Fortsæt til indhold

Delingsfører til 2. kompagni ved II Uddannelsesbataljonen, Den Kongelige Livgarde (genopslag)


Delingsfører til 2. kompagni ved II Uddannelsesbataljonen, Den Kongelige Livgarde (genopslag)

Brænder du for at være med til at uddanne og træne den næste generation af gardere såvel som gruppefører ved Den Kongelige Livgarde?
Om os
II Livgardebataljon består af tre kompagnier, ét kompagni der forestår Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse (HRU) og to kompagnier der uddanner værnepligtige soldater til varetagelsen af vagten om bl.a. Hendes Majestæt Dronningen og de kongelige slotte og palæer.

2 Kompagni består af en kommandodeling og fire infanteridelinger, hvilket i alt giver omkring 50 faste kadrer. En kadre der hvert fjerde måned modtager omkring 200 nye værnepligtige soldater, og hvert år modtager omkring 16 nye sergenter fra Hærens Sergentskole.

Kompagniets vigtigste mål er at uddanne soldater af høj kvalitet. Dette værende i forhold til såvel førstehjælp og eksercits, såvel som enkeltkæmper i rammen af holdet og infanterigruppen. Al uddannelsen sigter mod samme mål:
”At uddanne garderer der med faglighed, personlig modenhed og holdning, kan udføre opgaven som vagtgående garderer for Hendes Majestæt Dronningen og som en del af beredskabsvagtholdet til støtte for politiet.”

Kompagniet er også førstegangstjenestested for mange sergenter såvel som officerer. Alle befalingsmænd der efter endt uddannelse skal have opbygget en faglig robusthed i egen funktion, inden der søges videre i nye stillinger inden for Livgarden såvel som Hæren.
Dette betyder at store dele af sergent- og officersgruppen skifter på årlig basis, mens kommandodelingen og vores næstkommanderende delinger er kompagniets faglige rygrad.

Kompagniet tillægger faglig udvikling og videreuddannelse af den enkelte i egen funktion særlig stor værdi. Som en naturlig del heraf, vil der indgå kurser og supplerende føringsuddannelse for al personel i kompagniet.

Som indgangsdøren til Den Kongelige Livgarde, for mange nye sergent og officerer, vægter kompagniet den langsigtede karriereudvikling af den enkelte højt. Kompagniets og bataljonens behov sammenholdt med kadrernes nuværende kompetencer, og fremtidige karrieønsker, indgår naturligt i kompetenceudviklingen i kompagniet.
Om stillingen
Som delingsfører bliver du ansvarlig for delingens personel for så vidt angår disciplin, uddannelse og føring.

Som delingsfører, værende den ene af to seniorsergenter i kompagniet, vil du være en del af den faglige kontinuitet i kompagniet. Du vil herfor helt naturligt skulle løfte faglæreropgaver inden for forskellige fag og være sparringspartner for den uerfarne gruppefører såvel som delingsfører.

I forbindelse med tjeneste på garnison vil dine primære opgaver ligge inden for den daglige føring, ledelse og uddannelse af de værnepligtige såvel som delingens gruppefører.

Under kompagniets øvelser vil du som delingsfører blive indsat med delingen i forskellige taktiske aktiviteter, sideløbende med, at den kontinuerlige uddannelse af de værnepligtige fortsætter. Du vil deltage i kompagniets føringsvirksomhed i forbindelse med planlægning og gennemførelse af de taktiske aktiviteter, for herigennem at understøtte dine egne føringsmæssige kompetencer. Tilsvarende forventes delingen at gennemfører egen føringsvirksomhed for herigennem, at understøtte uddannelsen af særligt næstkommanderende deling og gruppeførerne.

Alt efter dine faglige kompetencer og interesser vil du som seniorsergent i kompagniet, få stor medindflydelse på den løbende udvikling og tilpasning af kompagniets uddannelse af værnepligtige såvel som befalingsmænd.

Om dig
Du er seniorsergent, der af tjenestemæssige eller geografiske årsager søger nye udfordringer.

Alternativt er du en erfaren oversergent med velbedømt tjeneste bag dig, der inden for en kortere årrække er klar til udnævnelse til seniorsergent.

Måske har du et fremtidigt tjenesteønske som kompagnibefalingsmand, administrationsbefalingsmand eller vagtholdfører, hvilket, efter 1-2 års velbedømt tjeneste ved 2 kompagni, vil være helt i tråd med kompagniets, bataljonens og regimentes strategi for befalingsmænd.

Du er loyal, fagligt velfunderet og stræber altid efter, at levere gode opgaveløsninger og resultater.

Det er ønskeligt at:
Du er faglæreruddannet inden for skydning og/eller infanterivirket.
Du har forrettet tjeneste som vagtgående sergent.
Du har forrettet tjeneste i internationale operationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på efterfølgende udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Høvelte.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef KN J. Jørgensen på telefon 41 32 22 09 eller mail LG-2B-200A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 24. oktober 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


DEN KONGELIGE LIVGARDE
Den Kongelige Livgarde er i dag et topmoderne infanteriregiment og en livgarde med en operativ fokusering, der stiller vagt om Majestæten og den kongelige familie, samt fast opstiller en beredskabsenhed i de nationale operationer. Denne kombination af feltenheder – der deltager i internationale operationer - og vagtgående soldater, gør Den Kongelige Livgarde til et unikt regiment. Den Kongelige Livgardes historie strækker sig tilbage til 1658, hvor Livgarden blev oprettet af Kong Frederik den III den 30. juni. Også dengang løste Livgarden begge opgaver: som livvagt at beskytte landets højeste myndighed – kongen
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Allerød, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

24.10.2021

Indrykningsdato

08.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent