Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Næstkommanderende til Logistiksektionen (S4) ved Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland


Næstkommanderende til Logistiksektionen (S4) ved Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland

Har du lyst til at have det koordinerende ansvar for sektionens personel, samt arbejde med forvaltning på det logistiske område og støtte ansatte, frivillige og reserve personel i rammen af det nationale beredskab?
Om os
Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland (HDSEJ) har domicil i Vejle og er en kompleks arbejdsplads opbygget i en Bataljonsstruktur (S-struktur), hvor det er vigtigt, at man kan lidt af hvert og samtidig være specialist inden for eget område.

En vigtig dimension i dagligdagen er samarbejdsrelationer på tværs af stabsstrukturen med øvrige medarbejdere, frivillige og personel af reserven samt samarbejde med Hæren, Politi, Styrelser og øvrige civile myndigheder.

HDSEJ har ca. 800 frivillige fordelt på 10 underafdelinger (UAFD) fordelt over hele Sydøstjyllands politikreds, og en velfungerende frivillig stab bestående af frivilligt såvel som ansat personel samt personel af reserven. Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland beskæftiger pt. 14 kompetente og velkvalificerede fastansatte medarbejdere, hvor du kan blive den 15.

Vores arbejde med en frivillig organisation, bestående af nogle særdeles engagerede hjemmeværnssoldater, er forbundet med en del aften- og weekendarbejde fordelt over hele året. Udgangspunktet er dog stadig en 37-timers arbejdsuge, hvor optjent merarbejde som udgangspunkt afspadseres, så den tid du har været væk fra din familie, gives tilbage til familien.
Derudover kan du forvente at have muligheden for at holde fire ugers sammenhængende sommerferie, samt ferie i ugerne 7 og 42.

Ved HDSEJ har vi stor fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Vores arbejdsplads er præget af en god tone og en god stemning, og vores målsætning er den, at distriktets medarbejdere skal være glade for at gå på arbejde, men vi har samtidig plads til at man kan have en dårlig dag og har behov for hjælp.

HDSEJ har stor fokus på udvikling af medarbejdernes kompetencer, da vi mener at personlig udvikling er en vigtig del af fastholdelsen af personel.
Om stillingen
S4 består, ud over CH og NK, af en materiel forvalter, en materielassistent, distriktsserviceteknikker og en stabshjælper/GARM.

Du kommer til at bestride funktionen som næstkommanderende for logistiksektionen (S4) og være stedfortræder for sektionschefen.
Du vil som NK have ansvaret for den daglige drift af sektionen og tilsikre af medarbejdere i S4 leverer den rette løsning, det rigtige sted og til den rette tid til hele distriktet.

Du vil ligeledes indenfor S4 elementet få ansvaret for en række udvalgte emneområder og arbejde helhedsorienteret med at binde det logistiske område sammen med forvaltning, uddannelse og operation, både før, under og efter uddannelsesaktiviteter, øvelser og indsættelser.

Du vil skulle medvirke i opbygningen og udviklingen af relevante kapaciteter på distriktsniveau til understøttelse af Hjemmeværnskompagniernes og distriktets opgaveløsninger.

Jobbet er varierende og alsidigt. Det indeholder en interessant hverdag, hvor du selv har indflydelse på opgaveløsningen, samt hvor du selv udleder og identificerer de afgørende forhold og faktorer for opgaveløsningen.

Dine primære opgaver vil bestå af følgende områder:
- Planlægning af daglige opgaveløsninger på tværs af medarbejdere i S4.
- Ansvarlig for driften af UMAK (Ind/udlevering af MAT, vedligeholdelsesstandart, MAT bestillinger o.lign)
- Løse selvstændige sagsbehandlingsopgaver indenfor ETAB.
- Støtte/mentor for FSBM/UAFD i deres virke.
- Støtte de øvrige sektioner i HDSEJ stab med logistiske løsninger.

Andre opgaver:
- Deltage/gennemføre kvartalsvise LOG møder med FSBM fra HDSEJ UAFD og enheder fra Marine- og Flyvehjemmeværn som er beliggende i HDSEJ ansvarsområde.
- Deltage i HDSEJ inspektioner af UAFD.
- Gennemføre stabsarbejde i sammenarbejde med CHLOG i rammen af både den faste og frivillige stab.
- Deltage i distriktets vagtordning mhp. selvstændigt at kunne indsætte frivillige soldater til hjælp for det civile samfund.
- Deltage i møder og projektgrupper med Landsdelsregionen (LRGNV), FMI, FES, FDD og andre eksterne samarbejdspartnere.

Du tildeles enmandskontor i tilknytning til resten af S4, med mulighed for fjernarbejdsplads i perioder. Du får udleveret internet-og FIIN-maskine (FAP), samt tjenestemobiltelefon.

Der må forudses nogen rejseaktivitet i forbindelse med kurser, seminarer og møder.

Der vil forekomme aften- og weekendarbejde efter gældende overenskomst, men der vil til gengæld ikke være uge lange øvelser.

Om dig
Du er seniorsergent med en bred erfaring som mellemleder og du har tidligere erfaring med logistik og de logistiske procedurer der benyttes i forsvaret.

Du lever op til kerneværdierne for en befalingsmand i Hæren, som er et grundlæggende værdisæt for enhver befalingsmand. Du er således en rollemodel der inspirerer og motiverer gennem dit personlige eksempel.

Du møder andre i øjenhøjde og behandler dem høfligt og med gensidig respekt, med formål at udvikle god mandskabsbehandling og herigennem bidrage til disciplin, korpsånd og samarbejde.

Samtidigt tager du ansvar for, og bidrager aktivt til, andres udvikling.

Du er i besiddelse af et godt humør, så også du bidrager til det gode arbejdsmiljø.

Du er god til at kommunikere i skrift og tale, og kan arbejde selvstændigt, da du bliver ansvarlig for din egne sagsområder.

Du formår at skabe gode samarbejdsrelationer på tværs af vores organisation, som kan styrke vores netværk til det øvrige forsvar, politiet og øvrige samarbejdspartnere.

Du er en fleksibel holdspiller og samtidigt kan du arbejde selvstændigt med frihed under ansvar. Du tager initiativ og er ikke bange for nye og anderledes opgaver. Du er i stand til at balancere nødvendige hensyn til de frivilliges funktionsvilkår med det bestemmelsesgrundlag, som Hjemmeværnet er underlagt.

Opfyldelse af krav og forventninger til alle fokuskompetencerne er ønskelige for at løse opgaven. Særligt fleksibilitet, styring og samarbejde. Endvidere vil kompetencerne planlægning, helhedsorientering og initiativ også være i fokus for dit virke.

Det er en fordel du har kendskab til brugen af Office-pakken, DeMars, MDG og EMTEP samt at du har kørekort til kategori B og C.

Afhængigt af dine forudgående kvalifikationer må du påregne kursus- og uddannelsesvirksomhed.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Vejle.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chef for S4 ved Hærhjemmeværnsdistrikt Sydøstjylland KN Thomas Frisk på tlf.: 4174 6858 , eller via mail: HDSEJ-CHLOG@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-AML@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 30. maj 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM LANDSDELSREGION VEST
Landsdelsregion Vest er en selvstændig niveau III myndighed under Hjemmeværnskommandoen med domicil på Skive kaserne. Landsdelsregionen har seks hærhjemmeværnsdistrikter underlagt og er operativt underlagt Hærkommandoen. Vi har fokus på nationale operationer, og vores geografiske ansvarsområde dækker hele Jylland og Fyn. Regionens primære opgave er at indsætte landmilitære kapaciteter i regionens ansvarsområde til militære opgaver eller til støtte for politiet eller andre civile myndigheder. Regionen indgår som en af komponenterne i de lokale beredskabsstabe inden for samfundets samlede beredskab. Regionen har et tæt samarbejde med Hjemmeværnskommandoen, Forsvarskommandoen, Hærkommandoen, Politiet og andre civile myndigheder. Herudover deltager regionen med enheder i øvelsesaktiviteter ved hærens brigader og bataljoner.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Vejle, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hjemmeværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

30.05.2022

Indrykningsdato

06.05.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent