Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Hæren

Operatør til taktisk UAS sektion ved UASKMP, Efterretningsregimentet (genopslag)


Operatør til taktisk UAS sektion ved UASKMP, Efterretningsregimentet (genopslag)

Har du lyst til at være med til at opbygge en Hærens nyeste indhentningskapaciteter? Kan du lide at have mange bolde i luften, tage ansvar og ikke er bange for at træffe beslutninger?
Om os
UASKMP udgør en væsentlig indhentningskapacitet i Intelligence, Surveillance og Rekognoscerings bataljonen, der hører under Efterretningsregimentet og er garnisoneret i Varde. Kompagniet er en professionel enhed som opstiller og uddanner professionelle og specialiserede soldater til Hærens internationale og nationale beredskaber og opgaver.

UAS-kompagniets kernevirke består i at udføre luftopklaring og overvågning over alt på kamppladsen, også i dybden, med henblik på at kunne indhente et løbende taktisk efterretningsbillede til brug for brigadechefens beslutningsgrundlag. Dertil kan UAS bistå med målopklaring og ildledningsopgaver.

Foruden TUAS DEL, fremstår kompagniet af to delinger, der er specialiseret i at flyve med mini-UAS, samt en kommandodeling. Kapaciteter som er særdeles attraktive værktøjer for 1. brigades operative opgaveløsning.
Om stillingen
Du bliver gruppeføre i en TUAS sektion, der har til opgave at operere TUAS og levere efterretninger til støtte for BDE kamp i rammen af UAS kompagniet. Samtidigt indgår du også i sektionen som analysebefalingsmand. TUAS sektionen består af en sektionsfører (PL eller SSG), en næstkommanderende, to analysebefalingsmænd (OS) og seks operatører (SG/KS).

Under garnisonsforhold vil du være tage aktiv del i planlægning, gennemførelse og kontrol af sektionens funktions- og enhedsuddannelse. Du vil tillige indgå i og få medansvar for gennemførelse af delingens og kompagniets enhedsuddannelse.

I felten og ved indsættelse, bliver du ansvarlig for iværksættelse, gennemførelse og kontrol af holdets klargøring til kamp.

Du skal støtte sektionsføreren i planlægning og iværksættelse af TUAS indhentningsplan pba. modtaget befaling og ICP. Du skal gennemføre rekognoscering af stillinger til TUAS
SEK samt forestå stillingsindrykningen. Du skal ligeledes kunne planlægge for nærsikring og nærforsvar af sektionens stillingsområde.

Du vil på linje med resten af sektionens medlemmer blive uddannet til at flyve forsvarets taktiske UAS, der er under anskaffelse. Operatørkurset forventes gennemført primo 2022. Kurset bliver gennemført af engelsktalende instruktører.

Forud for flyvning af TUAS, skal du kunne planlægge flyvning og herunder kunne etablere og koordinere de nødvendige luftrumskontrolforanstaltninger. Under flyvning,
skal du kunne forestå luftrumskoordinering. Du skal kunne bidrage til klargøring af TUAS til start, landing og transport af systemet. Det forventes at du kan bidrage til at
betjene styresystemet ved behov. I tilfælde af flyvesikkerheds hændelser, skal du udfærdige en foreløbig rapportering (FORRAP).

Under flyvning arbejder du direkte sammen med gruppens operatører for at tilsikre kontinuitet i opgaveløsningen – herunder bidrager du til klargøring af system til
launch, landing og transport, betjener styresystemet ved behov samt forestår luftrumskoordination under flyvning.

Du skal tilsikre at TUAS sektionen kontinuerligt kan indhente og levere efterretninger af høj kvalitet og i overensstemmelse med foresattes behov. Du vil i samarbejde med sektionens øvrige analysebefalingsmænd være ansvarlig for at omsætte foresattes indhentningsplan til faktiske opgaver og flyvninger for TUAS sektionen. Du er ansvarlig for at føre kontrol med sektionens personel, materiel og kvaliteten af efterretningsprodukterne. Heri ligger også udarbejdelse og videreformidling af efterretningsmeldinger. Du skal være i stand til at kunne føre løbende trusselsvurderinger herunder mod egen TUAS og kunne iværksætte modforanstaltninger.
Om dig
Du er uddannet sergent eller optaget på næste GSU STP 2021-II.

Du skal have erfaring med uddannelse og føring af gruppeværdi ved en uddannelsesenhed eller en stående reaktionsstyrke. Vi ser gerne, at du har erfaring fra kamptropperne og/eller med taktisk efterretningstjeneste, men dette er ikke et krav. Bare du har viljen og evnen til at ville lære og uddanne dig samt lære fra dig.

Holdning, punktlighed, grundighed og ordentlighed samt teamplayer er kerneværdier for en næstkommanderende deling ved os. Du bliver garanten for at der er styr på materielet i delingen, at udfordringer løses på laveste niveau og for at kampkraften genopbygges i kamppauserne.

Som enhed tager vi ansvar og stiller høje krav til os selv og hinanden i kompagniet. Derfor forventer vi, at du er fleksibel og omstillingsparat, da tempoet er højt og opgaverne alsidige og mangeartet. Da vi fokuserer på løsninger, og får det maksimale ud af det vi har, skal du kunne håndtere frihed under ansvar, kunne prioritere opgaver og være selvstændig i dine opgaveløsninger.

Vigtigste er, at du har en professionel indstilling til tjenesten og er fysisk robust. Du skal have gode militære færdigheder, og så skal du være en god kammerat og kollega. Du skal være topmotiveret til arbejdet med UAS, og du skal have lyst til at dyrke kompagniets positive sociale og faglige rammer.

Har engelskkundskaber svarende til minimum Standard Language Profile niveau 2+ 2 2+ 2 i henhold til NATO STANAG 6001.

Det er ønskeligt, at du har:
• Kendskab til arbejdet med militære og/eller civile droner.
• Efterretningsbaggrund, f.eks. EFR-11 grundlæggende efterretningstjeneste Trin 1, tilsvarende eller højere niveau.
• IGR-610 CBRN-kursus for befalingsmænd.
• MATKEND niveau II.
• Lastvognskørekort og hænger (KAT C og CE).
• Arbejdet med stående styrkeenheder.
• Været udsendt.
• Kendskab til signaltjeneste og HTK.
• Kendskab til administrativ tjeneste.
• Forståelse for logistik og vedligeholdelsestjeneste.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en konstabel/korporal med et godt udviklingspotentiale.
 
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, med henblik på at gennemføre og bestå grundlæggende sergentuddannelse. Ansættelsen sker i så fald på lønvilkår jf. overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.
Indtil din udnævnelse, vil du modtage et befalingsmandstillæg.

Udnævnelse til sergent kan finde sted når uddannelseskravet og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og du honorerer de almene krav for udnævnelse. Ved udnævnelse til sergent, vil du modtage en ny ansættelseskontrakt i henhold til LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Varde.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichefen på telefon 72 82 93 71 eller på mail; EFR-1B-300A@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 23. januar 2022. Samtaler gennemføres i uge 4. Ansættelse snarest muligt efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren.

Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 260 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. brigade og har 286 fastansatte.

EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.
Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.
I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.

Tilflyttere med ansættelse samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Mona Hansen, 7994 7493, monh@varde.dk og Bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, +45 20 47 32 06.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

23.01.2022

Indrykningsdato

16.12.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent