Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Hæren

Kompagnibefalingsmand til 2. Panseringeniørkompagni i Skive (genopslag)


Kompagnibefalingsmand til 2. Panseringeniørkompagni i Skive (genopslag)

Har du lysten og viljen til at gøre en forskel for vores professionelle soldater, og kunne du tænke dig at være med til at skabe rammerne for deres uddannelse til kampingeniør.

Befinder du dig godt med at arbejde selvstændigt, og kan du se dig selv som en del af kompagniledelsen.
Om os
2. panseringeniørkompagni består af to stående kampingeniørdelinger, en pansret parksektion og en kommandodeling.

Kompagniet (KMP) indgår i 1. Panseringeniørbataljon (PNIGBTN) under 1 brigade (1BDE).

Vi uddanner, træner og indsætter kampingeniører i rammen af brigaden, reaktionskampgrupper eller internationale operationer.

Vi arbejder målrettet mod at skabe et socialt og fagligt stærkt sammenhold. Vi leverer støtten ”første gang, hver gang” i alle sammenhænge.

Se i øvrigt vores Facebookside: 2 PNIGKMP
Om stillingen
Som kompagnibefalingsmand indgår du som en del af kompagniets Command Team.

Det betyder at du rådgiver, vejleder og sparrer med kompagnichefen omkring alt fra kompetenceudvikling af medarbejdere, uddannelse og håndtering af enhedens disciplin.

Du forventes at kunne bringe din solide gelederfaring i spil i samarbejdet i Command Teamet, til gavn for kompagniets samlede opgaveløsning.

Befalingsmandskorpset er den gennemgående drivkraft inden for alle af kompagniets fagområder.

Du vil i virket, som kompagnibefalingsmand særligt skulle gøre brug af din solide erfaring til at forestå udviklingen af befalingsmandsgruppen i kompagniet og i samråd med kompagnichefen og bataljonsbefalingsmanden tage ansvar for talentudpegning af unge befalingsmænd.

Endvidere skal du som kompagnibefalingsmand sammen med kompagnichefen tage ansvar for, og sikre, at der gennemføres en kompetent og udfordrende uddannelse af kompagniets mellemledere, med henblik på at fastholde og højne det faglige niveau.

Dette gøres bl.a. igennem kompetenceudvikling, hvilket bør tilgodese motivation for den enkelt at fortsætte det videre karriereforløb ved Ingeniørregimentet.

Kompagnibefalingsmanden ses, som værende den primære foregangsmand for prægning af holdning, korpsånd og disciplin i kompagniets befalingsmandskorps.

Det forventes, at du som kompagnibefalingsmand objektivt og rettidigt udfordrer processer og procedurer, så kompagnichefen har det bedste grundlag at træffe sine beslutninger på.

Du bliver ligeledes bindeleddet mellem det administrative fællesskab (GSE), hvor der vil være administrative opgaver.

Disse opgaver skal du kunne løse i samarbejde med det administrative element og særligt i opstartsfasen være opsøgende for at få afklaret eventuelle snitflader.
Om dig
Du er udnævnt seniorsergent, hvis ikke, forventer vi, at du har en anciennitet som mellemleder på ca. 10-12 år, heraf ca. 6-8 år som udnævnt oversergent.

Det forventes du besidder gode evner inden for kommunikation, planlægning og styring, herudover at du er ansvarsfuld, imødekommende.

Du skal have interesse i at rådgive og vejlede KMP enheder, men tillige at kunne rådgive og vejlede den enkelte soldat, både når det drejer sig om tjenstlige- og private forhold.

Du fremstår som en rollemodel og er bredt respekteret som en kompetent befalingsmand, og herigennem formår at gå i spidsen for opretholdelsen af korpsånden og disciplinen ved 2 Panseringeniørkompagni.

Du har gennemført begge af ingeniørregimentets føringsuddannelser for mellemledere (IGR 201 og IGR 204).

Hvis ikke er tilfældet vil det manglende kursus efterfølgende indgå i en udviklingskontrakt.

Ved indtrædelse i stillingen forventes det at du besidder, eller erhverver dig følgende kompetencer:

Føring:
• Kunne varetage føring og ledelse, herunder udvise fysisk og psykisk handlekraft, for at fastholde undergivnes fokus på opgaveløsningen.

• Kunne tage ansvar for og kontrollere, at enheden lever op til Forsvarets værdier om etik og moral, herunder diversitet, disciplin og adfærd, samt efterleve Ingeniørregimentets værdibegreber, ordentlighed, oprigtighed og tydelighed.

• Kunne varetage føring, herunder afgøre relevansen af opgavens enkeltdele som led i styring, prioritering og fordelingen af pålagte opgaver til underlagte førere, samt følge op med kontrol af kvaliteten og rettidigheden af løsningen samt korrigere, hvis resultater i enheden ikke er tilfredsstillende.

Ledelse:
• Kunne indgå i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser, herunder initiere gennemførelsen af delelementer af beslutninger i egen enhed.
• Kunne varetage ledelsesfunktioner og sikre en effektiv opgaveløsning ved enheden i praksis nære problemstillinger og strategiske beslutninger.

Uddannelse:
• Kunne indgå i udviklingen af underordnede og sideordnede personels faglige og personlige kompetencer, ud fra enhedens/bataljonens/regimentets uddannelses- og udviklingsbehov.
• Kunne indgå i udviklingsorienterede og tværfaglige arbejdsprocesser, og herunder bidrage til uddannelsesforløb for enheden personel.

• Kunne identificere og udvikle egne udviklingsbehov. Herunder opsøge kompetenceudvikling under vejledning fra egen samtalevejleder.

Det er ønskeligt at du besidder følgende kompetencer i forhold til den militær akademi uddannelse (MAU), eller kort efter ansættelse får udarbejdet et udviklingsforløb, der bibringer dig disse kompetencer:

• Ledelses modul 1, Ledelse af mennesker.
• Ledelses modul 2, Ledelse i organisationen.
• Førings modul 1, taktik i Hæren.
• Førings modul 2, Hæren i krig.
• Eventuelle fleksible moduler inden for MAU, som vil være gavnlige for stillingen.
• Eventuelt afsluttende afgangsprojekt inden for MAU.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kaptajn
Lars Bjarnaberg Weiss på telefon 31 60 05 95.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Seniorsergent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS247@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 20. februar 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

20.02.2022

Indrykningsdato

14.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent