Fortsæt til indhold

Stabshjælper til Totalforsvarsarkivet i Karup (genopslag)


Stabshjælper til Totalforsvarsarkivet i Karup (genopslag)

Er du erfaren, empatisk, akkurat og trives du med en selvstændig rolle i en travl hverdag?
Om os
I Totalforsvarsarkivet opbevarer vi alle papirbaserede stamdata på personale, der enten er ansat, eller har været ansat i Forsvaret. Dette for både de civile og de militære personalekategorier.

Efter implementeringen af elektronisk patient journal (EPJ) ved Forsvarets infirmerier er Totalforsvarsarkivet yderligere blevet opbevaringssted for fysiske helbredsposer.

Vi er i Totalforsvarsarkivet blandet civile og militære ansatte, så vi kan servicere kundens henvendelser med en bred palette af erfaring.

Vedligeholdelsen af arkivet varetages af 2 civile sagsbehandlere samt 2 assistenter. Ud over at sørge for at stampapirer på tidligere ansatte kommer på plads, servicerer vi med at finde stampapirer frem i forbindelse med genansættelse af en tidligere ansat.

Herudover er en af arkivets vigtigste opgaver, i rollen som arbejdsgiver, at besvare henvendelser fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i verserende sager samt besvarelse af henvendelser om aktindsigt i personalepapirer fra borgere og andre interessenter.

Vores to seniorsergenter og arkivets leder rådgiver og vejleder de civile medarbejdere ved henvendelser fra borgere, der tidligere har været ansat i Forsvaret og har behov for dokumentation for ansættelse, uddannelse, udsendelser, sejltid o.l., efterfulgt af udfærdigelse af en bekræftelse til borgeren. Behovet for borgeren opstår f.eks. i forbindelse med jobansøgninger, eller vedkommende er ansat ved en anden myndighed inden for staten og skal have udregnet anciennitet til jubilæum eller pension.

I en stor virksomhed som Forsvaret med ca. 20.000 medarbejdere inden for mange faggrupper er der nok at tage fat på. Dertil kommer sager omhandlende tidligere ansatte.
Totalforsvarsarkivet er en del af Forsvarsministeriets Personalestyrelse og er fysisk placeret i Karup, hvor arkivhaller på omkring 800m2 med tilhørende kontorfaciliteter er placeret inden for Flyvestation Karups perimeterhegn i smukke omgivelser tæt på skov og kun et par hundrede meter fra Kragsø. Få meter fra kontorvinduerne ses et rigt fugleliv samt harer og råvildt.

Arkivhal og tilhørende faciliteter er forholdsvis nye. Du vil kunne regne med at skulle arbejde i lyse, pæne omgivelser.
Om stillingen
Som stabshjælper i Totalforsvarsarkivet, vil du som hovedopgave stå for administrationen af Totalforsvarsstyrken, hvor styrken til stadighed skal være fyldt i strukturen for underafdelingerne. Ligeledes skal styrken ”rulles” ved afslutning af værnepligtshold. Puslespillet skal altid være fyldt ud.

I tilfælde af aktivering og mobilisering vil du få til opgave at udsøge og indkalde de ønskede styrker. Styrken vil gradvist mod udgangen af 2025 blive bygget op til at bestå af 12.000 personer.

Til start er den vigtigste opgave at deltage i udviklingen af processen og procedurerne omkring opgaven. Du kommer til selv at have indflydelse og være med til at ”opfinde” dine arbejdsrutiner og forme din egen stilling.

Berøringsfladen internt i Forsvaret vil være ganske stor og du vil stort set få et samarbejde med samtlige tjenestesteder inden for Forsvaret, plus Beredskabsstyrelsen, Hjemmeværnet og Forsvarets Efterretningstjeneste. Internt i Forsvarsministeriets Personalestyrelse arbejder vi tæt sammen med især bemandingsafdelingen, Forsvarsministeriets Arbejdsskade- og Erstatningskontor og Veterancentret.

Der vil være gode muligheder for at planlægge og tilrettelægge arbejdet i det omfang, at frister bliver overholdt, så der derved kan blive en god balance mellem arbejdsliv og familieliv.
Om dig
Du er korporal, eller du er fra konstabelgruppen og vurderet egnet til næste grad.

Du har en solid erfaring med arbejdet i DeMars struktur, personeladministration, både i udsøgning, vedligeholdelse og ikke mindst rapporter.

Vi forestiller os, at du har stor erfaring inden for administration af personale. Har måske tidligere gjort tjeneste på et kommando-, administrations- eller banjermesterkontor, hvor du har rokeret personale rundt i stillingerne.

Du er struktureret og disciplineret i din tilgang til opgaver, hvor du både anvender logik og analyse på en naturlig og sikker vis. Du har en bred erfaring inden for DeMars og kan benytte de mest gængse dele af Microsoft Officepakken samt Workzone.

Du vil blive en del af Totalforsvarsarkivet og indgå i et team, hvor synergi, samarbejde og gensidig respekt i en behagelig omgangstone, er en vigtig del af hverdagen. Alle er indstillet på at arbejde i en flad struktur, hvor man træder til, hvor det er naturligt i forhold til evner og kompetencer.

Du er let tilgængelig, en proaktiv teamspiller og du demonstrerer en lyst og vilje til at hjælpe de personer, som du møder i hverdagen. Du er selvstændig, du kan prioritere og du er loyal over for dit eget og enhedens ansvar.

Du er en god formidler og kommunikator. Du formulerer dig enkelt og klart på skrift, men samtidig har du en udpræget sans for en ligeværdig dialog mellem mennesker på alle niveauer - også dem, der kan have det lidt svært. Det er ønskeligt, hvis du også behersker engelsk i skrift og tale.

Som person har du en god social forståelse, empati og et godt menneskekendskab. Du evner at lytte til andre mennesker og kan bringe flere forskellige perspektiver i spil – og derved opnå resultater, der er med til at styrke enhedens opgaveløsning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er værnsfælles.

Stillingen er klassificeret som en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår og kan besættes med en tjenestemand.

Løn m.v. er for korporaler i Flyvevåbnet og Søværnet reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

For ansøgere i Hæren er løn m.v. reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en konstabel med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen ved lederen af Totalforsvarsarkivet, chefsergent Jesper Helgesø på telefon 72 81 95 66 eller via mail: fps-vr-tfa1@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 1. november 2021. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvarsministeriets Personalestyrelse (FPS) er overordnet ansvarlig for personaleområdet, herunder HR-driften i Forsvaret. Forsvarsministeriets Personalestyrelse er som arbejdsplads kendetegnet af høj faglighed, fokus på videndeling og gode menneskelige relationer samt et godt og velfungerende arbejdsmiljø. Hovedsædet er placeret i Ballerup, men FPS har decentrale partnerelementer rundt omkring i hele landet. Forsvarsministeriets Personalestyrelses organisation består også af Forsvarets Center for Arbejdsmiljø og Veterancentret. Veterancentret er placeret i Ringsted.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

01.11.2021

Indrykningsdato

05.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent