Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

FORSKNINGSASSISTENT TIL FORSKNINGSPROJEKT VED INSTITUT FOR MILITÆRE OPERATIONER VED FORSVARSAKADEMIET


FORSKNINGSASSISTENT TIL FORSKNINGSPROJEKT VED INSTITUT FOR MILITÆRE OPERATIO-NER VED FORSVARSAKADEMIET

Forsvarsakademiets Institut for Militære Operationer, Center for Værnsfælles Operationer (CVO), søger en forskningsassistent med tiltrædelse 1. juni 2022 eller snarest muligt derefter. Stillingen er tidsbegrænset til tre år i tilknytning til forskningsprojektet ”Multi-Domain Operations & the Implications for Denmark”. Som forskningsassistent skal du bidrage til projektets gennemførelse med specialistviden om militære operative koncepter, særligt Multi-Domain Operations (MDO), og udarbejde konkrete analyser og skriftlige produkter om MDO.
Om os
Du bliver en del af Center for Værnsfælles Operationer (CVO), som er et af fire centre under Institut for Militære Operationer. Centeret består af: otte majorer/orlogskaptajner, fire forskere (PhD) samt en specialkonsulent og en chefkonsulent. Herudover har centeret på ad hoc basis tilknyttet eksterne forskere, forskningsassistenter, studentermedhjælpere og praktikanter. CVO har hjemme på Svanemøllens Kaserne.

CVO har ansvaret for to hovedopgaver. Den primære opgave er uddannelse af Forsvarets ledere og kommende chefer i værnsfælles operationer på Forsvarets masteruddannelse – Master i Militære Studier (MMS). Den sekundære er forsknings- og udviklingsvirksomhed i militære operationer, der gennemføres for at sikre et højt fagligt og akademisk niveau i ud-dannelserne og for at udvikle Forsvarets operative kapaciteter og opgaveløsning. I centeret forskes således i udviklingstendenser inden for nutidens og fremtidens militære operationer, samt forbindelsen mellem operationer og Danmarks bredere sikkerhed. Det omfatter studier, der tager sit udgangspunkt i konkrete militære, politologiske, sociologiske, antropologiske, historiske og juridiske udfordringer og problemfelter.

CVO har engelsk som internt arbejdssprog, da centeret har medarbejdere, der udelukkende taler og skriver engelsk.
Om stillingen
Som forskningsassistent vil du skulle bidrage til Forsvarsakademiets nystartede forskningsprojekt om det militære operative koncept Multi-Domain Operations og hvad implikationerne af konceptet er for små stater som Danmark. Arbejdet omfatter assistance til såvel resea-chopgaver som assistance til udarbejdelse af forskningsprodukter og analyser såsom forskningsartikler, rapporter, undervisningsmateriale og lignende

Som en del af stillingen vil du skulle deltage i netværk med nationale og internationale samarbejdspartnere og skulle planlægge og afholde internationale workshops, seminarer og konferencer. Der kan derfor forventes nogen rejseaktivitet i forbindelse med stillingen.

Stillingen er en 3-årig projektstilling med tiltrædelse 1. juni 2022.
Om dig
Du har en samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse, og du har et indgående kendskab til og interesse for specifikt MDO som militært operativt koncept.

Du skal desuden have et godt kendskab til Forsvaret, NATO og til internationale forsvarsforhold. Det vil være en fordel, hvis du også har kendskab til Danmarks folkeretslige forpligtelser.

Da der som led i din støtte til forskningsprojektet skal udarbejdes en række analyser og skriftlige produkter både til Forsvaret og til videnskabelig publicering, er det vigtigt, at du har erfaring med kontinuerligt at levere skriftlige produkter af høj kvalitet, at du er i stand til at arbejde selvstændigt, og at du har en interesse for forskningsarbejdet og det forsknings-mæssige håndværk.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat som forskningsassistent og aflønnet efter den til enhver tid gældende Akade-mikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten. Derudover vil der, afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg.
Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 % af basisløn og pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne
sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i
internationale operationer med henblik på deltagelse i
konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos major Merete Strømberg på telefon +45 2482 5621.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Sandra Bengtson Heede på telefon +45 7281 9172.

Ansøgningsfrist er 23. maj 2022 og samtaler afholdes umiddelbart herefter.

Ansættelsesdato er den 1. juni eller snarest muligt derefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket nedenfor. I forbindelse med din ansøgning opfordrer vi dig desuden til – hvis muligt – at medsende et eller flere eksempler på videnskabelig tekst, som du har skrevet, særligt gerne en tekst om MDO. Det kunne være dine eventuelle publicerede forsknings- eller formidlingsarbejder eller anden type faglig tekst.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gen-nem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

OM FORSVARSAKADEMIET
På Forsvarsakademiet uddanner vi fremtidens ledere i Forsvaret, så de bliver nogle af de dygtigste i NATO. Vores uddannelser er forankret i den militære profession inden for både Hæren, Søværnet og Flyvevåbnet samt de elementer, der går på tværs af de tre værn. Uddannelserne spænder over de grundlæggende sergent- og officersuddannelser i et af de tre værn eller som sprogofficer, over videreuddannelseskurser og enkeltstående kurser for Forsvarets ansatte, til Master i Militære Studier. Alle videregående uddannelser er baseret på forskning inden for vores tre kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse, som bliver varetaget af akademiets fem institutter. Udover at levere forskningsbase-ret undervisning bruges vores militære viden også bredt i og uden for Forsvaret til gavn for samfundet, vores allierede og øvrige partnere. Akademiet har et stort netværk af samarbejdsparter ved både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, og bi-drager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter.

Læs mere om Forsvarsakademiet på: fak.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

23.05.2022

Indrykningsdato

09.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent