Fortsæt til indhold

Driftsassistent til Fregatten NIELS JUEL


Driftsassistent til Fregatten NIELS JUEL

Er du sergent, eller har du potentiale til at gennemføre sergentuddannelse og har du erfaring fra sejlende tjeneste som tekniker i Søværnets store skibe, har du nu mulighed for at søge jobbet som driftassistent på fregatten NIELS JUEL – en arbejdsplads kendetegnet af socialt sammenhold og store oplevelser over hele verden. Stillingen byder derudover på masser af udfordringer og muligheder for faglig såvel som personlig udvikling.

Om os
Fregatten NIELS JUEL har et varieret aktivitetsmønster med fokus på at opbygge og vedligeholde vores indsættelsesevne mhp. at kunne anvende den betydelige sømilitære kapacitet fregatten udgør. Besætningens kompetencer er opbygget over flere år og er blevet afprøvet under skarpe indsættelser, krævende NATO øvelser og i forbindelse med støtte til den nationale opgaveløsning.

NIELS JUEL har bl.a. gennemført det engelske certificeringsforløb FOST i 2017, været flagskib for den ene af NATOs stående flådestyrker i 2018 og været indsat i en Fransk hangarskibsgruppe under dennes operationer i Mellemøsten i 2019.

Fregatten Niels Juel er pt. i en rolig periode med fokus på vedligeholdelse af skibet og besætningens kompetencer. Perioden byder blandt andet på et værftsophold i efteråret 2021, før skibet igen skal gennemføre et certificeringsforløb ved FOST i 2022. Det er derfor en oplagt mulighed for at være med under skibets næste opkøringsfase, og dermed blive en bærende del af besætningen i fremtiden.

Fregatten NIELS JUEL er som en del af IVER HUITFELDT klassen blandt Danmarks mest avancerede arbejdspladser, når det drejer sig om alsidig moderne teknologi. Fregatterne kan løse en bred vifte af sømilitære opgaver, såvel nationalt som internationalt. Du vil derfor blive en del af en yderst kompetent og skarp besætning om bord på en regulær kampenhed, hvor vi har stor fokus på de sømilitære kernekompetencer. Vi arbejder derfor målrettet på at være professionelle i udøvelsen af vores opgaver.

Der er en stærk kultur om bord, der har rod i såvel Søværnets traditioner som en høj faglig stolthed.

Vi tilstræber et godt arbejdsmiljø blandt andet gennem en uformel, åben og fordomsfri omgangstone om bord. Initiativ, professionalisme og fleksibilitet er nøgleord i vores hverdag. Fregatten NIELS JUEL består derfor af en yderst professionel og sammentømret besætning, der ikke står tilbage for at løse enhver opgave.

Vi lægger vægt på fleksible rammer under ansvar, indenfor de muligheder som Forsvarets fokus på tilpasning af opgaver og organisation giver.

Du bliver kort sagt en del af en af fantastisk kampenhed, hvor sammenhold og udvikling går hånd i hånd med en stærk militær og maritim ånd – en kampenhed, som aktivt bidrager til at rykke grænserne for, hvad Søværnet kan.

Om stillingen
Som driftassistent vil du blive en nøgleperson i fregattens teknik division med stor indflydelse på, hvordan divisionens og din egen hverdag ser ud.

Du vil til dagligt have medansvaret for drift, vedligehold og teknisk udvikling af fregatten som operativ platform. Divisionen består af en el-sektion og en driftssektion og udgør tilsammen 24 medarbejdere af forskellig teknisk baggrund. Du kommer til at indgå i divisionens ledelse, som består af fire officerer og to befalingsmænd, hvor du vil referere til driftsofficeren.

Som driftsassistent er du koordinator for meniggruppens daglige arbejde i divisionen. I samråd med driftsofficeren og elektroofficeren, prioriterer, forbereder og udstikker du dagens opgaver og følger op på arbejdet.
Derudover har du ansvaret for skibets tekniske klargøring til sejlads samt kontrol af rengøring på maskinens områder.
Du vil også indgå som en del af enhedens brandberedskab i havn, som vagtassistent.

I skibets kampberedskab er du desuden assisterende leder af driftpatruljen. Dermed støtter du maskinbefalingsmanden i ledelsen af den enhed, der har til ansvar at opretholde og udbedre akutte skader på platformens tekniske materiel, inklusiv fremdrivning, styring, el-produktion og køling, under kamp eller i tilfælde af havari. Så længe beredskabet er etableret disponerer du sammen med maskinbefalingsmanden over 15 af divisionens medarbejdere til det formål.
Yderligere indebærer stillingen også noget uddannelsesvirke og personeladministration.

Sejlende tjeneste indebærer en del tid væk fra hjemmet. Som en del af en operativ besætning skal du være forberedt på ca. 120 – 140 sejldage om året i perioder fra et par dage op til 4 måneder. Typisk er perioderne dog af 3 – 8 ugers varighed. I mellemperioderne indgår du i tørnen som vagtassistent, hvor du skal forvente ca. 10-15 dages vagt om året. I den resterende periode har vi stor fokus på sociale aktiviteter, fleksibilitet og frihed for medarbejderen.

Vi tilbyder et job med store oplevelser og nært sammenhold, hvor du får berøring med mange fagområder og dermed får mulighed for at udvikle dig inden for en bred vifte af kompetencer. Du vil særligt komme til at udvikle din tekniske forståelse gennem arbejdet på en af Danmarks mest komplekse tekniske arbejdspladser. Vi faciliterer både udvikling gennem erfaringsudveksling med kollegaer samt et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, der tager udgangspunkt i din baggrund og ønsker. Dermed må du også påregne rejseaktivitet udover sejlende tjeneste. Der er desuden mulighed for træning i arbejdstiden, da den sejlende tjeneste kræver, at man kan honorere Forsvarets Fysiske Basiskrav.Om dig
Du er sergent eller har potentiale til at gennemføre uddannelsen til sergent. Derudover har du erfaring fra sejlende tjeneste som tekniker i en af Søværnets større enheder.

Divisionen har en meget uformel organisationsform omend det fortsat er nødvendigt, at den enkelte har forståelse for den interne ansvarsfordeling. Det kommer i særdeleshed til udtryk ved uforudsete problemer, som oftest løses af grupper sammensat på baggrund af medarbejdernes relevante kompetencer på tværs af funktionsniveauer. Derfor vil du trives i stillingen, hvis du er i stand til at bidrage til samarbejdet i forskelligartede uformelle konstellationer, på tværs af funktionsniveauer og tage ejerskab for en opgave, selvom den ikke nødvendigvis falder inden for dit sædvanlige ansvarsområde.

Du besidder en sund situationsfornemmelse. Da opgaven til tider medfører komplicerede udfordringer, forventes det at alle, især på ledelsesniveau, bidrager til beslutningsprocessen på konstruktiv vis. Det forventes dog samtidig at der bakkes op om den valgte retning når beslutningen er truffet. Som en del af divisionens ledelse kan du desuden tage medansvar for divisionens udvikling og medarbejdernes trivsel, selvom du ikke har personel direkte underlagt.

Kvalifikationskrav:
- Erfaring fra sejlende tjeneste i Søværnets store enheder.
- Sort svendebrev, som eksempelvis mekaniker, elektriker, smed, automatikfagtekniker e.l.
- Egnethed til sejlads ved helbreds- og tandundersøgelse (Blåt bevis)

Ønskelige kvalifikationer:
- GSU (Grundlæggende Sergentuddannelse)
- Enhedsuddannelse skibsskrog IVER-kl.
- DEMARS PM Rekvirent
- Skibsmaskinistuddannelse

Såfremt du ikke besidder ovenstående kvalifikationer, vil der blive udfærdiget en uddannelsesaftale for gennemførelse af kurserne i forbindelse med tiltrædelse.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en marinekonstabel med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til sergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Korsør.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Driftsofficer PL Andreas Holst Wiehl, 2E-NIJU-DRO, tlf: 23 70 48 03
Alternativt CSG John Rasmussen, SCA-BEM02, tlf: 72 85 75 22

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 1. november 2021 og samtaler forventes afholdt uge 45 eller efter aftale. Stillingen er til besættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.  
  
  

Generel information


Tjenestested

Korsør, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

01.11.2021

Indrykningsdato

27.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent