Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Forsvaret som Civil

Operationsofficer - PL til Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland (genopslag)


Operationsofficer - PL til Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland (genopslag)

Vil du have en hverdag, der giver mening og udfordrer dig på dine ledelsesmæssige og kommunikative kompetencer i en operativ kontekst? Så er jobbet som operationsofficer i Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- og Vestsjælland måske noget for dig.
Med det nye trusselsbillede bliver nationale operationer mere og mere relevant. Her er muligheden for at få unik hands-on erfaring med dette komplekse og spændende område.
Om os
Som følge af det nye trusselsbillede, er Hjemmeværnet – igen - blevet en uundværlig del af det danske totalforsvar. I forbindelse med blandt andet værtsnationsstøtte vil Hjemmeværnet igen få en væsentlig, operativ rolle.
HDMVS er ansvarlig/koordinerende myndighed for alle militære indsættelser i distriktets operationsområde (AoO).

Distriktets AoO er sammenfaldende med Midt- og Vestsjællands politikreds, og vi har derfor et tæt samarbejde med politiet og øvrige civile myndigheder i politikredsen, som repræsenterer samfundets samlede beredskab.
I det forgangen år har vi bl.a. været ansvarlige for indsættelse af enheder fra Hæren ved testcentrene i distriktets område. Vi varetog også opgaven med bevæbnet bevogtning af et midlertidigt militært område (MMO) på Køge havn, i forbindelse med Hærens hjemtagning af materiel fra eFP. I sidstnævnte opgave havde vi personel fra flere af HDMVS underafdelinger samt Marinehjemmeværnet indsat med stor succes.

Distriktsstaben er inddelt i to sektioner: En Logistiksektion (LOGSEK), der består af funktionerne S1, S4 og S8. En Operations- og Uddannelsessektion (OPUSEK) indeholdende funktionerne S2, S3, S5, S7 og S9.
Du vil komme til at indgå i OPUSEK som en af i alt syv militært ansatte.
Ved staben er vi i alt 15 fastansatte, der varetager føring og uddannelse samt understøtter de mere end 700 hjemmeværnssoldater, fordelt på 14 underafdelinger i distriktets område, administrativt og logistisk.

I dagligdagen har vi en fri og respektfuld omgangstone – vi tager fælles ansvar for trivsel.
Stort set alle opgaver løses af den samlede stab, hvorfor relationer og samarbejdsevner vægtes højt i det daglige. Med opgaven i centrum, har vi derfor også et bevidst blik for trivsel og den sociale kapital, hvilket understøttes ved forskellige aktiviteter som bl.a. det ugentlige stabsmøde, fælles idræt og andre aktiviteter.
Om stillingen
I dit daglige virke bliver du primær kontaktperson for et antal af distriktets i alt 14 underafdelinger. Du arbejder sammen med kompagniledelsen og støtter i planlægning og gennemførsel af uddannelses- og øvelsesaktiviteter, så enheden opnår deres opstillede mål. Udover sparring, og vejledning af kompagniledelserne består opgaverne i at koordinere materiel og faciliteter til kompagniernes aktiviteter. Du vil dermed være bindeled til nogle af distriktets kompagnier, og skal kunne støtte udviklingen af kompagniernes O-grupper og deres evne til at uddanne og føre egen underafdeling indenfor eget speciale.

Der lægges vægt på tilstedeværelse i kompagnierne for at støtte, vejlede og få indblik i de udfordringer kompagnierne har. Det betyder, at der regelmæssigt er aften- og weekendtjeneste.

I den operative søjle vil du arbejde med bevogtningsplaner og øvrige indsættelser i rammen af nationale operationer. Når distriktet løser operative opgaver, formeres staben også operativt. I forbindelse med stabsarbejde vil du virke som operationsofficer i distriktets udvidede stab, som består af faste, frivillige og personel af reserven.
HDMVS løser sine operative opgaver i rammen af den nationale forsvarsplan, så du kommer til at arbejde med skarpe planer.
HDMVS indgår ligeledes i det nationale beredskab og har en vagtroste som bl.a. indgår i den lokale beredskabsstab, der træder sammen ved eksempelvis storm- og snevarsler, bevogtningsopgaver for politiet og andet, der kræver en koordineret civil/militær indsats i politikredsen.

Det er i høj grad en stilling med selvstændig disponering, planlægning af større aktiviteter, ledelse og vejledende roller. Dagene ligner sjældent hinanden, og du får en hverdag med en høj grad af beslutningskompetence og en høj grad af medbestemmelse. Derfor er det overordnede princip i sektionen ”frihed under ansvar”.

Dit faste tjenestested vil være i Roskilde.
Om dig
Du er en selvstændig, analytisk godt funderet, erfaren premierløjtnant, der med drive og et glimt i øjet, formår at manøvrere i en organisation med stor diversitet – og få tingene til at ske.

Samtidig har du øje for den operative kontekst og bidrager på dit felt til udvikling af HDMVS operative plankompleks såvel som enhedernes taktiske opgaveløsning. Det er en fordel, hvis du er eller har været fører for en infanterienhed i kamptropperne, enten som gruppefører eller delingsfører.

Du er god til at se muligheder. Med løsningsorienteret pragmatisme og empati formår du at holde opgaven i centrum og levere helhedsorienterede løsninger. Du er garant for konstruktiv dialog både opad og med vores engagerede hjemmeværnssoldater.

Hjemmeværnet er en mangfoldig organisation og vi har ligeledes en bred vifte af samarbejdspartnere. Derfor er en af de vigtigste egenskaber, du bør besidde, evnen (og viljen) til at rumme forskellighed og anvende det som en organisatorisk fordel. Det er derfor en fordel hvis FOKUS-kompetencerne samarbejde og kommunikation er nogle af dine styrker.
Ovennævnte kompetencer er særdeles ønskværdige i stillingen, men... I sidste ende er den samlede vurdering af dine kompetencer og din personlighed udslagsgivende.

Efter succesfuld tjeneste i Hærhjemmeværnet, vil du stå med meget stærke kompetencer inden for koordination, selvstændig sagsbehandling, stabsarbejde og du vil få et godt helhedssyn på Forsvaret som samlet enhed. Særligt Forsvarets rolle som en del af Totalforsvaret og dermed Danmarks samlede nationale beredskab.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Operations- og uddannelsessektionen MJ Jesper Simonsen på tlf. 41 73 28 06 eller mail HDMVS-CHOPU@mil.dk.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent kaptajnløjtnant Claus Rasmussen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9166 eller mail FPS-BA-BS207@mil.dk.

Ansøgningsfristen er søndag den 23 januar 2022. Ansættelsessamtaler vil blive gennemført med henblik på besættelse af stillingen snarest efter eller senest 01 marts 2022.
Den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

OM LANDSDELSREGION ØST
Landsdelsregion Øst er en selvstændig niveau III myndighed under Hjemmeværnskommandoen. Landsdelsregionen refererer operativt til Hærkommandoen.
Vi har fokus på Hjemmeværnets frivillige og nationale operationer. Vores geografiske ansvarsområde dækker hele Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.
Regionens primære opgave er at støtte Forsvaret samt løse og varetage Hjemmeværnets militære kerneopgaver. Vi koordinerer militære opgaver i regionens ansvarsområde og indgår som en af komponenterne i Totalforsvaret. Regionen har desuden ansvaret for det daglige og lokale samarbejde med de øvrige sektorer i samfundets beredskab, hvor politiet ofte er vores tætteste samarbejdspartner. Regionen har derfor et tæt samarbejde med Landsdelsregion Vest (Jylland og Fyn), Forsvarskommandoen, Politiet og øvrige myndigheder inden for samfundets samlede beredskab.
Regionsstaben har ca. 40 civile og militære medarbejdere og består af Operations-, Planlægnings- og Uddannelsessektionen (G3/5/6/7), Efterretningssektionen (G2), Informationsoperationssektionen (G9) og Logistiksektionen (G1/4/8).
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skalstrup, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hjemmeværnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

23.01.2022

Indrykningsdato

11.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent