Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Hæren

Forsyningsbefalingsmand ved Hærens Simulationscenter


Forsyningsbefalingsmand ved Hærens Simulationscenter

Brænder du for nye udfordringer og trives du i et dynamisk og uformelt arbejdsmiljø?

Hærens Simulationscenter er en ny enhed, som skal favne simulation på tværs af Hærens myndigheder, og som er under udvikling og opbygning.
Du får derfor gode muligheder for at sætte dit eget præg på stillingen og organisationen.
Om os
Hærens Simulationscenter blev oprettet 1. august 2021 og understøtter uddannelsen af Hærens enheder med simulation. Derudover står vi også for den tekniske drift af simulationsfaciliteter, gennemfører faglærer-, instruktør- og operatøruddannelser på simulationsmateriel og støtter Hærens studie- og udviklingsvirksomhed indenfor simulation.

Hærens Simulationscenter er placeret på Oksbøl Kaserne og består af en chef, et forsyningselement og af Faggruppe Simulation. Herudover består Hærens Simulationscenter af en decentral simulationsfacilitet ved hver af Hærens øvrige garnisoner, bestående af en leder på SSG niveau, samt en faghjælper.

Forsyningselementet består af en forsyningsbefalingsmand og en forsyningshjælper.
Centeret er organisatorisk placeret i 2. Kapacitetsafdeling ved Dansk Artilleriregiment, men løser opgaver for hele Hæren.
Om stillingen
Som forsyningsbefalingsmand ved Hærens Simulationscenter får du ansvaret for forsyningstjenesten ved såvel Faggruppe Simulation som ved de decentrale simulationsfaciliteter.

Du bliver den daglige leder for forsyningselementet med tilhørende opgaver indenfor ledelse, styring og kontrol. Du bliver materielansvarlig i Simulationscenteret i forhold til chefen, mens beholdningsansvaret fordeles til lederne af de decentrale simulationscentre.

Arbejdet vil de næste år primært bestå i opbygning af organisationen, herunder overdragelse af materiel og faciliteter fra andre myndigheder til Simulationscenteret, samt opbygning af nye faciliteter.

Fokus er på opbygning og udvikling af forsyningstjenesten ved enheden, så den fungerer så gnidningsfrit som muligt under de særlige forhold, der gør sig gældende ved en så geografisk spredt organisation.

Du bliver leder for en forsyningshjælper, som støtter dig i det daglige arbejde i forbindelse med forsyningstjenesten, men er også i tæt kontakt med faghjælperne ved de decentrale simulationsfaciliteter.

Som udgangspunkt gennemføres tjenesten indenfor daglig tjenestetid, med mulighed for flekstid, som aftales med chefen. Der må forventes nogle rejsedage i forbindelse med besøg m.m. ved de decentrale simulationscentre.
Om dig
Du er oversergent eller en erfaren sergent, der er vurderet egnet til næste funktionsniveau.

Du interesserer dig for forsyningstjenesten og gerne IT materiel, da det er det primære materiel i enheden.

Herudover kan du arbejde selvstændigt og fokuseret, samtidigt med at du kan samarbejde med alle funktionsniveauer bredt ved Hærens myndigheder.

Du har sans for både detaljen og helhedsbilledet og søger den praktiske og pragmatiske løsning på opgaver.

Det er ikke et krav du tidligere har arbejdet med forsyningstjenesten på underafdelingsniveau, men det ses som en fordel.
Hvis du mangler nogle af de nødvendige forsyningsrelaterede uddannelser og kompetencer, er der selvfølgeligt plads til at du erhverver dem.

Herudover ser vi, at du har gode evner til at kommunikere, i såvel skrift som tale, er udadvendt, nysgerrig, videns begærlig og motiveret for løbende at dygtiggøre dig samt generelt interesseret i forsyningstjenesten.

Der vil på sigt være mulighed for at dygtigøre sig indenfor simulationsområdet, med mulighed for en karriere indenfor fagområdet.

Ved indtræden i stillinger som oversergent, skal du have eller erhverve dig følgende kompetencer:

Militær efteruddannelse:
- Faglærerkursus, før udnævnelse til oversergent.
- Skydeleder 2 kursus.

Har du ikke faglæreruddannelsen, vil du blive ansat på en udviklingskontrakt med henblik på at gennemføre denne.

Føring:
- Skal kunne varetage ledelses- og planlægningsfunktionen for gennemførelse af den logistiske tjeneste ved egen enhed, herunder udøve den nødvendige kontrol.
- Skal kunne vurdere de taktiske principper for egen enhed i en operativ opgave, herunder kunne anvende principperne for føringsvirksomhed, samt formidle den valgte løsning.
- Skal kunne vurdere og justere undergivnes løsning af opgaven, samt skabe holdninger, korpsånd, moral og disciplin.
- Skal kunne varetage afgrænsede ledelses- og føringsfunktioner op til delingsstørrelse.

Ledelse:
- Skal kunne formidle løsningsmuligheder til sin nærmeste leder ud fra sit indgående kendskab til soldaten, håndværket og sin operative erfaring, herunder udvise hensyn, respekt og omsorg for underordnede, ligestillede såvel som foresatte på en tvangfri og respektfuld måde.
- Skal kunne varetage afgrænsede ledelses- og planlægningsfunktioner i relation til disciplin og fysisk træning som middel til opretholdelse af enhedens handlekraft i kritiske situationer og kamp, herunder med egen fremtoning kunne fremstå som det gode forbillede.
- Skal kunne indgå i kompetenceudvikling af egne og undergivnes udviklingsbehov under vejledning fra egen fører og samtaleleder.
- Skal kunne varetage ledelsesfunktioner med henblik på at fremme motivationen i enheden og bevare fokus på den militære opgaveløsning.

Uddannelse:
- Skal som faglærer og instruktør kunne vurdere og justere tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af uddannelsesforløb indenfor eget fagområde.
- Skal kunne identificere og udvikle enkeltpersoners og gruppers faglige uddannelses- og udviklingsbehov, herunder støtte enhedens befalingsmænds udvikling af instruktørkompetencer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Oksbøl.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Faggruppe Simulation, kaptajn Ole K. Ladefoged på telefon 22 70 20 09 eller på mail DAR-2A-220A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 23. januar 2022 og samtaler forventes afholdt løbende. Stillingen er til besættelse senest 1. marts 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Danske Artilleriregiment (DAR)
DAR blev oprettet den 1. januar 2019 og er garnisoneret på Oksbøl Kaserne. DAR løser en bred vifte af opgaver til støtte for det øvrige forsvar og særligt hærens øvrige enheder.

1. Artilleriafdeling (1AA) yder ildstøtte og rådgivning til og med brigadeniveauet. 1AA vil i de kommende år, få nye moderne artilleripjecer og morterer, nyt digitalt ildledelsessystem samt køretøjer.

2. Kapacitetsafdeling (2KAP) er ansvarlig for gennemførelse af Hærens Basisuddannelse og den efterfølgende Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU). 2KAP har tillige til opgave at udvikle og opstille Hærens fremtidige luftværnsbatteri og er ansvarlig for dele af hærens tværfaglige områder (”Kamp/Panser”; tværgående S7) som fx håndvåben, uniform og personlig beskyttelse, pansrede mandskabsvogne, pansrede patruljekøretøjer, skydeuddannelse m.m. samt den relaterede kursusvirksomhed. Hærens Simulationscenter er tillige hidhørende direkte under CH/2KAP.

3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling er ansvarlig for områderne Skydebaneinspektoratet, sikkerhed ved skydning med direkte og indirekte våbensystemer fra den mindste til den største kaliber, ballistik og tilhørende skydeteori samt kapacitetsudviklingen på ammunition tilknyttet de kinetiske våbensystemer.

Herudover består DAR af en regimentsstab og et Tjenestegrensinspektørelement.
Du kan finde supplerende oplysninger om 2KAP på vores team-site på FIIN eller på www.danskeartilleriregiment.dk. Du skal dog være opmærksom på, at vores teamsite er under udvikling og forventes færdig i 2. halvår 2021.

Om Oksbøl garnison
Oksbøl kaserne er placeret i et naturskønt område, tæt på skov og strand og med Danmarks største militære øvelsesplads i tilknytning til kasernen. Der er placeret 3 garnisoner i Varde Kommune (Danske Artilleriregiment, Efterretningsregimentet, Hærens Sergentskole og Hjemmeværnsskolen) med tilsammen ca. 900 militære arbejdspladser. Du har derfor gode muligheder for et varieret tjenesteforløb indenfor kommunens grænser.

Vi har et godt samarbejde med Esbjerg og Varde Kommune, som er klar til at støtte dig og din familie, hvis du flytter til området. Med udgangspunkt i dit / jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partners job, skole, bolig med videre.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på jobsøgning og formidling af CV’er til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.
Du er meget velkommen til at kontakte:
Bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, tilflytter@esbjergkommune.dk, 2047 3206 og Bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 3059 0595.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Oksbøl, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

23.01.2022

Indrykningsdato

07.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent