Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Hæren

Leder af simulationsfaciliteter ved Slagelse Garnison (genopslag)


Leder af simulationsfaciliteter ved Slagelse Garnison (genopslag)

Brænder du for uddannelse af soldater og anvendelsen af simulation?
Om os
Hærens simulationscenter blev oprettet 1. august 2021 og varetager følgende opgaver for Hæren:
• Understøtter uddannelsen af Hærens enheder med simulation.
• Forestår teknisk drift af simulationsfaciliteter.
• Gennemfører faglærer-, instruktør- og operatøruddannelser på simulationsmateriel.
• Støtter Hærens studie- og udviklingsvirksomhed indenfor simulation.

Hærens Simulationscenter er placeret på Oksbøl Kaserne og består af en chef, et forsyningselement og Faggruppe Simulation.

Herudover består Hærens Simulationscenter af en decentral simulationsfacilitet ved hver af Hærens øvrige garnisoner, bestående af en leder på seniorsergent niveau, samt en faghjælper.

Faggruppe Simulation består af syv personer, med en chef, fire sagsbehandlere og to IT supportere. Faggruppen forestår teknisk sagsbehandling af Hærens simulationssystemer og yder teknisk støtte i forbindelse med kursus- og øvelsesvirksomhed i Hærens taktiske træner.

Centeret er organisatorisk placeret i 2. Kapacitetsafdeling ved Dansk Artilleriregiment, men løser opgaver for hele Hæren.
Om stillingen
Som leder af den decentrale simulationsfacilitet ved garnisonen bliver du ansvarlig for rådgivning, drift og anvendelse af simulation i garnisonen.

Du bliver leder for en konstabel, som støtter dig i det daglige arbejde i forbindelse med booking, klargøring, betjening og vedligeholdelse af faciliteterne.

Du vil have stor frihed til selvstændigt at tilrettelægge og prioritere arbejdsopgaverne i hverdagen.

Herudover vil du få en bred berøringsflade med enhederne i garnisonen samt evt. andre militære enheder, der gør brug af simulationsfaciliteterne.

Du er løbende i kontakt med enhederne vedrørende booking samt prioritering af brugen af faciliteterne.

Som leder støtter du med rådgivning i forhold til uddannelsestilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelsesaktiviteter hvor simulation anvendes.

Du vil forestå lokale faglærer-, instruktør- og operatøruddannelser, evt. støttet af andre fra Hærens Simulationscenter og du vil være sagsbehandler for tjenestegrensspecifikke simulationssystemer.

Ydermere vil du være en del af en simulationsorganisation, hvor der vil være fokus på videns- og erfaringsdeling samt frihed til selvstændigt at løse opgaverne.
Om dig
Du er seniorsergent eller oversergent, med minimum 6 års tilfredsstillende tjeneste som oversergent og vurderet egnet til udnævnelse til seniorsergent.

Du interesserer dig for områderne operationer, uddannelse og teknologi samt udviklingen heraf.

Den rette kandidat til stillingen har en bred viden og erfaring indenfor uddannelsesområdet og formår at bygge bro mellem det tekniske område og uddannelsesområdet, så simulationsfaciliteterne bliver udnyttet på bedst mulige måde i uddannelsen.

Som person er du imødekommende og samarbejdsorienteret i forhold til at kunne rådgive brugere om anvendelse af simulation relateret til deres uddannelsesbehov.

Du er serviceminded, så brugerne og deres behov har 1. prioritet.

Herudover ses dine personlige kompetencer at være:
• Gode evner til at kommunikere i såvel skrift som tale.
• Interesse i og flair for taktik indenfor egen tjenestegren samt infanteritaktik op til og med underafdelingsniveauet.
• Interesse i og flair for uddannelsesområdet.
• Udadvendt og team-orienteret.
• Lyst til at opbygge netværk i forhold til at indhente erfaringer og udvikle ideer i fællesskab med den operative struktur samt studie- og udviklingsmiljøet.
• Nysgerrighed, videns begærlig og motiveret for løbende at dygtiggøre dig.

Ved indtræden i stillinger som seniorsergent, skal du have eller erhverve dig følgende kompetencer:

Føring:
• Skal kunne varetage føring og ledelse, herunder udvise fysisk og psykisk handlekraft, for at fastholde undergivnes fokus på opgaveløsning.
• Skal kunne tage ansvar for og kontrollere, at enheden lever op til Forsvarets værdier om etik og moral, herunder diversitet, disciplin og adfærd.
• Skal kunne varetage føring, herunder afgøre relevansen af opgavers enkeltdele som et led i styring, prioritering og fordelingen af pålagte opgaver til underlagte førere, følge op med kontrol af kvaliteten og rettidigheden af løsningen samt korrigere, hvis resultater i enheden ikke er tilfredsstillende.

Ledelse:
• Skal kunne indgå i udviklingsorienterede og/eller tværfaglige arbejdsprocesser, herunder initiere gennemførelsen af deleelementer fra projekt- og stabsbeslutninger i egen enhed.
• Skal kunne varetage ledelsesfunktioner og sikre en effektiv opgaveløsning ved enheden i praksis nære problemstillinger og strategiske beslutninger.

Uddannelse:
• Skal kunne indgå i udviklingen af underordnet og sideordnet personels faglige og personlige kompetencer ud fra enhedens uddannelses- og udviklingsbehov.
• Skal kunne indgå i udviklingsorienterede og tværfaglige arbejdsprocesser og herunder bidrage til uddannelsesforløb for dansk og udenlandsk militært personel.
• Skal kunne identificere og udvikle egne udviklingsbehov, herunder opsøge kompetenceudvikling under vejledning fra egen samtaleleder.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Slagelse Kaserne.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Faggruppe Simulation, kaptajn Ole Kohl Ladefoged på telefon 22 70 20 09 eller på mail DAR-2A-303A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 30. januar 2022. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler løbende. Tiltrædelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
  
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

DANSKE ARTILLERIREGIMENT (DAR)
DAR blev oprettet den 1. januar 2019 og er garnisoneret på Oksbøl Kaserne. DAR løser en bred vifte af opgaver til støtte for det øvrige forsvar og særligt hærens øvrige enheder.
1. Artilleriafdeling (1AA) yder ildstøtte og rådgivning til og med brigadeniveauet. 1AA vil i de kommende år, få nye moderne artilleripjecer og morterer, nyt digitalt ildledelsessystem samt køretøjer.

2. Kapacitetsafdeling (2KAP) er ansvarlig for gennemførelse af Hærens Basisuddannelse og den efterfølgende Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse. 2KAP har tillige til opgave at udvikle og opstille Hærens fremtidige luftværnsbatteri og er ansvarlig for dele af hærens tværfaglige områder (Hærens tværgående S7) som f. eks. håndvåben, uniform og personlig beskyttelse, pansrede mandskabsvogne, pansrede patruljekøretøjer, skydeuddannelse m.m., samt den relaterede kursusvirksomhed.

3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling er ansvarlig for områderne Skydebaneinspektoratet, sikkerhed ved skydning med direkte og indirekte våbensystemer fra den mindste til den største kaliber, ballistik og tilhørende skydeteori samt kapacitetsudviklingen på ammunition tilknyttet de kinetiske våbensystemer.

Herudover består DAR af en regimentsstab og et Tjenestegrensinspektørelement.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Slagelse, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

30.01.2022

Indrykningsdato

07.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent