Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Hæren

Sagsbehandler til Hærkommandoens Logistiksektion (G4) i Karup


Sagsbehandler til Hærkommandoens Logistiksektion (G4) i Karup

Ønsker du et job i et miljø med et dynamisk og varierende opgavekompleks i relation til planlægning og styring af logistikken i forbindelse med Hærens styrkeproduktion?
Om os
Du skal indgå i Logistiksektionen ved Hærkommandoens stab. Logistiksektionen varetager bl.a. den logistiske understøttelse af Hærens aktiviteter, herunder styring, disponering, forvaltning og controlling af Hærens materiel til styrkeproduktion og styrkeindsættelse.

Logistiksektionen indgår ligeledes i Nationalt Land Operativt Center (NLOC), som er ansvarlig for planlægning og føring af nationale landmilitære operationer.

Vi arbejder generelt med alle aspekter inden for forsynings-, vedligeholdelses, sanitets- og transporttjeneste samt værtsnationsstøtte inden for de logistiske funktionsområder, herunder balancering af normering, fordeling, forvaltning og drift af Hærens materiel samt etablissementsområdet i snævert samarbejde med Hærens myndigheder og øvrige stabe under Forsvarskommandoen.

Du vil indgå i en sektion, hvor der generelt er mange samtidige opgaver med korte svarfrister. Der må således forventes et vist arbejdspres i perioder, hvor din evne til hurtigt at sætte dig ind i nye sagsområder er væsentlig.

Vi er en sektion med motiverede medarbejdere med et højt specialiseret fagligt niveau og med en ganske bred opgaveportefølje, hvor medarbejderne skal forvente at blive udfordret bredt inden for mange fagområder. Kvalitet samt rettidighed er nøgleordene for den daglige arbejdsgang i sektionen. Til gengæld hersker der en høj grad af frihed under ansvar med mulighed for en fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden. Vi har en åben og professionel tilgang til opgaverne, og vi tilskynder til en humoristisk omgangstone og en løsningsorienteret tilgang. Du vil indgå i et super professionelt team, der arbejder efter devisen ’alt er muligt’.

Logistiksektionen er opdelt i fem elementer; Materiel-, Styrkeproduktions-, Styrkeindsættelses-, Policy & Styrings- samt Etablissementselementet.
Om stillingen
Den overordnede opgave i stillingen i styrkeproduktionselementet er at bidrage til den logistiske understøttelse af Hærens styrkeproduktion. Den primære opgave vil blive specifikt defineret i forhold til dine kompetencer, erfaringer og tjenestelige baggrund.

I det element du indgår i, er den overordnede opgave den logistiske understøttelse af Hærens styrkeproduktion herunder nationale/internationale uddannelses- og øvelsesaktiviteter. Dette udføres i tæt samarbejde med Hærkommandoens G7 og ofte i koordination med en udenlandsk værtsnation eller deltagernation samt en række nationale aktører herunder bl.a. Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse, Joint Movement and Transportation Organization og Forsvarets Sanitetskommando.

I teamet løses der bl.a. følgende opgaver, inden for hvilke dine primære opgaver bliver defineret;

- Udarbejdelse af logistiske bidrag til opstillings- & uddannelsesbefalinger,
- Logistisk planlægning i relation til nationale/internationale øvelsesaktiviteter, herunder også deltagelse i planlægningskonferencer til de enkelte aktiviteter (i udlandet såvel som i Danmark).
- Logistisk understøttelse (Host Nation support) af udenlandske enheder garnisoneret i Danmark.
- Understøttelse af styrkeproduktion i rammen af Hærens Basisuddannelse, Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse og uddannelse af Hærens stående reaktionsstyrke.
- I forbindelse med dansk internationale øvelser/aktiviteter eller ved danske enheders deltagelse i udenlandsk uddannelse- & øvelsesvirksomhed koordinere og udarbejde den samlede logistiske og Host Nation Support tekniske ramme (Technical Arrangement), der samlet udmøntes i en logistikbefaling til Hærkommandoens øvelsesbefaling.
- Koordination med JMTO vedr. transport til udenlandske aktiviteter, herunder understøttelse af enhedernes udarbejdelse af diplomatiske ansøgninger og marchkreditter i udlandet
- Sagsbehandling og støtte til Hæren i f.m. transport- og særtransportområdet samt Logistic Functional Area Services (LOGFAS).
- Sagsbehandling og støtte til Hæren i forhold vedrørende rengøring og desinfektion af materiel og køretøjer, sanitets- og sundhedstjeneste samt markskader.
- Deltagelse i NLOC med primær funktion som logistikbefalingsmand i Operationscentret – herunder ligeledes deltagelse i uddannelse og øvelser i rammen af NLOC.

Al opgaveløsning i Logistiksektionen gennemføres i et tæt og direkte samarbejde med Hærens brigader, regimenter og bataljoner for at sikre, at den logistiske løsning understøtter de fastlagte operative og/eller uddannelsesmæssige formål.

Vigtige delelementer i en dagligdag, hvor du arbejder meget selvstændigt, vil være stabsarbejde og behandling af forskellige problemstillinger samt at bringe nye ideer i spil og bidrage til at omsætte konkret sagsbehandling og stabsarbejde til opstillingsgrundlag, sagsoplæg og briefinger. Du vil lejlighedsvist indgå i projekt- & arbejdsgrupper inden for de nævnte sagsområder, hvor du vil repræsentere Hærkommandoen.

Stillingen vil give dig gode muligheder for at planlægge din egen arbejdstid, herunder hjemmearbejdsdage. Du skal forvente, at der lejlighedsvist kan være rejseaktivitet af nogle dages varighed. Du vil indgå i et team af dedikerede medarbejdere, der ud over dig selv, består af en major, hvor majoren er din elementleder.

Stillingen er som udgangspunkt et barselsvikariat, men der vil sandsynligvis være tale om en fastansættelse i forlængelse af dette, da stillingshaver har varslet længevarende CU. Hvis du allerede er ansat i forsvaret, vil du blive flyttet over i en anden stilling efter evt. udløb af barselsvikariat.
Om dig
Du er udnævnt seniorsergent eller en erfaren oversergent, der er vurderet egnet til næste niveau.

Du har en bred tjenestelig operativ og/eller logistisk baggrund fra niveau III eller ansvar 4, gerne fra Hæren, men dette er ikke et krav. Du kan evt. tidligere have haft funktionen som forsyningsbefalingsmand i en underafdeling og/eller logistikbefalingsmand på afdelingsniveau. Alternativt kan du også have haft berøringsflade med planlægningen af samt deltagelse i internationale aktiviteter i udlandet.

Du besidder et godt helhedssyn, gode analytiske evner samt gode koordinations- & samarbejdsevner, der bevirker, at du formår at skabe kvalificerede logistiske løsninger. Og så kommunikerer du klart og tydeligt såvel skriftligt som mundtligt. Det er herunder en fordel, hvis du ligeledes er fortrolig med engelsk, da du vil skulle kommunikere med udenlandske samarbejdspartnere – såvel skriftligt som mundtligt.

Du kan samarbejde i projektorganisationer på tværs og på flere niveauer, og du kan træffe nødvendige og effektive beslutninger. Du er meget samarbejdsorienteret og har en struktureret og faglig tilgang til din opgaveløsning, der er baseret på et helhedssyn.

Du er samtidig fleksibel, omstillingsberedt og vigtigst af alt, så brænder du for logistik og for at skabe resultater sammen med andre dedikerede kolleger.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte fg. chef for Hærkommandoens Logistiksektion major Michael Orup Petersen på telefon 24 99 02 93, eller elementleder kaptajn Heidi Hviid på telefon 25 51 18 56.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 30. januar 2022, og vi forventer at afholde samtaler umiddelbart efter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM HÆRKOMMANDOEN
Hærkommandoen er Hærens øverste kommandoenhed og er bosiddende på Flyvestation Karup.
Hærkommandoen direktivgiver og skaber rammerne for Hærens myndigheder og enheder således, at de kan løse deres opgaver. Hærkommandoen er organiseret i en G-struktur (sektioner) fra G1 til G8 og med et Ledelsessekretariat og en Kontrolsektion, der hovedsagligt har til opgave at støtte Chefen og Næst-kommanderende i deres daglige styring og ledelse af Hæren.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

30.01.2022

Indrykningsdato

03.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent