Fortsæt til indhold

Sekondløjtnant, Løjtnant eller Premierløjtnant som delingsfører til Den Kongelige Livgarde


Sekondløjtnant, Løjtnant eller Premierløjtnant som delingsfører til Den Kongelige Livgarde.

Er du klar til at uddanne og holdningspræge kommende gardere, og ønsker du at arbejde i et struktureret miljø, hvor du kender dine opgaver og belastningsperioder langt frem i tiden?
Er du klar til at indgå i en enhed, hvor de soldater du uddanner skal bruges hver og én i løsningen af en skarp national opgave? Så er det måske dig, vi søger.
Om os
2 og 3 kompagni ved II Livgardebataljon uddanner værnepligtige soldater til varetagelsen af vagten om Hendes Majestæt Dronningen og de kongelige slotte og palæer. Samtidig indgår soldaterne i beredskab, klar til at støtte Politiet inden for rigets grænser.

Kompagnierne består hvert især af en fast kadre på ca. 40 mand og der indkaldes hver fjerde måned ca. 200 værnepligtige – altså 600 værnepligtige pr. år i hvert kompagni. Dette indebærer, at der skal holdes ferie og gennemføres afspadsering løbende gennem de enkelte hold, idet uddannelsen hele tiden pågår.

Vi skal uddanne soldater af høj kvalitet, da garderne i direkte forlængelse af den uddannelse vi giver dem, skal indsættes i en skarp operativ opgave i bevogtning af Hendes Majestæt Dronningen og de kongelige residenser. Vi forventer derfor, at vores befalingsmænd og officerer er selvstændige og samvittighedsfulde og sætter fagligheden højt.

Kompagniernes overordnede opgave indeholder to primære uddannelsesmål. Det første er at bibringe de kommende gardere de nødvendige holdninger og færdigheder til at indgå i Den Kongelige Livgardes vagttjeneste og i beredskabet til støtte for Politiet. Det andet mål er, gennem hærens basisuddannelse, at bibringe den værnepligtige de grundlæggende soldatermæssige færdigheder påkrævet for at kunne indtræde på grundlæggende sergentuddannelse (GSU) eller reaktionsstyrkeuddannelsen (HRU) efter endt vagttjeneste.

Vi lægger vægt på efteruddannelse af den faste kadre, så alle besidder den nødvendige faglige overhøjde.
Om stillingen
Som delingsfører bliver du ansvarlig for delingens personel for så vidt angår disciplin, uddannelse og føring. Du skal kunne trives med at gennemføre et standardiseret uddannelsesforløb, hvor der bliver udstukket rammer og målsætninger, men gives handlefrihed til udførelsen.

Du skal jævnligt kontrollere og evaluere den praktiske gennemførelse af undervisningen i koordination med kompagniets næstkommanderende og faglærerne. Herunder skal du give feedback til instruktørerne på deres virke.

Grundet et højt aktivitetsniveau under et komprimeret uddannelsesforløb, oparbejdes der en del merarbejde, samt ca. 8 øvelsesdøgn pr. indkaldelseshold. Der vil være mulighed for afspadsering efter hvert indkaldelsesholds grunduddannelse, men du skal forudse, at det kan være nødvendigt at udbetale merarbejde og andre friheder.

På grund af det høje aktivitetsniveau, så vil en vigtig opgave som delingsfører samtidig være at planlægge og styre dine befalingsmænds arbejdstid, så kompagniets ressourcer anvendes der, hvor uddannelsesbehovet er størst.
Om dig
Du har forrettet velbedømt tjeneste som sekondløjtnant, løjtnant eller premierløjtnant i Hæren. Det foretrækkes, men er ikke et krav, at denne har været forrettet ved Den Kongelige Livgarde, så du har kendskab til vagttjenesten og regimentets særegenheder.

Du kan være tidligere tjenestegørende, som ønsker at genindtræde i Forsvaret og fortsætte din karriere, men du kan også være tidligere tjenestegørende, som ønsker at holde en pause fra et studie og derved indtræde på en tidsbestemt kontrakt.

Uanset dine overordnede motivationer for at søge, så skal det gælde, at du skal ville den militære tjeneste, herunder ønske at præge andre med dine gode holdninger.

Du skal være fagligt velfunderet og have viljen til at blive endnu bedre.

Din selvdisciplin, dine holdninger og dine faglige kompetencer kombineret med din erfaring vil gøre dig til en rollemodel for dine befalingsmænd og menige.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Er der tale om en tidsbegrænset ansættelse er dette punkt ikke gældende.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested er Garderkasernen i Høvelte.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kaptajn M. Matzen på telefon 72834231 eller mail; lg-2b-300a@mil.dk.
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfristen er den 3. november 2021. Der gennemføres løbende samtaler og i direkte forlængelse af tidsfristens udløb.

Stillingen er til besættelse 1. januar 2022 eller snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede officerer uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

DEN KONGELIGE LIVGARDE
Den Kongelige Livgarde er et infanteriregiment med mange traditioner præget af de to operative opgaver: Vagten om Majestæten og de kongelige slotte og palæer samt levering af kampenheder til felthæren. Udover uddannelsen af værnepligtige, der forestår vagten om Kongehuset, leverer Den Kongelige Livgarde også soldater til den professionelle kampenhed – I Bataljon/Den Kongelige Livgarde, der indgår i 1. Brigade. Livgarden har enheder på Garderkasernen i Høvelte og Livgardens Kaserne i København.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Allerød, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

03.11.2021

Indrykningsdato

14.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent