Fortsæt til indhold

Rådighedsstillinger - Majorer af reserven til HQ Multinational Corps Northeast i Polen


Rådighedsstillinger - Majorer af reserven til HQ Multinational Corps Northeast i Polen

Er du klar til at arbejde i et operativt, dynamisk og udviklingsorienteret internationalt miljø som en del af reserven? Et arbejde som kræver overblik og operativ forståelse, hvor du kan deltage i min. 15 dage om året samt være i beredskab til lidt mere? Så har vi en plads i reservestyrken ved Multinational Corps Northeast til dig.
Om os
Hovedkvarteret for Multinational Corps Northeast (MNC NE) er beliggende i Szczecin i det nordvestlige Polen, tæt ved grænsen til Tyskland. Det tager mellem 5 og 7 timer i bil at komme til Szczecin fra Danmark – afhængig af, hvor man kører fra. Vi benytter i videst muligt omfang sam-transport og er sædvanligvis indkvarteret på hotel, når vi gør tjeneste ved hovedkvarteret. Tjenesten foregår hovedsageligt i og omkring Szczecin, men kan også blive henlagt til andre områder af Polen, de baltiske lande eller Tyskland.

Danmark har været en vigtig del af Multination Corps North East siden etableringen af korpset i 1999. MNC NE bygger på, og er en videreførelse af, det tidligere dansk-tyske korpssamarbejde i LANDJUT i Rendsburg i Tyskland. Med oprettelsen af MNC NE blev LANDJUT nedlagt og hovedkvarteret flyttede til Szczecin i Polen.

Hovedkvarteret blev i 2017 certificeret som et in-place hovedkvarter på permanent højt beredskab som enten Land Component Command eller som korpshovedkvarter i NATO´s styrkestruktur. Pt. arbejdes der mod en ny certificering i oktober 2021.

Hovedkvarteret har ansvar for NATO aktiviteter i Alliancens nordøstlige område og er som sådan operativt 24/7 – 365, hvilket også betyder at reserven skal forvente at blive aktiveret med kort varsel, hvis situationen skulle kræve det.

Hovedkvarteret består af ca. 450 militære og civile stillinger, som bemandes med personel fra 25 forskellige nationer. Korpset er oprindeligt etableret af Danmark, Polen og Tyskland, som også stiller den største andel af personellet ved hovedkvarteret. Der er 47 faste danske militære stillinger ved hovedkvarteret, fordelt over alle hovedkvarterets divisioner og ved det nationale støtteelement. Ud over den faste stab, udgør reserven en vigtig del af det danske bidrag.

Den danske reservestyrke består af op til 46 befalingsmænd og officerer af reserven, som bemander 23 strukturelle Reserve (augmentee) stillinger i hovedkvarterets forskellige divisioner.

Reservens medlemmer er alle forholdsvis aktive, hvilket blandt andet hænger sammen med, at de 23 stillinger, vi besætter, vil stå tomme, hvis vi ikke er der. Vi betragtes som ligeværdige og attraktive medlemmer af stabene, hvilket gør det motivende og udviklende at gøre tjeneste ved korpset. Hertil kommer at reservestyrken ved HQ MNC NE er en velfungerende og sammenrystet gruppe, hvor socialt samvær er en naturlig del af det, at gøre tjeneste, hvilket også gør, at vi gerne møder, når der bliver kaldt.

Du kommer til at arbejde i et operativt, dynamisk og udviklingsorienteret internationalt miljø. Omgangstonen kan være formel og uformel, afhængig af situationen, og du vil opleve, at alle gør deres bedste for at nå gode resultater.

Stort set alle reservestillinger ved MNC NE er ”dobbeltbemandede”. Stillingerne er alle indarbejdede i den operative struktur, så det er afgørende at de besættes, når der er behov. Dobbeltbemandingen sikrer, at vi altid kan bemande stillingerne, og gør samtidig, at den enkelte reservist har de bedste mulige vilkår for at tilrettelægge tjenesten i forhold til sit civile arbejde.

Du kan finde yderligere oplysninger om HQ MNC NE på www.mncne.pl og på Facebook (Multinational Corps Northeast).
Om stillingen
Vi søger lige nu majorer af reserven til Command Group, J2 Intelligence Division, J3 Operations Division (JOC), Joint Engineers Division (JENG) og Strategic Communications Division (STRATCOM).

De enkelte stillinger er:

CG – Command Group
En stilling som Political Advisor (POLAD) ved Command Group.
Som POLAD i Command Group indgår du i COM MNC NE nærmeste stab af rådgivere. Du har indgående kendskab til russiske forhold og rådgiver COM og den øvrige stab om generelle politiske og forsvarspolitiske forhold – med fokus på Nord- og Øst-Europa. Måske har du erfaring fra en tilsvarende rolle i NATO eller i udenrigstjenesten. Du indgår som en integreret del af Command Group sammen med den faste stab, som bor og arbejder i Szczecin.

J2 – Intelligence Division
En Stilling som Staff Officer Intel Support to Targeting og en stilling som Staff Officer Battle Damage Assessment.
Du indgår i J2 divisionens stab og bidrager til det operative stabsarbejde med udvikling og analyse af divisionens efterretningsprodukter som understøtter korpsets operative planer. Du gennemfører opgaver i rammen af divisionen, men vil også skulle virke som Subject Matter Expert (SME) inden for Battle Damage Assessment eller områder i forhold til dine personlige komprtencer og erfaringer. Slutteligt bidrager du med stabsarbejde i relation til BICES og øvrige efterretningssystemer og opdatering af efterretningsdatabaser og værktøjer.

J3 – Operations Division (JOC)
En stilling som Staff Officer Operations / Battle Space Management i Joint Operations Centre (JOC).
Som Staff Officer Operations/ Battle Space Manager indgår du som integreret medlem af JOC sammen med den faste bemanding i Joint Operations Centre (JOC). Du arbejder tæt sammen med de øvrige stabsofficerer og Subject Matter Experts (SME) i JOC. Du deltager i den løbende overvågning af igangværende operationer og styring/administration af Battlespace – sidstnævnte i tæt samarbejde med Battle Space Management funktionen i J35 Operations Divisionen (Current Plans Sektionen).

JENG – Joint Engineers Division:
Der er to stillinger i Joint Engineers Division - Staff Officer Infrastructure and Environment protection og Staff Officer Engineer Intelligence.
Som Staff Officer i JENG indgår du som et integreret medlem af divisionens stab og bistår og bidrager til såvel planlægning som løbende ingeniørmæssig understøttelse og koordination i tilknytning til kommende eller igangværende operationer. Du har indgående og længerevarende erfaring med ingeniøroperationer og omfattende kendskab til ingeniør kapaciteter og brugen heraf. Det er en fordel hvis du har kendskab til andre NATO partners ingeniør kapaciteter, men ikke et krav. Du er en erfaren ingeniørofficer, som er vant til stabsarbejde på højere niveau, og som kan holde flere bolde i luften samtidig. Du er god til at samarbejde og til at kommunikere til og med dine kolleger. Din samarbejdsform er lyttende, involverende og delegerende. Du taler flydende engelsk.

STRATCOM – Strategic Communications Division:
En stilling som Staff Officer Plans Information Environment.
STRATCOM er en nyoprettet division ved HQ MNC NE. Du bliver derfor en del af en stab som er under opbygning, hvilket åbner for rige muligheder for at bidrage til divisionens igangværende udvikling. Divisionens arbejde er fordelt mellem 3 sektioner – PLANNING, ASSESSMENT og CURRENT OPS. De enkelte sektioner arbejder tæt sammen og du skal forvente et højt tempo i opgaverne. Du bliver en integreret del af stabsarbejdet, som både vil omfatte arbejde til støtte for øvelsesvirksomhed og sideløbende hermed vil omfatte real life opgaver, der skal håndteres. Du skal derfor være i stand til hurtigt at skifte mellem forskellige opgaver samt bevare overblikket, når opgaverne kommer i højt tempo.
Om dig
Generelt for alle stillinger gælder det, at vi forventer at du har gennemført Master i Militære Studier, Videreuddannelse II for officerer eller anden relevant uddannelse (masterniveau uddannelsesniveau 7).

Du er en velbedømt officer og har erfaring fra en eller flere funktioner relateret til planlægning og gennemførelse af militære operationer.

Vi søger personer, der har solide operative og faglige færdigheder afhængig af hvilke af de nævnte områder du er interesseret i. Du har erfaring med at arbejde i et stabsmiljø med et højt tempo og stor omskiftelighed. Du er god til at sætte dig ind i nye opgaver og områder og er god til at skabe samarbejdsrelationer i forskellige fora. Du trives i et multinationalt miljø med respekt for kulturelle forskelle.

Du interesserer dig for internationale forhold og har kendskab til den sikkerhedspolitiske situation i det østeuropæiske område, som HQ MNC NE dækker.

Vi forventer at du har en god forståelse for NATO´s operative virksomhed og kendskab til NATO´s organisation og doktriner.

Det er afgørende, at du kan kombinere civilt arbejde/uddannelse, privatliv og en funktion i reserven, hvor du er du klar til min. 15 og op til 30 indkommanderingsdage om året.
Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingerne er niveaufastsat til major af reserven og ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark.

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer), eller honoreres for det faktiske antal timer ved aktiviteter med begrænset daglig tjeneste indtil 7 timer pr. dag, dog minimum for 3 timer. Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Du modtager et pensionsbidrag på 17,1 % af din løn og dine eventuelle pensionsgivende tillæg.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til NATO SECRET og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav (niveau 2) og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Desuden skal du bestå sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.

Du har gennemført øvrig relevant enkeltmands-uddannelse, herunder inden CAC-A samt TSE inden en eventuel aktivering.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingerne kan du kontakte chefen for reservestyrken, oberstløjtnant af reserven Lars Gruby på + 45 30 80 00 10. Du kan også skrive til Staff Officer Military Personnel ved J1, HQ MNC NE, major Nicolas Salbroe, på mail: HQMNCNE-J103@mil.dk.

Hvis du har spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Cecilie Aagaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 90.

Ansøgningsfristen er 10. august 2021. Hvis du er interesseret i mere end én stilling kan du anføre det i samme ansøgning. Vi gemmefører samtaler og ansætter løbende.

Hvis du udover interesse i disse stillinger har et generelt ønske om tjeneste ved HQ MNC NE i Polen, så kontakt os gerne omkring mulighederne, og om hvilke stillinger vi får ledige hvornår.

For at komme i betragtning til stillingerne, beder vi dig sende en ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Vær opmærksom på, at bilagene skal uploades i PDF-format.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Geografi

Udlandet

Organisation/Værn

Reserve-Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

10.08.2021

Indrykningsdato

29.06.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent