Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Efterretningsbefalingsmand til Bataljonsstaben ved I Panserinfanteribataljon (genopslag)


Efterretningsbefalingsmand til Bataljonsstaben ved I Panserinfanteribataljon (genopslag)

Brænder du for efterretningstjeneste, operationsplanlægning og uddannelse af soldater?
Vil du udfordres med planlægning og gennemførelse af nationale og internationale aktiviteter?
Om os
I Panserinfanteribataljon består efter nyordningen af Hæren af den operative stab på 12 personer og en uddannelsessektion (S7) på 9 personer, 1. Panserinfanterikompagni, 2. Mekaniseret infanterikompagni og et stabskompagni.

Efterretningssektionen består i den nye struktur af en chef, en efterretningsofficer og en efterretningsbefalingsmand.

I Panserinfanteribataljon ved Gardehusarregimentet er en professionel enhed, der er under opstilling til Nato Reaktion Initiative 2022 (NRI 2022), under kommando af en britisk brigade.

Vores professionelle ambition er at holde et fagligt højt niveau, og vi prioriterer en god balance mellem arbejde og privatliv.

Efterretningssektionen (S2) præges af princippet om frihed under ansvar. Vejen til målet er fri – blot målet nås.

Dagligdagen er oftest travl, og opgaverne afvekslende.

Staben som helhed er dynamisk, og stabens medlemmer besidder en høj grad af ”drive” og virkelyst. Der er tale om teamwork, hvor vi er afhængige af hinandens indsats og resultater.

Efterretningstjenesten tilsikrer, at bataljonen kan forstå det komplekse operationsmiljø, definere trusselsbilledet og forudse begivenheder med henblik på at tilvejebringe et rettidigt og dækkende beslutningsgrundlag for chefen og underlagte enheder.

Det høje aktivitetsniveau medfører, at dele af sektionen ofte er ”indsat” til opgaveløsning i forbindelse med uddannelsesvirksomhed, hvorfor det kræver fleksibilitet og omstillingsparathed at arbejde i sektionen.

En velfungerende efterretningstjeneste er en grundlæggende forudsætning for, at bataljonen kan planlægge og gennemføre operationer i det fulde opgavespektrum. På sigt giver nyordningen flere indhentningskapaciteter til kampbataljonerne, det betyder at sektionen i højere grad vil taske enheder direkte på operationer, herunder spejderdelingen når den er opstillet ved bataljonen.
Om stillingen
Som efterretningsbefalingsmand refererer du direkte til ACOS S2.

Efterretningsbefalingsmanden er en del af den samlede efterretningssektion og vil i den forbindelse skulle gennemføre operative overvejelser som en del af den samlede stab. Her vil der være fokus på at opstille modstanderens handlemuligheder i opgaveløsningen i tæt koordination med operationssektionen.

Samtidig vil stillingen også give mulighed for at afprøve sine evner i et føringsmiljø, hvor du er bataljonschefens nærmeste efterretningsrådgiver på den fremskudte føringsinstallation og herfra skabe grundlaget for chefens taktiske dispositioner samt indsættelse af indhentningsmidlerne til støtte herfor.

Der vil i stillingen således være fokus på at dygtiggøre sig inden for hhv. analyse, doktrin og metode samt føring på bataljonsniveauet.

I hverdagen vil du som efterretningsbefalingsmand deltage i driften af bataljonen, hvilket består i planlægning af aktiviteter, virket som assisterende sikkerhedsofficer og støtte til kompagniernes uddannelse. Herunder være ansvarlig for BTN krypto i samarbejde med UAFD.

Du kommer som efterretningsbefalingsmand til at deltage i nationale og internationale aktiviteter.

Overordnet set er staben et sammentømret team, hvor den initiativrige og dynamiske mellemleder vil befinde sig godt. Udvikling af stabens kompetencer har prioritet, hvorfor staben i videst mulige omfang gennemfører funktionsspecifikke kurser og uddannelser i ind- og udland, når det er foreneligt med aktiviteterne.

En væsentlig opgave er at uddanne og støtte de respektive efterretningsbefalingsmænd ved underafdelingerne, så den samlede analysekapacitet inden for efterretningstjenesten bliver skærpet i bataljonen.
Om dig
Du er seniorsergent eller er erfaren oversergent og er vurderet egnet til udnævnelse.

Du har eventuelt baggrund i relevant tjeneste som efterretningsbefalingsmand, infanterifaglærer, NK/DEL eller lignende, gjort tjeneste ved Hærens Efterretningscenter eller international tjeneste, som har givet en god basisviden om intra-statslige og internationale konflikter.

Du kan arbejde struktureret og detaljeorienteret, besidder gode kommunikative evner og kan formidle budskaber klart og tydeligt på både dansk og engelsk.

Du evner at arbejde i et dynamisk miljø i tæt koordination med andre om at løse en fælles opgave.

Det er ønskeligt, hvis du har erfaring fra en eller flere internationale operationer på underafdelings- eller stabsniveau, hvor dispositionsenheder har været indsat.
Du besidder evnen og viljen til at dygtiggøre dig indenfor den efterretningsmæssige og operative tjeneste, samt andre specialer der har relevans for planlægning af operationer på bataljons- og kampgruppeniveauet. I en evt. samtale vil der blive lagt vægt på, hvordan det vurderes, at du vil indgå i den dynamik, der er i staben.

Du er velbedømt indenfor FOKUS kompetencerne; samarbejde, analytisk tænkning, styring og planlægning.

Der stilles en fjernarbejdsplads til rådighed for dig, hvorved du har mulighed for en vis fleksibilitet i din opgaveløsning. Aftaler om evt. anvendelse af fjernarbejdsplads indgås med stabschefen.

Til ansøgningen bedes du vedlægge relevante bedømmelser.

Du har ønskeligt allerede gennemført uddannelsen i:
• VUT-II/ML.
• GRUK-E, Trin 1 og 2.
• Sikkerhedsofficerskursus
• Sitaware HQ (HRN C2IS).

Ovenstående er ikke et krav for ansættelse, men kompetencer og kvalifikationer, der skal erhverves for fuldt at kunne bestride stillingen.

Du er eller kan sikkerhedsgodkendes til hemmeligt (HEM).
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte sektionschefen kaptajn Brian Olsen på mail GHR-1B-S20A@MIL.DK eller telefon 72 83 35 21 / 25 66 48 22.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 27. december 2021. Stillingen er til besættelse 1. maj 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.

Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

27.12.2021

Indrykningsdato

02.11.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent