Fortsæt til indhold

Stabschef til Landsdelsregion Øst på Kastellet i København.


Stabschef til Landsdelsregion Øst på Kastellet i København.

Som chef for regionsstaben får du en spændende hverdag med afvekslende opgaver, hvor du vil få rig mulighed for at få bragt dine operative og ledelsesmæssige kompetencer i spil.
Du vil få en vigtig funktion i forhold til regionens virke og samarbejde – ikke alene med
Hjemmeværnskommandoen og de underlagte enheder, men også i forhold til det øvrige
Forsvar, beredskabet og politiet.
Om os
Landsdelsregion Øst er en selvstændig niveau III myndighed under Hjemmeværnskommandoen med domicil på Kastellet i København. Landsdelsregionen er i forbindelse med operative indsættelser normalt underlagt Hærkommandoen. Landsdelsregion Øst består af en stab, seks underlagte hærhjemmeværnsdistrikter, to lokalforsvarsafsnit, en forbindelsesofficerssektion samt Hjemmeværnets Særlige Støtte -og Rekognosceringskompagni (SSR). Hvert hjemmeværnsdistrikt er organiseret med en stab og mellem fem og seksten frivillige underafdelinger.

Landsdelsregionen er som en del af hjemmeværnet en militær beredskabsorganisation. Landsdelsregionen befinder sig i en brydningstid, hvor fokus er på omstilling som operativt hovedkvarter i rammen af nationale operationer, samtidig med at det frivillige Hjemmeværn skal udvikles til fremtidens Hjemmeværn.

Vi har fokus på nationale operationer, herunder særligt i rammen af forsvaret af Danmark. Vores geografiske ansvarsområde dækker hele Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm. Regionens primære opgave er at støtte Forsvaret og at løse militære opgaver. Vi koordinerer militære opgaver i regionens ansvarsområde og indgår som en af komponenterne i Totalforsvaret og i rammen af samfundets beredskab. Ligeledes koordinerer vi den samlede militære støtte til samfundet i forbindelse med f.eks. naturkatastrofer, ekstremt vejr og terroranslag. Regionen har et tæt samarbejde med Hjemmeværnskommandoen, Landsdelsregion Vest (Jylland og Fyn), Hærkommandoen, Politikredsene i regionen, Redningsberedskabet og øvrige myndigheder inden for samfundets samlede beredskab.

Regionsstaben har 38 civile og militære medarbejdere og består af Operation-, Planlægnings- og Uddannelsessektionen (G3/5/6/7), Efterretningssektionen (G2), Logistiksektionen (G1/4/8) og Kommunikationssektionen (G9). Vi er en moderne og fremtidsorienteret arbejdsplads med et operativt fokus. Vi balancerer, at opgaven er i centrum med trivsel i hverdagen. Vi er ligeledes kendetegnet ved dygtige og hjælpsomme kolleger, hvor engagement, professionalisme, humor og samarbejde er en del af en meget dynamisk hverdag.
Om stillingen
Som stabschef er du direkte ansvarlig for stabens samlede virke og for, at stabens opgaver styres og løses ressourcebevidst og helhedsorienteret. Du udgiver direktiver, anvisninger og kontrollerer stabens virksomhed, herunder prioriteringen af foreliggende opgaver, samt sikrer fornøden koordination på tværs mellem sektionerne, og du leder stabens opgaveløsning op mod Hjemmeværnskommandoen, Hærkommandoen og ned mod hjemmeværnsdistrikterne.
Du forestår i koordination med regionschefen, den assisterende stabschef og chefen for Operations-, Planlægnings- og Uddannelsessektion den overordnede ledelse af regionens operations -og plancenter, og du kan situationsbestemt virke som næstkommanderende på vegne af chefen.

Du har selvstændigt ansvar for personaleledelse af fire underlagte sektionschefer og koordinerer med regionensbefalingsmanden og InterForce medarbejderen. I samarbejde med sektionscheferne udarbejdes stabens produkter, og på den baggrund træffer du beslutninger og fremsætter anbefalinger om forhold, der skal forelægges regionschefen til godkendelse. Du er ansvarlig for stabens uddannelse, løbende kompetenceudvikling og dens vedvarende beredskab. Din nærmeste chef er regionschefen, og du vil efter behov skulle fungere som dennes stedfortræder. Stabschefen er samtidig regionschefens nærmeste sparringspartner og rådgiver.

Det må forventes, at du gør tjeneste enkelte aftenener og i weekender i løbet af året. Forvent ca. 8-10 dages tjeneste i weekender årligt. Der vil dog være god mulighed for at planlægge og tilrettelægge din tjeneste fleksibelt, så den kan rumme både almindelig daglig tjeneste samt tjeneste i weekender og om aftenen. Derudover vil der være mulighed for hjemmearbejdsdage.
Om dig
Det forventes, at du har relevant erfaring fra operativ tjeneste, gerne fra kamptropperne, og at du har haft stabstjeneste på styrelsesniveau og/eller operative stabe. Du har evnen til at motivere dine medarbejdere og skabe et godt arbejdsklima i staben. Du er rede til at indgå i et pragmatisk og konstruktivt samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere. Det er vigtigt, at du selvstændigt kan løse opgaver og har gode kommunikationsevner med henblik på at formidle målsætninger og budskaber på skrift og i tale. Det vil være en fordel, såfremt du har indgående kendskab til og forståelse for de vilkår, der knytter sig til Hjemmeværnets virksomhed, herunder erfaring fra tjeneste med ledelse af frivillige soldater og personel af reserven, fx fra tidligere tjeneste ved et hærhjemmeværnsdistrikt, en landsdelsregion, Hjemmeværnsskolen eller Hjemmeværnskommandoen. Det vil ligeledes være en fordel, hvis du har en operativ videreuddannelse. Du bør yderligere kunne opfylde nedenstående krav:

- En baggrund som officer og har gennemført videreuddannelse Trin II for militære ledergruppe eller anden ækvivalerende uddannelse

- Gode analytiske evner, der modsvarer stillingens krav til det operative og daglige virke, herunder relevant erfaring og gode resultater fra udsendelse i internationale operationer,

- Bred ledelsesmæssig baggrund samt interesse og evner for ledelse og kommunikation i en frivillig organisation, herunder forandringsledelse,

- Evnen til at tænke og virke gennem et helhedssyn, hvor du formår at tænke koncernens udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde.

- Udfylder dit ledelsesrum og leder efter princippet om mission command

- Virker rolig og afbalanceret i travle perioder.

Som en del af Hjemmeværnets chefkreds er du en vigtig medspiller i udviklingen og implementeringen af Hjemmeværnets og koncernens strategier, som du gennem din organisation formår at omsætte i samarbejdet med dine kollegaer, medarbejdere og frivillige samarbejdspartnere.

Du skal være helhedsorienteret, handlekraftig og i stand til at håndtere vekslende krav til opgaveløsninger, arbejdsindsats og ressourcer. Dine samarbejdsevner skaber forudsætninger for, at vores kunders behov integreres i løsningen af vores opgaver.
Ansættelsesvilkår
Dit faste tjenested vil være i København.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 1 i henhold til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Derudover er der mulighed for at forhandle et personligt tillæg.
Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for at ansættelsen kan ske som tjenestemand, hvorefter den lønmæssige indplacering vil ske i lønramme 37.
Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.
Såfremt du er udpeget til deltagelse i en international operation, skal du gøre opmærksom herpå i din ansøgning.
Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde godkendelsen i hele din ansættelsesperiode.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds -og
tandlægevurderinger kan erklæres fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Stillingen er til besættelse snarest.

Kontakt og ansøgning
Har du fået lyst til at høre mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte chefen ved Lands-delsregion Øst, oberst Peer Sander Rouff, på telefon 7221 7230, e-mail lrgne-ch@mil.dk, eller stillingsindehaveren STCH, oberstløjtnant Kenneth Starskov, på telefon 7221 7231, e-mail lrgne-stch@mil.dk. Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarets Personalestyrelse, HR-konsulent, Ava Leonora Berg på telefon 32665136, mail fps-ba-bs112@mil.dk. Ansøgning sendes elektronisk via linket ”søg stillingen”. Hvis du ikke har mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en evt. samtale.

Ansøgningsfrist er den 19. september 2021, og det forventes at samtaler afholdes uge 38/39 2021. Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning. Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Dette betyder, at du blandt andet er for-pligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende missioner med videre.
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hjemmeværnet

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

19.09.2021

Indrykningsdato

03.09.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent