Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Stabschef ved V Uddannelsesbataljon/Gardehusarregimentet, 2 Brigade


Stabschef ved V Uddannelsesbataljon/Gardehusarregimentet, 2 Brigade

Vil du have en stilling hvor der er god mulighed for at læse MMS og/eller OFU, og vil du være med til at skabe de bedst mulige rammer for Hærens Fundament?

Nyder du et arbejde, hvor du både laver sagsbehandling på kontoret og har mulighed for at følge uddannelsen i felten?

Ønsker du have et job, hvor du har stor handlefrihed og fleksibilitet i hverdagen og får mulighed for at arbejde selvstændigt og målrettet, bevare overblikket og samtidig være med i detaljerne?

Kan du ud fra bataljonschefens hensigt og direktiver motivere og sætte både retning og tempo for bataljonsstaben?

Og kan du bidrage til fastholdelse og opbygning af faglighed ved bataljonens underafdelinger dispositionsenheder og i kamptropperne?

Så er du måske den nye stabschef i ved V Uddannelsesbataljon?
Om os
Bataljonens opgave er synliggjort gennem udtrykket ”Vi danner Hærens fundament”. Danne skal forstås i den bredeste forstand, idet vi uddanner og danner værnepligtige, konstabelelever, befalingsmænd og officerer med de holdninger, færdigheder og kompetencer, som skaber grundlaget for et senere virke ved stående styrke. Løser vi vores opgave godt, skaber og udgør vi fundamentet for en god og dygtig Hær.

Vi lægger vægt på, at den enkeltes virke – på alle niveauer i bataljonen – skal ske med kvalitet, engagement og respekt. Dertil kommer, at vi ser kontrol som et naturlig og positivt element i uddannelsen af de værnepligtige/konstabelelever og ikke mindst i virket som fører og officer.

V Uddannelsesbataljon består af:
• 1. kompagni (Mobiliseringsbasisuddannelse, 8 måneder),
• Livkompagniet (Hærens Basisuddannelse, 4 måneder),
• 4. kompagni (Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse), samt
• Hesteskadronen, der løser ceremonielle opgaver for kongehuset og forsvaret, men som i uddannelsesmæssig sammenhæng indgår i V Uddannelsesbataljon (Hærens Basisuddannelse, 12 måneder)

Som bataljon besidder vi en robust uddannelsesmæssig kompetence i kraft af den faste kadre i staben og underafdelingerne, og vi ser det som en prioriteret opgave at fastholde og udvikle den enkelte medarbejder. Bataljonen har fokus på, at medarbejderen har et højt engagement i sin opgaveløsning, er selvkritisk, ærekær og stiller krav til sig selv og sine kollegaer.

Bataljonen løser som udgangspunkt sine opgaver på tværs af alle niveauer og underafdelinger, med en høj grad af handlefrihed, fordi vi tror på, at det er med til at udvikle den enkelte soldat og fører. Der medfølger en høj grad af metodefrihed for den enkelte i relation til opgaveløsningen.

Bataljonen er en professionel enhed, som tror på at den dygtige soldat skabes gennem kvalitet, engagement, respekt og kontrol.

”Vi danner Hærens fundament”
Om stillingen
Stabschefen er ansvarlig for ledelse af bataljonsstabens samlede virksomhed, herunder løbende planlægning og styring af bataljonens opgaver på lang og kort horisont og integration af bataljonens tildelte ressourcer i henhold til opgaveprioriteringen.

Opgavestyringen omfatter alle bataljonens opgaver og udførelse af koordinering vedr. samvirke med andre myndigheder, enheder og kapaciteter, primært Gardehusarregimentet, 2. Brigade og I Panserinfanteribataljon/Gardehusarregimentet herunder:
• Udgiver direktiver for bataljonens og stabens planlægning og tilrettelæggelse af opgaveløs-ning.
• Rådgiver bataljonschefen vedr. behov for beslutninger ud fra situationens udvikling.
• Er ansvarlig for den overordnede planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse, kontrol og evaluering af bataljonens uddannelses- og øvelsesaktiviteter.
• Er under øvelsesvirksomhed ansvarlig for bataljonsstabens samlede virke - og i særdeleshed for planlægningen af kommende operationer i sammenhæng med foresatte og sideordnede myndigheder samt rettidig varsling og igangsættelse af planlægning ved underlagte enheder.
• Gennemfører ressourcestyringen for bataljonsstaben inkl. de underlagte enheder. Ressour-cestyringen omfatter bl.a. økonomi og logistik inkl. anvendelse af materiel, ammunition, terræn og etablissement

Som stabschef deltager du e.n.d.a. på bataljonschefens vegne endvidere i interne og eksterne projekt- og arbejdsgrupper, samt mødefora, samt andre opgaver i chefens fravær. Som ud-gangspunkt vil du også varetager hvervet som bataljonens sikkerhedsofficer.

Stabschefen varetager desuden bataljonsstabens – herunder tilknyttet personel af reserven – kompetenceudvikling, moral og korpsånd.
Om dig
Du er udnævnt kaptajn eller major (M322) og har gennemført VUT-I/L eller Føringskursus. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra en højere stab, som underafdelingschef eller tilsvarende fra fx skoletjeneste.

Du formår at skabe og tydeliggøre fælles mål på tværs af bataljonsstabe, underafdelingerne og om nødvendigt eksterne myndigheder.

Du har et skarpt blik for analysen både operativt, udviklingsmæssigt og hvad angår ressourcer og drift. Du formår at omsætte din analyse til rammer for stabens selvstændige virke, så det fulde potentiale hos medarbejderne udfoldes.

Du har organisatorisk forståelse og omsætter det til klare opgaver, ansvar og procedurer i sta-ben og efter aftale med bataljonschefen ved dispositionsenhederne.

Du er anerkendende, lydhør og evner at kommunikere klart, tydeligt og nuanceret i skrift og tale.

Du skal i en travl hverdag, kunne have flere bolde i luften samtidigt, og det et er en fordel for dig, at du er stærk i nedenstående kompetencer, idet de i høj grad vil være nødvendige for, at du lykkes godt i stillingen.

Styring og helhedsorienteringer en vigtig del at dit virke for at til sikre sammenhæng og balance mellem underafdelingerne og i bataljonen i forhold til de enkelte uddannelsers behov i tid og rum.

Vi forventer også, at du selvstændigt kan udlede delopgaverne i din opgaveløsning.

Samarbejde er essentielt, idet vi alle er afhængige af hinanden. Din evne til at skabe dette samarbejde på tværs af underafdelingerne, med brigadestaben og regimentsstaben er således med til at skabe den nødvendige sammenhæng i bataljonen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Dit faste tjenestested vil være på Gardehusarkasernen i Slagelse

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne
sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i
internationale operationer med henblik på deltagelse i
konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Som militært ansat er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved
helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte xx
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Sandra Bengtson Heede
på telefon 728 19172.

Ansøgningsfristen er den 22.05.2022. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter med henblik på besættelse af stillingen 01.07.2022.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte
relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.
Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.
Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og internatio-nal tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.


  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

22.05.2022

Indrykningsdato

09.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent