Fortsæt til indhold

Sagsbehandler til maritime udviklingsorienterede opgaver


Sagsbehandler til maritime udviklingsorienterede opgaver

Har du lyst til at arbejde i en værnsfælles stab på styrelsesniveau?
Brænder du for at arbejde med udvikling – og vil du også udvikle dig selv?
Har du stærke analytiske evner og kan du arbejde selvstændigt?
Har du mod på et udfordrende job, der stiller krav til dine kommunikations- og samarbejdsevner i en mangfoldig organisation?

Kan du nikke ja til ovenstående, så har du nu mulighed for - sammen med os – at bringe Hjemmeværnet sikkert ind i fremtidens havn.
Om os
Hjemmeværnskommandoen er en selvstændig styrelse under Forsvarsministeriet. Hjemmeværnskommandoen omfatter chefen for Hjemmeværnet og Den Kommitterede for Hjemmeværnet samt Hjemmeværnsstaben.

Hjemmeværnskommandoens Udviklings- og Analyseafdeling er en vigtig spiller i rammesætningen af Hjemmeværnets langsigtede udvikling. Opgaverne spænder fra strategiske mål og forligsforberedende arbejde over udarbejdelse af udviklingskoncepter til bidrag til øvrige områder inden for Hjemmeværnets udvikling, herunder forligsimplementering.

Udviklings- og Analyseafdelingen er også ansvarlig for Hjemmeværnets kontrol- og tilsynsvirksomhed samt Hjemmeværnskommandoens datagenerering til den løbende driftsopfølgning og udviklingsvirksomhed. Fremadrettet vil afdelingen også være ansvarlig for Hjemmeværnets erfaringsindhentning (LI/LL-proces).

Afdelingen består af en chef og ni medarbejdere.

Udviklings- og Analyseafdelingen er en del af Hjemmeværnskommandoens Planlægningsdivision, som har til huse på Vordingborg Kaserne.
Om stillingen
Hjemmeværnet går en spændende fremtid i møde, og vi har en ledig stilling med fokus på bl.a. den maritime dimension.

Hjemmeværnskommandoen ønsker i fremtiden at fastholde Hjemmeværnets vigtige maritime bidrag til det samlede forsvar og beredskab. For at holde dette fokus er det nødvendigt, at der skabes sammenhæng til, og synergi med, det øvrige forsvars kapaciteter og opgaveløsning. Du bliver således Hjemmeværnskommandoens primære sagsbehandler på Marinehjemmeværnets udvikling i et strategisk perspektiv. Dette omfatter mange forskellige aspekter af såvel teknisk som operativ karakter. Hertil kommer indtænkning af den ekstra dimension og facetter som en frivillig militær beredskabsorganisation byder.

Varetagelse af stillingen betyder også, at du skal fastholde og udbygge samarbejdet med øvrige værn, myndigheder og styrelser, hvor en væsentlig del af din opgave er at være bindeleddet til både eksterne og interne dele af organisationen. Det er derfor et must, at du er god til at kommunikere, netværke og samarbejde.

I indeværende forlig har vi bl.a. ansvar for Forligsimplementeringsprojekt F29 omhandlende Marinehjemmeværnets fremtidige flotille- og fartøjssammensætning. Et projekt, der forventes realiseret i flere fremtidige forlig, og hvor du vil spille en nøglerolle.

Som en del af Hjemmeværnskommandoens erfaringsindhentning og kontrolvirksomhed forventes det, at du deltager i inspektioner og kontaktbesøg.
Endelig vil stillingen rumme mulighed og behov for at bidrage til afdelingens øvrige opgaveløsning gennem deltagelse i, eller som selvstændig ansvarlig for, arbejdsgrupper, projekter og lignende. Dette kunne eksempelvis være inden for Hjemmeværnets strategiske mål 2030.
Om dig
Du er orlogskaptajn og har gennemført MMS, VUT II/L eller anden ækvivalerende uddannelse. Er du erfaren kaptajnløjtnant uden at have gennemført det førnævnte, vil du i så fald indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du er en selvstændig, konstruktiv og engageret person, der kan samarbejde med andre på flere niveauer, dvs. med andre sagsbehandlere og chefer. Du kan planlægge og du finder løsninger på opståede behov og udfordringer.

Du forventes at være en erfaren og stabil søofficer med god evne og lyst til at arbejde vedholdende og helhedsorienteret i samspil med andre. Du skal have mod på projektplanlægning og –arbejde. Din personlige integritet, analytiske evner og ansvarsfølelse er kompetencer, som vil være essentielle for dig at bringe i spil i denne stilling.

Du skal også have sans for og lyst til at arbejde med opgaver, hvor ”det lange seje træk” og indfrielse af delmål giver dig motivation og tilfredsstillelse.

Erfaring fra eller kendskab til Hjemmeværnet er en fordel, men ikke et ubetinget krav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenestested er i Vordingborg.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte fungerende chef for Udviklings- og Analyseafdelingen, major Søren Schjødt Kærgaard på telefon 4118 2860.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 728 19141.

Ansøgningsfristen er den 8. august 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Ansættelsesdatoen vil blive endeligt koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Hjemmeværnet på www.hjv.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Vordingborg, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

08.08.2021

Indrykningsdato

08.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent