Fortsæt til indhold

Souschef Nationalt Beredskab


Souschef Nationalt Beredskab

Brænder du for at være med til at drive den operative udvikling i det statslige redningsberedskab, har du mod på at kaste dig ind i kampen om at styrke den operative koordination og fremtidsorientering i Beredskabsstyrelsen, på tværs af Forsvarsministeriets Koncern og med andre beredskabsaktører, og trives du med at håndtere komplekse opgaver, hvor fristerne ofte er korte og prioriteringerne vanskelige?

I givet fald er det måske dig, som vi søger som souschef i Nationalt Beredskab.
Om os
Beredskabsstyrelsen er en styrelse under Forsvarsministeriet og udgør det statslige redningsberedskab.

Som en central del af Danmarks katastrofeberedskab arbejder Beredskabsstyrelsen for at udvikle samfundets evne til at forebygge og modstå større kriser og katastrofer.

Beredskabsstyrelsen rykker ud på operative indsatser i Danmark til støtte for andre myndigheder, herunder de kommunale redningsberedskaber, når der er behov for meget mandskab og specialmateriel. Beredskabsstyrelsens kapaciteter indsættes også internationalt i katastrofesituationer. Derudover bistår Beredskabsstyrelsen med ekspertrådgivning og yder assistance til myndighederne via styrelsens kemiske og nukleare ekspertberedskaber.

Beredskabsstyrelsen udvikler samfundets beredskab og planlægnings- og krisestyringsevner gennem information, rådgivning, tilsyn, uddannelse og øvelser i samarbejde med myndigheder, virksomheder og borgere.

Beredskabsstyrelsen har ca. 500 højt dedikerede medarbejdere og chefer, der er sammen om en hverdag med højt tempo og spændende udfordringer. Vi har en høj faglighed på vidt forskellige områder, og ser det som en styrke, at vi kan supplere hinanden og i fællesskab gøre en positiv forskel i samfundet. Vi har en kultur baseret på dialog og samarbejde, og der er plads til forskellighed.

Nationalt Beredskab ledes af en brigadechef og varetager Beredskabsstyrelsens overordnede opgaver vedrørende det statslige redningsberedskabs nationale operative virksomhed. Nationalt Beredskab omfatter 3 teams, henholdsvis et Logistik- og Materielteam, et Indsats- og Krisestyringsteam og et Sekretariats- og Myndighedsteam.

Arbejdet i Nationalt Beredskab er omskifteligt, når det gælder opgaver, arbejdstid og tempo. Det stiller både store krav om fleksibilitet til den enkelte medarbejder og til kontoret som helhed. Vi tilbyder et selvstændigt og udfordrende job, hvor du kommer helt tæt på centrale processer, og du bliver en del af et hold med stærke og forskellige faglige kompetencer og et fælles ønske at bidrag til drift og udvikling af det statslige redningsberedskab.

Du kan læse mere om Beredskabsstyrelsen på vores hjemmeside www.brs.dk.
Om stillingen
Vi leder efter en souschef, som kan motivere, tage ansvar og bidrage til, at vi løfter kvaliteten, videndelingen og sammenhængskraften i vores opgaveløsning. Du skal derfor være forberedt på at kunne navigere i forhold til både politiske prioriteringer, korte frister, opfølgning på operative indsatser, personaleledelse, beredskabsfaglig jura, krisestyring, materieldrift- og udvikling, operative uddannelser osv. Du kan forvente at få god støtte og blive konstruktivt udfordret af bl.a. kontorets erfarne medarbejdere, herunder 3 teamledere.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. kunne omfatte:

- Personaleledelse,
- Operativ koordination på tværs af Beredskabsstyrelsen,
- Strategi, mål og resultatopfølgning,
- Samarbejde med Beredskabsstyrelsens eksterne samarbejdspartnere og rekvirenter, herunder bl.a. de kommunale redningsberedskaber, politiet, Fødevarestyrelsen m.fl.
- Samarbejde med Beredskabsstyrelsens beredskabscentre og samarbejdspartnere i Forsvarsministeriet, Forsvaret, Hjemmeværnet, og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse m.fl.
- Projektledelse
- Budgetlægning og økonomistyring,
- Faglig styring, rammesætning, sparring og kvalitetssikring vedr. opgaveløsningen i kontorets 3 teams,
- Beredskabsstyrelsens krisestyring og bidrag til den nationale krisestyring i DK,
- Intern kommunikation og ekstern pressehåndtering.

Forvent at ca. 50 % af din arbejdstid vil gå med ledelsesmæssige opgaver, mens resten anvendes til egentlig sagsbehandling.

Din konkrete opgaveportefølje og rollefordelingen mellem dig og brigadechefen vil blive tilpasset under hensyntagen til bl.a. dine kompetencer og udviklingsambitioner.
Om dig
Nationalt Beredskabs opgaveportefølje tilpasses generelt løbende i forhold til Beredskabsstyrelsens strategiske prioriteringer og operative opgaver. Dette indebærer bl.a. at du på én gang skal have en veludviklet sans for styring – men samtidig kunne trives i periodevist planlagt ’kaos’, når vi hurtigt har brug for at lave justeringer i vores prioriteringer, rollefordeling mv.

Vi forventer ikke, at du har indblik i alle opgaverne på forhånd, men vi forventer, at du er ambitiøs på både egne, kontorets og styrelses vegne. Du skal kunne motivere og bruge dit overblik til at prioritere og sætte retning.

Du:
- er beredskabsofficer eller officer i Forsvaret,
- har gennemført eller er i gang med en masteruddannelse eller tilsvarende,
- interesserer dig for ledelse som faglig disciplin og har en aktuel lederuddannelse,
- er en dygtig kommunikator i både skrift og tale,
- ’bliver stående, når det blæser’ og er en holdspiller med veludviklede samarbejdsevner, situationsfornemmelse og helhedsforståelse,
- er aktivt opsøgende i forhold til ny viden både på egne og kollegers vegne og er ydmyg og nysgerrig i forhold til det, som du ikke ved,
- har kendskab til Beredskabsstyrelsens opgaveportefølje og samarbejdsrelationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er til besættelse i 2 år med mulighed for forlængelse. Hensynet er at sikre, at souschefstillingen i Nationalt Beredskab bidrager til Beredskabsstyrelsens kompetenceudvikling af potentielt kommende chefer.

Du vil blive ansat som sektionschef eller major efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Du forventes – efter evt. relevant kompetenceudvikling – at skulle indgå i Beredskabsstyrelsens centrale døgnvagtfunktion som vagthavende chef, indgå i Beredskabsstyrelsens krisestyringsorganisation som stabschef og udgøre en af Beredskabsstyrelsens chefrepræsentanter i den Nationale Operative Stab.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Hvis du har en baggrund i Forsvaret, så har du i stillingen fortsat en pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Ansættelsen vil i givet fald være betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning. Du skal være indstillet på at gennemføre en mindre færdighedstest i forbindelse med en evt. ansættelsessamtale.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte chefen for Nationalt Beredskab, brigadechef Karen Bak Aastrup på telefon 29 16 99 90. (I uge 42 foretrækkes indlede kontakt etableret via sms)

Såfremt du har spørgsmål til Beredskabsstyrelsens strategi for kompetenceudvikling af potentielle nye chefer, vilkårene vedr. stillingens tidsbegrænsede karakter og/eller kompetencekravene til Beredskabsstyrelsens officerer, så er du velkommen til at kontakt chefen for Strategisk HR og Officersskolen, brigadechef Gaia Bissen på tlf. 22 66 55 98. (I uge 42 foretrækkes indlede kontakt etableret via sms)

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 728 19141.

I din ansøgning bedes du – med udgangspunkt i dit nuværende kendskab til Beredskabsstyrelsen og Nationalt Beredskab – konkret beskrive, hvilke fremadrettede udviklingspotentialer, som du ser for dig, samt hvordan dine kompetencer i din forbindelse kan bringes i spil.

Ansøgningsfristen er den 24. oktober 2021. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 26. oktober 2021 fra kl. 1200. Ansættelse er snarest mulig.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter, som kandidatbevis mv.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Birkerød, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

24.10.2021

Indrykningsdato

08.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent