Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Rådighedsstilling – Chefrådgiver for chefen for Hjemmeværnet


Rådighedsstilling – chefrådgiver for chefen for Hjemmeværnet

Ønsker du en spændende og udfordrende rådighedstjeneste, og kan du se dig selv som fyrtårn for Hjemmeværnets reservister? Hvis ja, så er du måske den kommende chefrådgiver for chefen for Hjemmeværnet.
Om os
Hjemmeværnet er en frivillig militær beredskabsorganisation, som støtter Forsvaret og samfundet. Det bærende element i Hjemmeværnet er de frivillige soldater, de fastansatte og reservisterne.

Behovet for reservister i Hjemmeværnet, herunder ikke mindst i regi af Totalforsvarsstyrken, er stort og forventes at vokse yderligere de kommende år. Derfor har Hjemmeværnet valgt at oprette en stilling som chefrådgiver for chefen for Hjemmeværnet. Rådgiveren virker samtidig som ”ældste officer” blandt reservister. Herved ønsker vi bedst muligt at understøtte en samlet og koordineret indsats ift. reservens opstilling, uddannelse og anvendelse samt indsættelse i hele konfliktspektret.

Hjemmeværnets reservister uddanner sig og træner i deres designeringsfunktioner ved de forskellige myndigheder og enheder i Hjemmeværnet. Udviklingen af stillinger for reservister målrettes derfor mod de funktioner, der erfaringsmæssigt efterspørges i enhederne. På den måde skabes den nødvendige understøttelse af den operative indsættelsesfunktion i fred, krise eller krig.
Om stillingen
Vi tilbyder en spændende rådighedsstilling, som stiller store krav til din person, dine evner, samarbejde og integritet.

Du virker, ved siden af andre opgaver, i en designeringsfunktion som assisterende stabschef i Hjemmeværnets krisestab.

I din designeringsfunktion i Hjemmeværnskommandoens krisestab bliver du bl.a. indkommanderet i forbindelse med planlægning af og deltagelse i øvelser, herunder de hermed forbundne begrænsede administrative opgaver.

I alle forhold vedr. Hjemmeværnets reserve, herunder i relation til den fortsatte udvikling af reserven og forankring af designeringsstillinger mm., skal du løbende sparre med og rådgive chefen for Hjemmeværnet.

Opgaverne omfatter - under alle forhold - rådgivning af chefen for Hjemmeværnet vedrørende reservisters tilvejebringelse, anvendelse og udvikling inden for følgende arbejdsområder:

- Bidrage til styrkeproduktionen og sikre, i samråd med Hjemmeværnsledelsen og i dialog med Forsvaret og Forsvarsministeriets Personalestyrelse m.fl., at Hjemmeværnet får det rette antal og de rette personer til at varetage opgaverne i reservestrukturen.

- Understøtte rekruttering og fastholdelse af reservister og bistå i udvælgelsen af reservister til kurser og uddannelser, der giver adgang til udnævnelse og nøglefunktioner.

- Bidrage til at styrke en vedvarende dialog med Hjemmeværnets og Forsvarets reservister med særlig opmærksomhed på at fremme hvervning, fastholdelse og videreuddannelse af reservisterne.

- Bistå chefen for Hjemmeværnet i den strategiske kommunikation til Hjemmeværnets reservister samt formidle chefen for Hjemmeværnets visioner, ledelsesbudskaber og holdninger med fokus på reservister.

- Bistå – inden for rammerne af delstrategien for fremtidig anvendelse af reservister - i udviklingen af totalstyrkekonceptet m.h.p. effektiv anvendelse af en kompetent og relevant reserve i Hjemmeværnet.

- Støtte til at besvare spørgsmål relateret til reservister med særlig fokus på at vedligeholde relationen til Center for Reservestyrken og InterForce.

- Indgå i kredsen af M402/3-R chefrådgivere i Forsvaret og varetage interesser for Hjemmeværnets reservister.

- Bidrage, i samarbejde med Hjemmeværnsstaben, til sagsbehandling af reserveområdet mhp. forankring og udvikling af policy inden for reserveofficersområdet i koncernen.

- Deltage som fast medlem i Personel af Reserven Udvalget og bistå med at forberede møderne og opfølgning herpå, samt rådgivning af chefen for Hjemmeværnet i spørgsmål relateret hertil.

Du skal desuden:

- Ved personligt eksempel virke som rollemodel og gennem din fremtræden og handling være bredt respekteret som reserveofficer.

- Ved behov ledsage chefen for Hjemmeværnet ved besøg ved Hjemmeværnets myndigheder, udsendte enheder og enkeltpersoner samt ved relevante møder, nationalt som internationalt.

- Bistå i at varetage kontakten til Forsvarsministeriets Personalestyrelses HR-partnerelement ved Hjemmeværnskommandoen i opgaver relateret til reserven.

- Bidrage til indsatsen vedr. rekruttering og fastholdelse af reservister.

- Repræsentere Hjemmeværnet i arbejds-, koordinations- og styregrupper vedrørende reservens forhold.

- Bistå Operationsdivisionen ved at etablere og varetage kontakt til ledende reservister og relevante uddannelsesinstitutioner ved strategiske partnere (USA, de skandinaviske og baltiske lande m.fl.).


Stillingen kræver, at du skal være parat til at kunne påtage dig omkring 30 indkommanderingsdage om året.
Om dig
Du er enten oberst/kommandør af reserven eller oberstløjtnant/kommandørkaptajn af reserven med stort potentiale og egnethed til udnævnelse på M402-niveau eller tidligere linjeofficer. Du har tillige en militær baggrund med tjeneste på chefniveau i reserven og/eller af linjen.

Du er en central figur, leder og nøgleperson, der med dit personlige drive tager medansvar for Hjemmeværnets samlede opbygning, virke og resultater. Du har stor respekt for den frivillige hjemmeværnssoldat og inddrager hensynet til de frivillige soldater i alle aspekter af din indsats.

Du er analytisk stærk, har overblik og fokus på løbende udvikling. Du er kreativ, kan se muligheder og har modet til at prøve dem af.

Du er åben og nysgerrig og har en både bred og dyb forståelse for og erfaring med reservens virke og særlige vilkår. Du formår at bringe dine civilt erhvervede kompetencer og kendskab til erhvervslivets forhold i spil i f.m. tjenesten i Hjemmeværnet.
Ansættelsesvilkår
Chefrådgiverstillingen er niveaufastsat til kommandør/oberst af reserven, og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer) eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelse i rådighedsstillingen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger kan erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du har spørgsmål til stillingsindhold mm., er du velkommen til at kontakte stabschefen i Hjemmeværnskommandoen, brigadegeneral Henrik Berg, på telefon 72 82 00 03.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Dorthe Skov- Lindquist ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 11 eller via mail: fps-ba-bss09@mil.dk.

Rådighedsstillingen er til besættelse 1. marts 2022 eller snarest derefter.

Ansøgningsfristen er den 2. januar 2022, og vi forventer at holde ansættelsessamtaler hurtigst muligt derefter.

For at komme i betragtning til rådighedsstillingen skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk, via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

Ansøgningen skal stiles til Hendes Majestæt Dronningen, med mindre du allerede er udnævnt oberst/kommandør af linjen/reserven.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Vordingborg, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hjemmeværnet

Funktionsniveau

M402 Løngruppe 2 Lønramme 38 Oberst/kommandør

Ansøgningsfrist

02.01.2022

Indrykningsdato

22.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent