Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Hæren

Operationsofficer til Operationssektionen (S3) i Staben ved XIII Lette Infanteribataljon


Operationsofficer til Operationssektionen (S3) i Staben ved XIII Lette Infanteribataljon

Vil du være med til at fortsætte opbygningen af XIII Lette Infanteribataljon og dermed Hærens lette infanterikapacitet?

Ønsker du at arbejde i en god sammentømret stab, hvor alle løfter i flok og træner og øver sig sammen som en naturlig del af ugens program?

Så er jobbet som Operationsofficer i Staben ved XIII Lette Infanteribataljon helt sikkert noget for dig, og vi glæder os allerede til at møde dig!
Om os
Slesvigske Fodregiment er garnisoneret på Haderslev Kaserne, i hjertet af Haderslev by. Slesvigske
Fodregiment er et stolt og traditionsrigt regiment, med stærke Sønderjyske bånd siden sin oprettelse i
1778.

Slesvigske Fodregiment blev genoprettet i 2019, og består af Regimentsstaben,
Tjenestegrensinspektørelementet, Slesvigske Musikkorps og XIII Lette Infanteribataljon.
Slesvigske Fodregiments motto er ”Vaagen og Tro” – for en Slesviger er altid Vaagen og Tro. Vågen
gennem at være årvågen, beredt og klar til kamp – Tro gennem at være loyal, samvittigheds- og
tillidsfuld.

1. januar 2019 blev XIII Lette Infanteribataljon oprettet i forbindelse med genoprettelsen af Slesvigske Fodregiment. Bataljonen skal opbygges som Hærens nye lette infanterikapacitet. Bataljonen er tiltænkt en rolle på højt beredskab og med et let ”fodaftryk” og derved nem og hurtig at deployere til et indsættelsesområde.

Bataljonen er hjemmeboende på Haderslev Kaserne i Sønderjylland og er til daglig en del af Slesvigske Fodregiment, hvortil bataljonens historie og traditioner tilknytter sig. Operativt og uddannelsesmæssigt er bataljonen en del af 2. Brigade i Slagelse.

Bataljonen skal ved udgangen 2023 være en operativ og stående bataljonen, bestående af en stab, et stabskompagni, tre lette infanterikompagnier og et uddannelseskompagni. Bataljonen opbygges med ca. et kompagni om året og har på nuværende tidspunkt to lette infanterikompagnier og påbegynder opbygning af stabskompagniet her i 2021.

Den operative stab er klassisk opbygget med en Administrationssektion (S1), Efterretningssektion (S2), Operationssektion (S3) og en Logistiksektion (S4). Herudover har bataljonen også en Uddannelses- og Udviklingssektion (S7). S7 arbejder med udviklingen af den lette infanterikapacitet samt gennemfører uddannelse og kurser for hele Hæren indenfor bataljonens tildelte fagansvar.

S3 er ansvarlig for koordination og sagsbehandling af operative forhold samt indsættelse nationalt og internationalt. Herudover varetager sektionen også bataljonens uddannelsesplanlægning og drift, der skal understøtte løsning af de operative opgaver.

S3 er ansvarlig for udfærdigelse og vedligeholdelse af BTN AKOS og eMTEP. S3 varetager også koordination med eksterne ifm. uddannelses- og øvelsesplanlægning, herunder bl.a. helikopterenheder ift. at træne luftmobil indsættelse.

Når bataljonen er taktisk indsat, deltager S3 både i føring af igangværende operationer samt planlægning af fremtidige fra bataljonens føringsinstallation.

S3 bidrager også til udviklingen af den lette infanterikapacitet som koordineres af Uddannelses- og Udviklingssektionen (S7).

Den nuværende bemanding i staben udgøres af kompetent og erfarent personel. Opgaveløsning gennemføres situationsbestemt og fleksibelt, og ofte med behov for støtte på tværs af faggrænser. Staben et sammentømret team, hvor den initiativrige og dynamiske stabsofficer vil befinde sig godt. Der hersker en uformel omgangstone baseret på gensidig respekt for den enkeltes bidrag til bataljonens samlede opgaveløsning.

Udvikling af stabens kompetencer har prioritet, hvorfor staben i videst mulige omfang gennemfører funktionsspecifikke kurser og uddannelser, når det er foreneligt med aktiviteterne. Herudover prioriteres vedligeholdelse og forbedring af stabens fysiske træningstilstand og enkeltkæmperfærdigheder.
Om stillingen
Som Operationsofficer ved XIII Lette Infanteribataljon vil du som udgangspunkt have både en drift- og uddannelsesorienteret rolle samtidigt med en operativ funktion i øvelses- og indsættelsessammenhæng. De to roller vil i dagligdagen flyde sammen og det forventes at du bringer dine operative og taktiske kompetencer ind i rollen som uddannelsesplanlægger.

Under øvelse og operative indsættelser vil du som Operationsofficer indgå i bataljonens operations- og planlægningscenter. Du vil både skulle kunne indgå i operativ planlægning samt støtte bataljonschefen i føringen af operationer.

Du referer til dagligt til chefen for S3. Du vil også blive tildelt opgaver som projektofficer og på vegne af STCH koordinere og lede stabsarbejdet på det pågældende projekt, typisk en øvelse eller anden uddannelsesaktivitet.

Du vil blive tildelt faste sagsområder indenfor uddannelse og operationer, som det forventes at du selvstændigt koordinerer og sagsbehandler med bataljonens enheder og foresatte samt eksterne på baggrund af direktiv fra chefen fra S3.

Tildeling af faste sagsområder vil blive foretaget under hensyntagen til din baggrund, kompetencer og interesser samt S3 behov.
Om dig
Du har gennemført VUK BTN og BDE, eller Føringskursus. Alternativt er du en erfaren PL som er vurderet egnet og klar til gennemførsel af Føringskursus.

Det er en fordel, at du har baggrund som næstkommanderende, kompagnichef eller stabsofficer i en infanterienhed, men det er ikke et ubetinget krav.

Du er professionel, fleksibel, omstillingsparat og positiv – også i travle perioder. Dit overblik hjælper dig til at arbejde selvstændigt og systematisk, så du får prioriteret dine opgaver, og kan afslutte dem til tiden.

Du er analytisk stærk, behersker dansk og engelsk kommunikation i skrift og tale, samt er fremsynet i planlægningen.

Du har helhedssyn og kan skabe resultater. Du arbejder systematisk og er i stand til at have flere bolde i luften samtidigt. Du er initiativrig, ansvarsbevidst og selvstændig. Du arbejder målrettet og struktureret, men kan hurtigt tilpasse dig skiftende situationer.

Dit livssyn er positivt, du har et godt humør og har let ved at skabe gode relationer. Du ønsker at bruge din erfaring til at gøre bataljonen bedre.

Du er velbedømt indenfor FOKUS kompetencerne; samarbejde, helhedsorientering, initiativ og planlægning.

Stillingen er omfattet af sundhedstriaden. Du har bestået træningstilstandsprøven ved ansøgningstidspunktet eller er i stand til at aflægge prøven ved ansættelsestidspunktet. Herudover skal du have lyst og vilje til at fastholde og fortsat udvikle dit fysiske niveau samt enkeltkæmperfærdigheder.

Du er eller kan sikkerhedsgodkendes til hemmeligt (HEM).
Du har gennemført VUK BTN og BDE, eller Føringskursus. Alternativt er du en erfaren PL som er vurderet egnet og klar til gennemførsel af Føringskursus.
Det er en fordel, at du har baggrund som næstkommanderende, kompagnichef eller stabsofficer i en infanterienhed, men det er ikke et ubetinget krav.
Du er professionel, fleksibel, omstillingsparat og positiv – også i travle perioder. Dit overblik hjælper dig til at arbejde selvstændigt og systematisk, så du får prioriteret dine opgaver, og kan afslutte dem til tiden.
Du er analytisk stærk, behersker dansk og engelsk kommunikation i skrift og tale, samt er fremsynet i planlægningen.
Du har helhedssyn og kan skabe resultater. Du arbejder systematisk og er i stand til at have flere bolde i luften samtidigt. Du er initiativrig, ansvarsbevidst og selvstændig. Du arbejder målrettet og struktureret, men kan hurtigt tilpasse dig skiftende situationer.
Dit livssyn er positivt, du har et godt humør og har let ved at skabe gode relationer. Du ønsker at bruge din erfaring til at gøre bataljonen bedre.
Du er velbedømt indenfor FOKUS kompetencerne; samarbejde, helhedsorientering, initiativ og planlægning.
Stillingen er omfattet af sundhedstriaden. Du har bestået træningstilstandsprøven ved ansøgningstidspunktet eller er i stand til at aflægge prøven ved ansættelsestidspunktet. Herudover skal du have lyst og vilje til at fastholde og fortsat udvikle dit fysiske niveau samt enkeltkæmperfærdigheder.
Du er eller kan sikkerhedsgodkendes til hemmeligt (HEM).

Der stilles en fjernarbejdsplads til rådighed for dig, hvorved du har mulighed for en vis fleksibilitet i din opgaveløsning.

Aftaler om evt. anvendelse af fjernarbejdsplads indgås med stabschefen.

Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat
i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem
Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du skal til denne stilling, kunne sikkerhedsgodkendes til ”Hemmeligt”.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og
tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dit faste tjenestested vil være i Haderslev.

Overvejer du at flytte til Haderslev, kan du finde flere informationer om mulighederne i kommunen på http://www.boihaderslev.dk/.

Kontakt og ansøgning:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte stabschefen ved XIII Lette Infanteribataljon, major Joakim Skovgaard Larsen, tlf. +45 41 38 51 03 eller via mail; slfr-13-stch@mil.dk eller kommende chef for S3, kaptajn Chris Bjerre Klingenbjerg, tlf. +45 51 14 06 64 eller via mail; slfr-13-s30b@mil.dk

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajnløjtnant Henrik wenzell ved Forsvarets Personalestyrelse, E-mail FPS-BA-BS227@fiin.dk på telefon 32665516..

Ansøgningsfristen er søndag 30. januar 2022.

Stillingen er til besættelse pr. 01. april 2022 eller snarest derefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. BRIGADE
2. Brigade, med hovedkvarter i Slagelse, råder over en let infanteribataljon i Haderslev, en
opklaringsbataljon på Bornholm, en panserbataljon i Holstebro og to uddannelsesbataljoner henholdsvis i Slagelse og Holstebro. Brigaden er dermed ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for de tre kapacitetsområder: opklaring, kampvogne og let infanteri. I samarbejde med Hærens Officersskole under Forsvarsakademiet uddanner 2. Brigade officerer ved Løjtnantsuddannelsen i Slagelse og er ligeledes ansvarlig for opbygning og kompetenceudvikling af Hærens reservepersonel.

2. Brigade opstilles med ca. 1.380 årsværk ved udgangen af 2024. Brigadestaben planlægger og styrer brigaden, herunder støtter opstilling samt gennemfører uddannelse af hærens bidrag til internationale operationer. Dertil kommer nationale operationer, bl.a. bevogtningsopgaver i København og opgaver ved den dansk-tyske grænse. Brigadestaben skal kunne opstilles som et hovedkvarter med hele eller dele af staben, der kan indgå i nationale opgaver i hele Riget, herunder ved terroranslag, større naturkatastrofer og tilsvarende, såvel som internationalt.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Haderslev, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

30.01.2022

Indrykningsdato

03.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent