Fortsæt til indhold

To operative officerer søges til Center for Værnsfælles Operationer ved Institut for Militære Operationer, Forsvarsakademiet


To operative officerer søges til Center for Værnsfælles Operationer ved Institut for Militære Operationer, Forsvarsakademiet

Kunne du tænke dig at være med til at skabe den bedste operative uddannelse for morgendagens stabsofficerer og chefer i Forsvaret?

Det operative niveau og Forsvarets evne til at planlægge og gennemføre operationer i en værnfælles ramme er for alvor kommet i fokus. Center for Værnsfælles Operationer ved Institut for Militære Operationer er i rivende udvikling, og derfor søger vi to operativt orienterede majorer eller orlogskaptajner (M331) med holdning og gå-på mod, som har lyst til at bidrage til udviklingen og gennemførelsen af uddannelser i operationer og ope-rationsplanlægning på det operative niveau.

Har du en solid operativ erfaring og er velbedømt i chef- og/eller stabsfunktioner på det taktiske niveau? Har du lyst til at udvikle dine kompetencer indenfor operationer og operationsplanlægning på det operative niveau yderligere og blive del af et team af dygtige undervisere? Så er dette jobbet for dig.
Om os
Center for Værnsfælles Operationer (CVO) er Forsvarsakademiets videnscenter inden for militære operationer på det operative niveau. Centerets faste medarbejdere består af militære og civile analytikere samt forskere, forskningsassistenter og studentermedhjælpere. Centeret har derudover tilknyttet eksterne ph.d.-studerende.

Centrets hovedopgave er at udvikle, planlægge og gennemføre videregående uddannelser, efteruddannelser indenfor værnsfælles operationer på det operative og strategiske niveau. Vores undervisning er primært rettet mod Forsvarets Master i Militære Studier. Derudover bidrager vi til Forsvarets forskellige chefkurser samt til specialiserede efteruddannelser inden for efterretning. Forskning og udvikling har en central plads i centerets daglige opgaveløsning, da vi herigennem skaber ny viden, der understøtter centerets uddannelser ift. emner som planlægning og føring på operativt niveau, anvendelse af funktionelkapaciteter som logistik og targeting, indtænkning af efterretningsvirksomhed og informationsoperationer mv. Centeret bidrager desuden med rådgivning og støtte til øvrige dele af Forsvaret og har en omfattende formidlingsvirksomhed inden for centrets områder.

I vores hverdag lægger vi stor vægt på både faglighed, nytænkning og godt kollegaskab. Omgangstonen i centeret er uformel med god plads til et grin.
Om stillingen
Vi tilbyder en stilling, hvor du primært vil arbejde med udvikling, planlægning og gennemførelse af uddannelse i militære operationer på Master i Militære Studier. Det er en uddannelse, der løbende udvikles. I de kommende år udvikles uddannelsen i forhold til operationsplanlægning, gennemførelse (wargaming), operativ vurdering i planlægning- og gennemførelsesfasen (assessment) og et øget brug af stabsarbejde. Du vil blive del af dette udviklingsarbejde fra idé til gennemførelse, og du vil i høj grad få mulighed for at sætte dit præg på den uddannelse, der skal forberede Forsvarets officerer på fremtidens virke på og omkring det operative niveau. Du kan også forvente at bidrage til andre af centrets uddannelser og aktiviteter, og på sigt bliver du en af centerets dygtige syndikatledere. Din endelige opgaveportefølje vil blive fastlagt i samarbejde med dig og din chef, selvfølgelig afhængigt af dine interesser og erfaringer samt centrets behov. Som et vigtigt supplement til din opgaveportefølje får du mulighed for at styrke og udvide dine kompetencer indenfor værnfælles operationer på operative niveau. I den forbindelse tilbyder vi dig et spændende og krævende kompetenceudviklingsforløb fokuseret mod planlægning og føring af operationer på det operative niveau. Det forløb vil sammen med dit virke i jobbet give dig mulighed for at blive blandt de bedste indenfor et af Forsvarets kerneområder.

Vi tilbyder fleksible arbejdsvilkår, der gør, at du kan præstere dit bedste, samtidigt med at du har mulighed for at lykkes i dit privatliv. Der vil være begrænset rejseaktivitet knyttet til stillingen, eksempelvis i forbindelse med uddannelse, møder eller konferencer i ind- og udland.

Dit faste tjenestested bliver København, da centeret holder til på Svanemøllens Kaserne. Institut for Militære Operationer har gode erfaringer med at ansætte officerer, som ikke har bopæl på Sjælland på diverse pendlerordninger.
Om dig
Du er major eller orlogskaptajn med stor interesse for værnsfælles operationer. Du har gennemført Master i Militære Studier, stabskursus eller udenlandsk ækvivalerende kursus.

Du har tidligere haft operative stillinger, som minimum på det taktiske niveau, men gerne fra det operative eller militærstrategiske niveau. Du har erfaringer med operationsplanlægning og stabsarbejde, og nu vil du gerne bringe dine kompetencer i spil til gavn for Forsvarets uddannelse af officerer. Du ønsker at styrke dine operative kompetencer, hvilket vil kvalificere dig til attraktive nationale eller internationale operative stillinger på chefniveau. Hvis du er den rigtige person til jobbet, men mangler den værnsfælles erfaring, sørger vi for, at du får den nødvendige viden og kompetence til at kunne lykkedes i stillingen.

Du har en bred erfaring i Forsvaret og et netværk, som du kan trække på ude i strukturen. Du er en holdspiller, der både forstår at arbejde selvstændigt og som del af et team af dygtige kollegaer. Det er en fordel, hvis du har erfaring med undervisning, men det afgørende er dine kompetencer inden for militære operationer – og at du formår at formidle din viden i skrift og tale.

CVO har engelsk som internt arbejdssprog, da centeret har medarbejdere, der udelukkende taler og skriver engelsk.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos chefen for CVO, major Merete Strømberg på telefon +45 2482 5621, FIIN FAK-IMO-VO01 eller internetmail: FAK-IMO-VO01@fiin.dk. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Anneli Kruse på telefon 3266 5800.

Ansøgningsfristen er d. 31. oktober 2021, samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSAKADEMIET
Forsvarsakademiet (FAK) bidrager til Forsvarets opgaveløsning ved at levere relevante og tidssvarende uddannelser samt forskning og rådgivning til Forsvarets medarbejdere og myndigheder. Dertil støtter FAK koncernen med kursusadministration samt vejledning i pædagogik og digitale læringsformer.
FAK består af tjenestesteder i henholdsvis København, Varde, Karup og Frederikshavn og udbyder grund- og videreuddannelserne, herunder sergent- og officersuddannelser, inkl. sprogofficersuddannelsen, Den Militære Akademiuddannelse samt Master i Militære Studier. Derudover udbyder FAK en lang række efteruddannelser, der bidrager til, at Forsvarets medarbejdere og reserven kan løse deres opgaver effektivt og professionelt gennem hele karrieren.
FAK gennemfører forskning og udvikling indenfor de tre militære kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse samt tilknyttede områder som krigshistorie, kulturforståelse og militær teknologi. FAK indgår i samarbejder med både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Vidensproduktionen understøtter uddannelserne, men anvendes og formidles også bredt til gavn for Forsvaret, nationale og internationale samarbejdspartnere samt samfundet som helhed. Læs mere på fak.dk.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

31.10.2021

Indrykningsdato

06.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent