Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Søværnet

Teknikofficer søges til ESBERN SNARE i en periode med højt tempo og udvikling.


Teknikofficer søges til ESBERN SNARE i en periode med højt tempo og udvikling.

Er du en leder med ambitioner og solid teknisk indsigt, så er stillingen som teknikofficer på Fregatten ESBERN SNARE lige noget for dig.
Om os
Fregatten ESBERN SNARE indgår i 2. Eskadre, Division 22, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer. Division 22 har de seneste år været indsat i internationale og nationale operationer i Østersøen, Middelhavet, Nordatlanten og Guineabugten.

Som en af Søværnets kampenheder har vi stort fokus på de sømilitære kernekompetencer. Vi er klar til at yde vores bedste i de kommende år, hvor vi skal deltage i internationale øvelser og operationer, klargøres til at løse nye opgaver i forbindelse med indførsel af ny sonar og vedligeholde vores høje faglige niveau.

Vi har en stærk kultur ombord, der bygger på en høj faglig stolthed og Søværnets traditioner. Vi sætter en ære i, at alle tager ansvar for at nå fastsatte mål, og at vi løser vores opgaver, så godt og omhyggeligt som overhovedet muligt.
Om stillingen
Som teknikofficer er du chef for teknikdivisionen og indgår i skibsledelsen. Overordnet er teknikofficeren ansvarlig for maskin- og havariområdet, herunder for ledelsen af skibets vedligeholdelse og havariberedskabet om bord.

Stillingen som teknikofficer kræver et udpræget helhedssyn og blik for skibets overordnede opgaver og målsætning. Teknikofficeren skaber sammen med den øvrige ledelse af divisionen solide faglige løsninger og drift af skibet, rådgivning af og sparring med skibschefen og ledelsen om bord, ligesom teknikofficeren har fokus på at optimere sin organisation og udvikle sine medarbejderes kompetencer.

Teknikofficeren har ansvaret for ansættelse af personel til divisionen, og deres faglige og personlige udvikling er en højt prioriteret del af ledelsen af divisionen. Uddannelse af og øvelser for skibets personel indenfor teknikofficerens ansvarsområde er derfor en meget væsentlig opgave, hvilket kræver en struktureret og langsigtet tilgang til skibets samlede uddannelsesmæssige behov, således skibets overordnede mål kan opnås.
Udover de ledelsesmæssige opgaver har skibet mange tekniske systemer, som skal drives og vedligeholdes, hvilket også i dagligdagen giver mulighed for en løbende faglig udvikling.
Teknikofficeren har endvidere ansvaret for anvendelsen og den løbende udvikling af interne procedurer, instrukser, m.m. Dette sker i tæt samarbejde med søsterskibet ABSALON, hvor også materielændringer og vedligeholdelsesstrukturer koordineres.

Der er gode kollegaer, der gerne deltager i både sociale og faglige arrangementer, og vi garanterer, at du på ESBERN SNARE vil få store oplevelser og værdifulde erfaringer i en varierende og spændende hverdag. Vi tilbyder stor fleksibilitet i planlægningen af din daglige tjeneste, så længe opgaverne løses hensigtsmæssigt og rettidigt.

Da der årligt skal afholdes en træningsprøve, kan der naturligvis trænes i arbejdstiden.
Om dig
Du skal som teknikofficer have et operativt fokus, hvor skibets samlede opgaver er i centrum. Din viden og erfaring skal understøtte de opgaver, skibet skal løse, og du trives med at bidrage til det fælles mål: at skabe mest mulig kampkraft – både i den interne og den eksterne kamp. Det gøres i tæt samarbejde i skibsledelsen og med de øvrige divisioner om bord. Du skal kunne trives med mange og samtidige opgaver, hvilket både kræver prioritering og evne til at fokusere på det væsentlige.

Din ledelsesform er anerkendende og sker ved ledelse af ledere, således ansvar placeres og udøves på det mest hensigtsmæssige niveau. Sektionsofficerer og mellemledere skal have din ledelsesmæssige støtte til at udvikle og praktisere deres egen ledelse og opgaveløsning. Du skal kunne kommunikere og arbejde sammen med kollegaer med vidt forskellig baggrund.

Du har erfaring fra andre stillinger som teknikofficer og/eller vedligeholdelsesofficer. Det kan være i både større og mindre enheder. Dertil er erfaring med træning af egen besætning indenfor det tekniske og havariområdet et væsentligt fokuspunkt. Endvidere vil et godt kendskab og erfaring med Forsvarets vedligeholdelses- og logistikstruktur være en fordel. Et indgående kendskab hertil er en forudsætning for at kunne håndtere den nationale og internationale rapportering i dagligdagen og under øvelser og indsættelser. Erfaringen for sidstnævnte kan for eksempel komme fra arbejde i en stab på niveau II eller III.

Har du erfaring eller kendskab til Søværnets procedurer i forhold til især den interne kamp, som tager udgangspunkt i de principper, der kendes fra Tyskland og England vil det være en stor fordel.

Du skal kunne anvende Forsvarets administrative systemer som DeMars, Safetynet, chemicontrol og Workzone. Skibet er i samarbejde med FMI i færd med at implementere styret vedligeholdelse i DeMars. Det vil kræve et særligt fokus fra dig og du skal kunne påvirke udviklingen af området, så skibet får et praktisk anvendeligt system.

Skibet er klasset af DNV, og der gennemføres rutinemæssigt surveys ombord, hvor dit kendskab til DNV krav og metoder vil være et væsentligt bidrag.

Erfaring med eller kendskab til samarbejdet i NATOs eller andre multinationale flådestyrker vil ligeledes være en fordel. Du skal kunne indgå i samarbejde med andre skibes tekniske officerer, hvilket betyder, at gode engelskkundskaber er vigtige både i skrift og tale.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til ESBERN SNAREs chef kommandørkaptajn Lars Povl Jensen på telefon 30 16 94 70.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32 66 55 16.

Ansøgningsfristen er den 6. feruar 2022. Jobsamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter med henblik på besættelse af stillingen 1.april 2022.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Fast tjenestested vil være i Frederikshavn.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i dan-ske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeprodu-cent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

06.02.2022

Indrykningsdato

11.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent