,
- Tilrettelæggelse og gennemførelse af kursusvirksomhed,
- Bidrag til materielanskaffelser, materielimplementeringer og kapacitetsudvikling af relevant materiel,
- Deltagelse i projekt- og arbejdsgrupper i og uden for bataljonen,
- Design, tilrettelæggelse og gennemførelse af praktiske afprøvninger af doktrinære emner,
- Deltagelse i inspektionsvirksomhed.

Du vil opleve en høj grad af frihed under ansvar i funktionen og dermed også en forventning om samvittighedsfuld opgaveløsning og ressourceanvendelse.

Du vil være en del af den samlede ledelsesgruppe og dele kontor med de øvrige elementsledere, hvorved du vil have let adgang til tværfaglig indsigt og kollegial sparring.

Der vil være meget begrænset øvelsesvirksomhed, da sektionen ikke er operativ, men der vil i perioder kunne være en del rejse- og mødeaktivitet uden for daglig tjenestetid.
Om dig
Du er kaptajn eller måske major (M322) og har erfaring som sagsbehandler fra tidligere tjeneste og/eller underafdelingschef.
Du har gennemført VUT-I/L, VUK/BDE eller FØK.

Du har gode analytiske anlæg, er struktureret og evner at forholde dig simultant til faglige detaljer inden for det logistiske område, samt den overordnede doktrinære sammenhæng. Du udtrykker dig klart og tydelig både på skrift og i tale. Du har gode samarbejdsevner og udviser høj grad af selvstændighed og helhedsforståelse for herigennem at opnå brugbare og velfunderede resultater. Du evner at kombinere teknisk og taktisk viden, således elementets opgaveløsning skaber en effektiv feltmæssig forsyningstjeneste.

Du har et operativt mindset med en stor interesse og viden om den operative logistiks gennemførelse, idet praktisk erfaring inden for elementets arbejdsområde er ønskeligt. Kendskab til feltmæssig forsyningstjeneste er ønskeligt inkl. muligheder og begrænsninger i anvendelsen af SAP og LC2IC/BMS i forhold til forsyningstjenesten.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte MJ Kasper Bie på TRR-1B-S70A eller telefon 4132 2867.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Mette Kold Møgelhøj, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9936.

Ansøgningsfristen er søndag den 29. maj 2022. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen ønskes besat snarest.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM TRÆNREGIMENTET
Trænregimentet er Hærens største myndighed og tæller op mod 1.600 medarbejdere i de perioder, hvor vi har værnepligtige. Udover den kontinuerlige støtte til forsvarets internationale operationer, er en af regimentets vigtigste opgaver at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Vores enheder er primært placeret i Aalborg og Vordingborg, men vi rummer også enheder på en række garnisoner over næsten hele landet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

29.05.2022

Indrykningsdato

09.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent