Fortsæt til indhold

Vagthavende officer i Forsvarets Joint Operations Centre


Vagthavende officer i Forsvarets Joint Operations Centre

Vil du være en del af et spændende og til tider hektisk arbejdsmiljø i Forsvarets Operationscenter (Joint Operations Centre). Er du god til at koordinere, udvikle, samarbejde, analysere, skabe netværk og bringe det i spil, når opgaverne skal løses? Har du et ønske om at arbejde i et værnsfælles miljø, hvor der skal jongleres med mange bolde, og der samtidigt er forståelse for at familielivet skal fungere?
Om os
Joint Operations Centre (JOC) er Forsvarskommandoens(FKO) døgnbemandede operationscenter under Operationsstaben. JOC fungerer som Single Point of Contact for Forsvaret.

JOC skal derudover håndtere særlige hændelser og alle andre hændelser, både i og udenfor normal arbejdstid, samt være kontaktpunkt for henvendelser fra eksterne myndigheder, medarbejdere og borgere, samt:
- Koordinere på vegne af Vagtchefen (VAGTCH) aktioner og rapportering i forbindelse med blandt Særlige hændelser (SÆHÆ).
- Holder på ordre fra VAGTCH løbende Forsvarsministeriet (FMN) underrettet om særlige hændelser og lignende episoder.
- Etablerer Forsvarskommandoens krisestab efter ordre fra VAGTCH.

JOC er overordnet ansvarlig for at holde Forsvarets ledelse og øvrige interessenter på strategisk niveau underrettet om tildragelser og forhold, der har eller kan få betydning for Forsvaret og Forsvarets ledelse.

JOC opretholder vagt i bunker 1137 24/7/365, hvorfra alle nationale og internationale operationer, øvelser samt stabiliseringsindsatser moniteres, støttes og afhængigt af C2 struktur ledes, herunder udsendte styrkebidrag, enkeltpersoner, militærrådgivere og inspektionshold.

- Varetager funktionen som forbindelsesled til FKO repræsentant i den Nationale Operative Stab (NOST) og den Internationale Operative Stab (IOS) ved aktivering af disse.
- Er uden for normal arbejdstid ansvarlig for Forsvarets kontakt til bl.a. NATO og danske militære repræsentationer i udlandet.
- Er uden for normal arbejdstid ansvarlig for håndtering af kontakt til statslige myndigheder og øvrige nationale instanser samt internationale militære samarbejdspartnere, herunder ambassaderne i København.

JOC tilsikrer at alle nationale og internationale operationer moniteres, støttes og afhængigt af tilknyttet kommandoforhold – ledes kontinuerligt. Støttet af Operationsstaben samt udpeget mission managers indenfor normal arbejdstid. Den taktiske føring udøves fra National Land Operations Centre (NLOC), National Maritime Operations Centre (NMOC), National Air Operations Centre (NAOC) samt Arktisk Kommando (AKO).

Vi er 19 M/K, én major som chef, en major som næstkommanderende, syv majorer/orlogskaptajner som Vagthavende Officer, syv seniorsergenter som Vagthavende Befalingsmænd, én chefsergent som sagsbehandler, én seniorsergent som infomanager/sagsbehandler og en korporal som stabshjælper.

Forsvarets nationale og internationale engagement gør, at vi har en travl og omskiftelig hverdag, hvor vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø med gode muligheder for kompetenceudvikling for den enkelte.

I JOC arbejder vi i et værnsfælles miljø, med en uformel omgangstone, med fleksible rammer og frihed under ansvar.
Om stillingen
Som Vagthavende Officer (VO) ved Forsvarskommandoen i Forsvarets Operationscenter/Joint Operations Center vil opgaverne være mangfoldige, som:
- At monitere alle nationale indsættelser og reagere på uhensigtsmæssigheder og særlige hændelser.
- At monitere kapaciteter i internationale indsættelser og reagere på uhensigtsmæssigheder og særlige hændelser.
- At monitere og reagere på nationale og internationale situationer, samt øvrige beredskabsopgaver.
- At træffe beslutning om hvilke informationer der straks skal formidles og hvilke informationer der skal indgå i Operationsstabens daglige statusbriefing.
- At være kontaktpunkt for borgerhenvendelser, samt Forsvarets personel, herunder enheder og enkeltpersoner indsat i INTOPS uden for daglig tjenestetid.
- At foretage kontinuerlig informationsudveksling med NLOC, NMOC, NAOC, AKO.
- At gennemføre OPS daglige overdragelsesbrief.
- At handle på modtagelse af meldinger om sikkerhedsberedskabsændringer.
- Under ledelse af VAGTCH reagerer og handle på FKO vegne uden for normal tjenestetid.
- At rapportere og handle i forhold til den foreliggende situation, herunder i særlig grad at være opmærksom på omstændigheder der berører eller kan berøre landets sikkerhed, forsvarets beredskab eller forsvarets personel.
- På vegne af VAGTCH varetager opgaven som kontaktpunkt for Forsvarsministeriet (FMN) uden for FMN officielle kontortid.
- Efter forudgående konsultation og på vegne af VAGTCH informerer FØL og FMN om hændelser eller andre informationer der anses for vigtige og som beskrevet i ref. a.
- Sagsbehandle og udarbejde direktiver for aktuelle SAMVIRKE operationer med og uden politimæssige beføjelser. Disse udarbejdes i tæt koordination med VAGTCH og relevante aktører. Efter VAGTCH godkendelse skal disse forelægges FMN/CHOP til endelig
godkendelse.
- At varetage funktionen som forbindelsesled til FKO repræsentant i NOST og IOS ved aktivering af disse.
- Besvare og vejlede civile myndigheder og enkeltpersoner der henvender sig, samt vurdere og afgøre, evt. efter samråd med VAGTCH, om der skal ske en videreformidling/behandling.
- VO støtter kommunikationscentrene i vurdering af signaler i forhold til deres relevans og evt. behov for respons uden for almindelig arbejdstid.
- Koordinerer henvendelser fra pressen med vagthavende presseofficer.
- At bestride/indgå i vagttjenesten der er døgnbemandet i en turnus af 12 timers varighed alle ugens 7 dage.
- At varetage og betjene og monitere samtlige klassificerede kommunikations- og misinformationssystemer (CIS).

Du vil ligeledes i rammen af JOC skulle bistå med udvikling, validering og ajourføring af de respektive FKOBST/FKO O.096-3 som har bæring på JOC virke.

Du vil i jobbet få en stor kontaktflade til stabe og værns kommander og eksterne samarbejdspartner (eks. Rigspolitiet) i dit arbejde med udvikling, validering og ajourføring af JOC grundlag.
Stillingen stiller sluttelig store krav til en høj grad af selvstændighed, med et stort ansvar og masser af mulighed for at præge din hverdag.
Om dig
Du har gennemført Videreuddannelses Trin II for officerer eller Master i Militære Studier.

Du har haft størstedelen af din karriere indenfor et af de tre værn med baggrund i den operative struktur eller INTOPS missioner og generelt stabstjeneste på niveau II/III.

Du er visionær og nytænkende med evne til at bidrage med udvikling og konsolidering af JOC i det fremtidige Joint miljø.

Stillingen stiller ligeledes krav til din operative forståelse samt stor grad af omstillingsparathed. Du ser dig selv indgå i et dynamisk team med mange forskelligartede opgaver, hvor dagene
er vidt forskellige.Du er villig til at tage de nødvendige efteruddannelser ved NATO og Beredskabsstyrelsen, og at du behersker engelsk i skrift og tale.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chef JOC major Kent Gjedsø på tlf.: +45 72840202 eller FIIN FKO-O-CHJOC.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Ansøgningsfristen er d. 09. august 2021 og vi forventer at afholde samtaler derefter. Stillingen ønskes besat 1. september 2021 eller snarest derefter.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

09.08.2021

Indrykningsdato

06.07.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent