Fortsæt til indhold

Chef for operationssektionen i Flyverkommandoens kampflyafdeling


Chef for operationssektionen i Flyverkommandoens kampflyafdeling

Vil du som sektionschef for dedikerede, professionelle og yderst kompetente medarbejdere være med til at sætte præg på implementeringen af Danmarks nye kampfly, F-35A Lightning II? Vil du være med til at sikre en intelligent, gennemarbejdet og gennemførlig overgang fra F-16 til F-35?
Så anbefales du at søge denne stilling i Kampflyafdelingen i Flyverkommandoen.
Om os
Vi er Kampflyafdelingen i Flyverkommandoen. Flyverkommandoens overordnede opgaver er at planlægge, gennemføre og kontrollere styrkeproduktionen indenfor det luftmilitære område med henblik på at opstille kapaciteter til opretholdelse af beredskaber og indsættelser. Kampflyafdelingen har kapacitetsansvaret for både F-16 og F-35.

Flyvevåbnet vil i de kommende år overtage ansvaret for implementering og drift af de nye F-35 kampfly. Kampflyafdelingen i Flyverkommandoen er omdrejningspunktet for mange af de områder, der skal omstilles til den nye kapacitet. Vi er i den forbindelse blandt andet overordnet ansvarlig for at sikre, at det operative grundlag for danske F-35 kampfly er på plads og løbende understøtter opbygningen af den nye kapacitet.

Vi er kendetegnet ved en høj grad af faglighed og samarbejde både internt og med vore partnere. Vores arbejdsklima er præget af en positiv, professionel og uformel tone med fokus på resultater og selvstændig opgaveløsning. Vi lægger vægt på et stærkt sammenhold, hvor vi hjælper hinanden til at blive bedre, og dækker ind for hinanden med komplementære men forskelligartede kompetencer. Desuden prioriterer vi at skabe sammenhæng mellem en travl arbejdsdag og privatliv. Vi fokuserer derfor på en gensidig fleksibilitet fra begge parter.

Kampflyafdelingen består af knap 15 medarbejdere, som i fællesskab forestår Flyvevåbnets implementering af Danmarks nye kampfly, F-35 A Lightning II. Derudover løser vi F-16 kapacitetens driftsopgaver. Kampflyafdelingens primære opgaver de kommende år vil være at styre transitionen fra F-16 til F-35 indenfor personel, sikkerhed, logistik og operationer. Det sker i et tæt samarbejde med resten af Flyverkommandoen, Fighter Wing Skrydstrup samt Nyt Kampfly Program (NFP) under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI). Operationssektionen er den del af afdelingen, der sikrer operative perspektiver i forbindelse med både F-35 implementeringen og F-16 driften.
Om stillingen
Som sektionschef for Operationssektionen i kampflyafdelingen vil du først og fremmest have ansvaret for, at dine fire underlagte medarbejdere kan løse deres opgaver effektivt og rettidigt.
Du vil, som kampflyekspert, indgå i sagsbehandlingen sammen med dine medarbejdere, og det forventes, at forefaldende opgaver løses med kort varsel. Der stilles krav til, at du i høj grad selv kan tilrettelægge opgaveløsningen samt, at du udviser initiativ med hensyn til styring, koordination og formidling af information, både internt i organisationen og eksternt til samarbejdspartnere.

De konkrete arbejdsopgaver i stillingen omfatter blandt andet, men er ikke begrænset til:

• Styring, koordination og opfølgning på operative sager i sektionen.
• Udfærdigelse af håndakter og sagsoplæg til Flyverkommandoens chefgruppe.
• Deltagelse i forskellige arbejdsfora, nationale som internationale.
• Koordination med øvrige myndigheder (primært Nyt Kampfly Program og Fighter Wing Skrydstrup).
• Koordination med Air C2 repræsentation.
• Deltagelse i internationale operative fora, herunder i F-35 programmet.
• Koordination med NFP på Koordinationsgruppe-niveau.
• Fungere som repræsentant for seniorbruger i F-35 delprojekter.
• Selvstændig udøvelse af ledelsesfunktioner, primært over for personale på lederniveau.
• Selvstændig planlægning, sagsbehandling, forvaltning og lærervirksomhed generelt.
Om dig
Du er major og pilot i Flyvevåbnet og har gennemført Videreuddannelse for Ledere Trin II (VUT II/L) stabskursus, Master i Militære Studier (MMS) eller anden relevant uddannelse på Masterniveau, suppleret med relevante moduler fra Master i Militære Studier. Såfremt du er en erfaren kaptajn med stærke ledelsesmæssige kompetencer, kan du også komme i betragtning til stillingen, såfremt du er i gang med MMS. Det er i givet fald på uddannelsesaftale med funktion i højere stilling.

Du har god stabserfaring fra minimum niveau II.
Du er en stærk leder, men har samtidigt gode diplomatiske evner og er god til at etablere og vedligeholde samarbejdsrelationer.
Du har stærke kommunikative evner i både skrift og tale.
Du arbejder målrettet og selvstændigt med dine opgaver inden for dit eget område, og er god til at inddrage andres viden og kompetencer i dit eget arbejde.
Du har et godt overblik, stærke analytiske evner og formår at gennemskue sammenhængene i komplekse systemer inden for vores arbejdsområde.
Du har en overordnet forståelse for stabsprocedurer og -processer inden for forsvaret.
Du har en god ordenssans og ansvarsfølelse, og du sætter pris på præcision i dit arbejde.
Du har indgående kendskab til kampflyoperationer.
Du har eller kan opnå de nødvendige sikkerhedsgodkendelser.
Du bidrager positivt og med godt humør til den samlede opgaveløsning og er god til at skabe et netværk på tværs i organisationen, byggende på gensidig respekt. Du er tryg ved ansvaret for opgaver, hvor dine handlinger og beslutninger kan få konsekvenser mange år frem.
Endeligt vil det være en fordel, hvis du har kendskab til eller erfaring med F-35 kampflyprogrammet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer/orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested er Skrydstrup.

KONTAKT OG ANSØGNING
Kontaktperson vedr. stillingen er OL Peter Johan Bødker, chef for Kampflyafdelingen på telefon 72 81 16 39 eller mail: FKO-F-CHKK@mil.dk.
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfristen er den 28. oktober 2021. Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Stillingen ønskes besat pr. den 1. december 2021.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FLYVERKOMMANDOEN
Flyverkommandoen består af et National Air Operation Centre, Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Styringsdivisionen, Aviation Safety og en ledelsessektion.
Flyverkommandoen planlægger og gennemfører nationale luftoperationer og luftmilitære øvelsesaktivite-ter, opstiller Special Operation Air Task Group, er ansvarlig for styrkeproduktionen ved Flyvevåbnets enheder, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

28.10.2021

Indrykningsdato

05.10.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent