Fortsæt til indhold

Sanitetsbefalingsmand/forsyningsbefalingsmand ved 2. Kampvognseskadron


Sanitetsbefalingsmand/forsyningsbefalingsmand ved 2. Kampvognseskadron

Er du operativt anlagt, kan du have mange bolde i luften, og er du klar på at være et serviceorgan for eskadronen?
Om os
2. Kampvognseskadron er en underafdeling af Panserbataljonen og består af tre kampvognsdelinger og en kommandodeling.

I år 2020 og 1. halvdel af 2021, uddanner og træner eskadronen til at være Danmarks bidrag til Enhanced Forward Prensence (EFP) som en del af Natos øgede tilstedeværelse i Baltikum.
Om stillingen
Som sanitetsbefalingsmand/forsyningsbefalingsmand er din væsentligste opgave at sørge for at enhedens materiel bliver vartet jf gældende bestemmelser. Dette gør sig gældende både under garnisons og feltforhold.

Forvaltningen af materiel sker i tæt koordination med sektionsføreren og næstkommanderende.

Under feltforhold er du gruppefører og har ansvaret for udstilling af nærsikring når forsyningssektionen har ophold på stedet. Desuden er du vognkommandør på en af sektionens lastbiler. I beredskabsområdet skal du modtage befaling fra delingsføreren og give supplerende befaling til sektionens personel.

Som gruppefører er du sektionsførerens stedfortræder og vil skulle føre sektionen i såvel felten som på garnisonen.

Du vil ydermere skulle støtte kampdelingernes daglige vedligeholdelse, med råd og vejledning, og derved være et fundament for kvalitet og faglighed, for resten af eskadronens befalingsmænd.

Som gruppefører vil du skulle deltage i den daglige ledelse, og fordeling af arbejdet blandt eskadronens forsynere, samt følge op på den daglige drift. Det forventes at du sammen med sektionsføreren, sørger for at sektionen yder den optimale støtte for eskadronen, under såvel garnisonstjeneste som feltforhold.

2. Kampvognseskadron er en enhed, der bruger mange ressourcer på at kompetenceudvikle medarbejderne, så ud over de nævnte faglige kompetencer vil der også være mulighed for at deltage i kursusvirksomhed, primært så længe de kommer enhedens samlede opgaveløsning til gavn. På den korte bane vil der dog være prioritet i kurser der relaterer direkte til din funktion.
Om dig
Du er sergent, eller konstabel, overkonstabel eller korporal der er egnet til udnævnelse.

Du har C-kørekort.

Det er en fordel, at du har erfaring med forsyningstjeneste, herunder at have gennemgået relevante DeMars kurser, eller anden indsigt i den logistiske tjeneste.

Du er god til at samarbejde på tværs af faggrupper og niveauer, så du via konstruktivt samarbejde kan bidrage aktivt til opgaveløsningen i samspil med sektionens og eskadronens øvrige personel.

Du er velbedømt i kompetencerne samarbejde og fleksibilitet.

Du er bevidst om at være en rollemodel for eskadronens personel.

Som næstkommanderende i sektionen er det vigtigt du, i samråd med sektionsføreren, kan skabe følgeskab for eskadronens udstukne retning og skabe ejerskab for arbejdsopgaverne, så sektionen lever høj kvalitet i opgaveløsningen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en konstabel/korporal med et godt udviklingspotentiale.
 
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, med henblik på at gennemføre og bestå grundlæggende sergentuddannelse. Ansættelsen sker i så fald på lønvilkår jf. overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.
Indtil din udnævnelse, vil du modtage et befalingsmandstillæg.

Udnævnelse til sergent kan finde sted når uddannelseskravet og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og du honorerer de almene krav for udnævnelse. Ved udnævnelse til sergent, vil du modtage en ny ansættelseskontrakt i henhold til LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Dragonkasernen i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte eskadronchefen kaptajn J.K. Hjorth eller seniorsergent D. Søgård på tlf. 72 82 33 00 eller 72 82 33 03 eller via mail: JDR-1B-200A@mil.dk eller JDR-1B-201A@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 29. oktober 2021. Samtaler forventes gennemført i uge 44-45. Stillingen ønskes besat den 3. januar 2022, eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er landets eneste kamptropregiment med både kampvogne og infanteri.
Vi er Hærens panserregiment og vores soldater og enheder hører til blandt de bedste med moderne materiel, gode uddannelser, en stolt dragonånd og et stærkt sammenhold.
Dragoner er anerkendt og respekteret for høj professionel standard.
Regimentet uddanner værnepligtige, kampvognsmandskaber samt mekaniseret og pansret infanteri.

Jydske Dragonregiment holder til på Dragonkasernen i Holstebro, hvor der dagligt arbejder omkring 1.000 soldater og ansatte. Kasernen også er tjenestested for 1. Brigades stab, en vedligeholdelsesdeling fra Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, en Svær Transportdeling fra Trænregimentet og en række støttende servicefunktioner.
Ved regimentet er der tre bataljoner: en panserbataljon med kampvogne, en panserinfanteribataljon med pansrede mandskabsvogne og infanterikampkøretøjer samt en uddannelsesbataljon med værnepligtige og reaktionsstyrkesoldater under uddannelse.
Regimentet har siden 1948 udsendt mange soldater og enheder til verdens internationale brændpunkter og har desuden løst en lang række nationale opgaver.
Siden 1953 har regimentet haft garnison i Holstebro.

Ved Jydske Dragonregiment ærer vi vores historie, de mennesker, der var med til at skabe den, og dem, der hver dag er med til at gøre Jydske Dragonregiment til Danmarks bedste kamptropregiment.
Regimentets valgsprog er ”Fortes Fortuna Juvat”, som frit oversat betyder ”Lykken står den kække bi”.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

29.10.2021

Indrykningsdato

06.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent