Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Hæren

Efterretningsbefalingsmand og INFFAGL til Bulldog 3 Eskadron ved Uddannelsesbataljonen, Jydske Dragonregiment (genopslag)


Efterretningsbefalingsmand og INFFAGL til Bulldog 3 Eskadron ved Uddannelsesbataljonen, Jydske Dragonregiment (genopslag)

Brænder du for at uddanne landets bedste HRU soldater og udvikle eller fastholde dine kompetencer inden for efterretning? Ønsker du samtidigt at udnytte dine evner som lærer, planlægger og kontrollant, indenfor kompetenceområde infanteri? Trænger du til en forudsigelig hverdag i faste rammer?
Om os
V Uddannelsesbataljon/Jydske Dragonregiment hovedopgave er at modtage og uddanne værnepligtige samt personel til Hærens Reaktionsuddannelse. Begge uddannelser gennemføres to gange årligt.

Vi har fokus på en professionel og fleksibel tilgang til arbejdsopgaverne, hvor alle hjælper hinanden og får opgaven løst.

Stillingen som efterretningsbefalingsmand er ved 3. HRUESK, som uddanner soldater i Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse til Hærens Stående Reaktionsstyrker. Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse har uddannelsesstart hvert år i december og juni. Der vil således året rundt være én til tre delinger unge soldater – og i overlapperioder det dobbelte - i gang med deres grundlæggende infanteriuddannelse. Eskadronen skal og vil gennemføre Danmarks bedste grunduddannelse af infanterister.

For at kunne dette, har vi sammensat et team af kompetente kadre, befalingsmænd og officerer og fagligt personel, der kan forestå uddannelsen. Vi er en travl enhed, da vi enten uddanner HRU-soldaterne, os selv, eller støtter bataljonen med gennemførelse af uddannelse. Det er afgørende, at vore medarbejdere og det faglige personel er i stand til at leve op til de krav, vi stiller til faglighed, professionalisme og loyalitet. Opgaverne, som vi løser, stiller krav til den enkelte medarbejders modenhed og planlægningsevne, da opgavernes omfang ofte kræver, at den enkelte arbejder selvstændigt løser de pålagte opgaver.

Det er endvidere vigtigt for os, at vore kollegaer i enheden fremstår som rollemodeller for de unge soldater, vi uddanner.

Ved eskadronen hersker der en ærlig og direkte dialog mellem soldater og ledere. Vi er stolte over at have en enhed med en professionel tilgang og et højt fagligt niveau, hvor vi hver dag stræber efter at fastholde vores position som Hærens bedste HRU eskadron.

Vi lægger vægt på at vores medarbejdere trives, og at der til trods for det høje tempo i dagligdagen, er plads til en enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling.
Om stillingen
Efterretningsbefalingsmanden ved 3. HRU har i udgangspunkt to funktioner: En driftsfunktion i hverdagen og en operativ funktion i INTOPS, øvelsesaktivitet og krig. I det daglige bidrager du i kraft af virket som INFFAGL i uddannelsen af enheden hvor du deltager i planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af enhedens SKYT og skydeuddannelse.

Du udarbejder bidrag til planer, befalinger, (risiko)analyser, kalker, (signal)ordrer mm., deltager i oprettelse, ledelse og flytning af føringsinstallationer og er fører for/kommandør på føringskøretøjer.

På føringsinstallationer deltager du i, og bidrager til efterretnings-, sikkerheds- og feltsikkerhedstjenesten. Du deltager i sikring og nærforsvar af føringsinstallationer/-køretøjer og anvender organisatoriske førings-, kommunikations- og analysesystemer.

Der vil i perioder af uddannelsen være et højt arbejdspres, men der vil tilsvarende være mulighed for afspadsering og personlig kompetenceudvikling i de mindre belastede perioder. Tjenesten vil være på dragonkasernen og øvelsesområder, men under de perioder, hvor der ikke er behov for din tilstedeværelse, vil der være mulighed for at arbejde hjemmefra.

Du vil i både handling og fremtoning være et forbillede for de andre befalingsmænd i eskadronen/bataljonen og derfor være en vigtig del i uddannelsen og udviklingen af eskadronen.

Sideløbende med dit virke som infanterifaglærer forventer vi, at du kompetence udvikles mhp. at kunne virke som efterretningsbefalingsmand i rammen af underafdelingen i det tilfælde, at HRU pålægges opgaven at opstille som enhed, og evt. udpeges til INTOPS. Hvis du allerede har de relevante nationale efterretningskurser tilstræbes det, at dine kompetencer vedligeholdes.

Du bestrider opgaver som vagthavende befalingsmand (VHBM).

Opgaver som KRYOPR:
- Opbevarer kryptomateriel og kryptonøgler.
- Udlåner og modtager kryptoudstyr til enhedens personel.
- Koder (lægger kryptonøgler i) enhedens kryptoudstyr.
- Bidrager til opretholdelse af kryptosikkerheden ved enheden.

Opgaver som faglærer (uddannelsesfunktion):
- Planlægger, tilrettelægger, gennemfører og kontrollerer uddannelse indenfor eget kompetenceområde.
- Forestår efter enhedens opgavefordeling undervisning indenfor egne øvrige erhvervede grund- og efteruddannelser (pkt. 5.1. og 5.3.).

Som infanterilærer og skydelærer (uddannelsesfunktion) forestår du planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af:
- Infanteri- og enhedsuddannelsen ved enheden.
- Skydeuddannelsen ved enheden.
- Skydeperioder og øvelser/uddannelse i afsiddede taktiske aktiviteter.
- Du rådgiver indenfor våben- og infanterispecifikke områder.
- Du vejleder personellet ifm. drift og vedligeholdelse af organisatoriske våben.
- Du planlægger og kontrollerer enhedens rekvisition, tildeling og forbrug af (uddannelses-)ammunition.
- Du planlægger og koordinerer sikkerhedsmæssige aspekter ifm. afsiddede uddannelsesaktiviteter (skydning, kørsel mv.).

Du vil som INFFAGL være garant for den røde tråd tværs af BTN i faget SKYT og i samarbejde med BTNBM deltage i faglige møder hvor ensretningen gennemgås.
Om dig
Du er seniorsergent eller oversergent, der enten er afklaret eller moden til udnævnelse, og vi ser gerne, at du tidligere har gjort tjeneste i et infanterikompagni/spejdereskadron som gruppefører eller næstkommanderende i en deling.

Du er vant til at undervise og har en struktureret tilgang til opgaven som faglærer. Du har de relevante uddannelser på infanteridelingens våben, og vi ser gerne, at du har erfaring med at planlægge større uddannelsesaktiviteter som øvelser og skydeperioder. Du brænder for at videregive læring til nye soldater, er ikke bange for at stille krav til dig selv og andre og fremstår altid som det gode eksempel.

Du udviser holdning og selvdisciplin ved hele tiden, at forsøge at gøre dig bedre inden for egen funktion, samt søge viden og indsigt om opgaver, der vil kunne indvirke på dine egne eller kompagniets kommende opgaver.

Du støtter om nødvendigt andres indsats med henblik på at opretholde et højt fagligt niveau i enheden, og du er villig og i stand til at samarbejde med andre for, at få opgaven løst herunder udvise selvstændigt initiativ med henblik på at løse enhedens opgaver.

I virket som efterretningsbefalingsmand forventes det, at du er klar til at indgå i et tæt samarbejde med særligt kompagnichefen, som i forbindelse med større øvelser er afhængig af dine input.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Dragonkasernen i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chefsergent D. Deleuran på telefon 72 82 36 09 eller via mail: JDR- 5B-BTNBM@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 1. februar 2022. Samtaler forventes gennemført umiddelbart herefter. Stillingen ønskes besat den 1. marts 2022 eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er landets eneste kamptropregiment med både kampvogne og infanteri.
Vi er Hærens panserregiment og vores soldater og enheder hører til blandt de bedste med moderne materiel, gode uddannelser, en stolt dragonånd og et stærkt sammenhold.
Dragoner er anerkendt og respekteret for høj professionel standard.
Regimentet uddanner værnepligtige, kampvognsmandskaber samt mekaniseret og pansret infanteri.

Jydske Dragonregiment holder til på Dragonkasernen i Holstebro, hvor der dagligt arbejder omkring 1.000 soldater og ansatte. Kasernen også er tjenestested for 1. Brigades stab, en vedligeholdelsesdeling fra Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, en Svær Transportdeling fra Trænregimentet og en række støttende servicefunktioner.
Ved regimentet er der tre bataljoner: en panserbataljon med kampvogne, en panserinfanteribataljon med pansrede mandskabsvogne og infanterikampkøretøjer samt en uddannelsesbataljon med værnepligtige og reaktionsstyrkesoldater under uddannelse.
Regimentet har siden 1948 udsendt mange soldater og enheder til verdens internationale brændpunkter og har desuden løst en lang række nationale opgaver.
Siden 1953 har regimentet haft garnison i Holstebro.

Ved Jydske Dragonregiment ærer vi vores historie, de mennesker, der var med til at skabe den, og dem, der hver dag er med til at gøre Jydske Dragonregiment til Danmarks bedste kamptropregiment.
Regimentets valgsprog er ”Fortes Fortuna Juvat”, som frit oversat betyder ”Lykken står den kække bi”.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

01.02.2022

Indrykningsdato

07.12.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent