Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Udstationering til den Danske Militære Repræsentation til NATO og EU i Bruxelles


Udstationering til den Danske Militære Repræsentation til NATO og EU i Bruxelles

Har du interesse for det strategiske niveau og krydsfeltet mellem militære og politiske hensyn? Kan du begå dig i et dynamisk internationalt miljø og motiveres du af at opbygge stærke samar-bejdsrelationer på tværs af organisationer? Så har vi jobbet til dig.

Den Danske Militære Repræsentation til NATO og EU søger en ambitiøs, selvstændig og ansvars-fuld officer med godt indblik i ressource- og logistikområdet.
Om os
Danmarks faste repræsentation ved NATO består af henholdsvis en politisk del, underlagt den dan-ske NATO-ambassadør, samt en militær del, underlagt Den Danske Militære Repræsentant til NATO og EU.

Ambassadøren repræsenterer på daglig basis Danmark i Det Nordatlantiske Råd, som er NATOs øverste organ. Den Militære Repræsentant er Forsvarschefens daglige forbindelse til NATOs Mili-tærkomité, der leverer den militærfaglige rådgivning af Rådet. Repræsentationen består foruden ambassadøren og den militære repræsentant af 11 civile og militære medarbejdere fra hhv. uden-rigs- og forsvarsministeriet samt 8 militære medarbejdere, der er udsendt af Forsvarskommando-en. Repræsentationen beskæftiger endvidere ca.10 fastansatte medarbejdere, og repræsentatio-nen har normalt 2 universitetsstuderende som praktikanter.

Sagsbehandlerne i den militære repræsentation sidder med i fagspecifikke arbejdsgrupper under Militærkomitéen. Den enkelte sagsbehandler refererer til stabschefen og den militære repræsen-tant. Arbejdet er meget selvstændigt, og den faglige sagsbehandling foregår oftest direkte med hjemlige myndigheder. Der samarbejdes bredt med nationale myndigheder, idet de primære kon-taktpunkter er i Forsvarskommandoens Udviklings- og Planlægningsstab og Operationsstaben.
Netop fordi der arbejdes selvstændigt, er det vigtigt, at man har helhedsforståelse og forstår at udnytte viden og erfaringer på tværs af ministerområderne. Som en samlet repræsentation frem-mer vi Danmarks interesser i NATO og EU og udnytter mulighederne for at arbejde på tværs af ministerområder samt på tværs af politiske og militære fagligheder.

Den danske repræsentation er en moderne og attraktiv arbejdsplads, hvor vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø – såvel psykisk som fysisk.
Om stillingen
I øjeblikket er stillingens primære emneområder:
• Landmilitær sagsbehandling, herunder NATO Mission Irak og NATO beredskabsplaner
• Sagsbehandling vedrørende NATO beredskaber
• Sagsbehandling vedrørende NATO kommandostruktur, herunder national bemanding
• Sagsbehandling vedrørende NATO styrkestruktur

Du skal repræsentere Danmark i de af Militærkomitéens arbejdsgrupper, der involverer dine fag-områder. Du skal således løbende holde dig ajour med danske interesser og standpunkter inden for dine fagområder. Du skal på arbejdsgruppemøderne videreformidle og fremme nationale inte-resser og standpunkter i alliancen. Samtidigt skal du holde hjemlige myndigheder orienteret om udviklingen inden for fagområderne i NATO. Du skal kunne hjemsende præcise vurderinger og kunne fremsætte valide og relevante anbefalinger til dansk stillingtagen.

Opgavefordelingen internt i DAMIREP kan skifte på baggrund af det konkrete behov samt medar-bejdernes individuelle kompetencer, viden og (i muligt omfang) interesser.
Om dig
Du har en interesse for, og har et godt kendskab til operationer og operationsplanlægning. Du skal have interesse og kendskab til forsvars- og sikkerhedspolitik; ikke mindst til Danmarks rolle i NATO og NATOs betydning for Danmark.

Vi forventer, at du har gennemført Videreuddannelsestrin II/Ledere (VUT-II/L), Master i Militære Studier (MMS) eller tilsvarende. Din tidligere tjeneste skal have givet dig et bredt kendskab til For-svaret. Du har god forståelse for arbejdet i en politisk styret organisation, herunder dynamikkerne mellem det militære og politiske niveau. Det er en fordel, hvis du tidligere har gjort tjeneste i et internationalt militært hovedkvarter.

Du skal som Danmarks repræsentant i arbejdsgrupperne være selvstændig og kunne tænke i både helheder og detaljer. Du skal kunne holde fingeren på pulsen med, hvad der rører sig såvel hjem-me i Danmark som mellem vore alliancepartnere. Menneskelige relationer er af stor betydning for din og Danmarks indsigt og indflydelse, og det er væsentligt at du er udadvendt og evner at etab-lere netværk med dine danske og udenlandske kollegaer.

Der vil ofte være korte deadlines og møder med kort varsel, til tider også sen eftermiddag og om aftenen, hvorfor du skal kunne lide at arbejde fleksibelt og tilpasse dig situationen og aktuelle prio-riteter.

Vi forventer, at du er ambitiøs, analytisk stærk og har en høj personlig integritet og ansvarsfølelse, som du formår at omsætte i gode samarbejdsevner. Herudover er det væsentligt, at du har gode evner i prioritering og styring af opgaver. Du skal være stærk i både mundtlig og skriftlig kommu-nikation på såvel dansk som engelsk.

Som udstationeret er det samtidigt en fordel for opbygning og vedligeholdelse af relationerne med samarbejdspartnere og kollegaer, hvis du er udadvendt og socialt anlagt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen besættes som udgangspunkt for en fireårig periode - dog kan perioden variere under hensyn til Forsvarets behov.

Du vil blive tillagt grad af kommandørkaptajn/oberstløjtnant i forbindelse med udstationeringen.

Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter og du modtager et skattefrit udetillæg.

I forbindelse med en ansættelse vil der være mulighed for forhandling af tillæg.

Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPSBST 566-2, som omhandler forhold under din udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Det er en forudsætning for tiltrædelse i stillingen, at du er helbredsgodkendt ”Egnet uden begrænsninger”, desuden skal du kunne sikkerhedsgodkendes til NATO SECRET og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet samt bestå en sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.


Kontakt og ansøgning
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos oberst Thorsten Jørgensen mobil tlf.+32 491 720 178 eller stabschef brigadegeneral Peter Alexa tlf. +32 491 998 407.

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Palle Hvirvelkær ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 96 80.

Besættelsen af denne stilling skal endvidere ses i sammenhæng med besættelse af fire andre stillinger, der tidligere har været slået op, og som p.t. er i proces ved DAMIREP (MA ved NCIA, stilling i IMS samt assisterende militærrådgiver og sagsbehandler ved DAMIREP).

Ansøgningsfristen er 25. januar 2022.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 4 2022 ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse i Ballerup eller via VTC.

Stillingen er umiddelbart til besættelse pr. 1. marts 2022 eller hurtigst muligt.

Forsvarsministeriets ministerområde er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Geografi

Udlandet

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

25.01.2022

Indrykningsdato

11.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent