Fortsæt til indhold

Forsvarsakademiets søger en Major, Orlogskaptajn, Fuldmægtig eller Specialkonsulent (MIL)


Forsvarsakademiets søger en Major, Orlogskaptajn, Fuldmægtig eller Specialkonsulent

Vil du spille en central rolle i kvalitetssikringen og -udviklingen af både Forsvarets akkrediterede og øvrige uddannelser? Har du erfaring med at tilrettelægge og gennemføre undersøgelser og evalueringer? Vil du bidrage aktivt og målrettet til at udvikle en stærk kvalitetssikrings- og evalueringskultur?
Så tilbyder Forsvarsakademiet en stilling, hvor du som medarbejder i et alsidigt og dedikeret team skal bidrage til udviklingen af Forsvarets uddannelser på både akademi-, diplom- og masterniveau.
Om os
Forsvarsakademiet uddanner mellemledere og ledere til hele Forsvaret. Derudover udbyder vi videre- og efteruddannelser samt kurser til Forsvarets militære og civile ledere.

Det er Forsvarsakademiets mål, at vores uddannelser nyder fuld anerkendelse både inden for og uden for Forsvaret - ikke mindst i det civile uddannelsessystem. Vi udbyder uddannelser på kvalifikationsrammeniveau 5 til 7.

Uddannelsesstyringssektionen er en sektion med seks militære og civile medarbejdere. Sektionen har ansvar for blandt andet uddannelsesstyring, herunder planlægning og ressourcesætning samt intern kvalitetssikring af Forsvarsakademiets uddannelser.

Sektionens arbejde er præget af en uformel tone og et tæt samarbejde om opgaveløsningen.
Om stillingen
Som medarbejder i Uddannelsesstyringssektionen forventes du at spille en central rolle i det løbende arbejde med sagsbehandling af Forsvarsakademiets system til kvalitetssikring og - udvikling af Forsvarsakademiets uddannelser, herunder koordinere og gennemføre evalueringer af Forsvarsakademiets uddannelsesrelaterede kvalitetsområder mv. i samarbejde med relevante interessenter.

Du bliver ligeledes ansvarlig for at udarbejde og vedligeholde Forsvarsakademiets koncepter for uddannelsesrelaterede evalueringer, herunder planlægge og gennemføre aftager- og dimittendundersøgelser samt evalueringen af lærings- og studiemiljøet på Forsvarsakademiet.

Du vil desuden bidrage til og koordinere de akkrediterede uddannelsers uddannelsesrapportering samt sagsbehandle evt. behov for opfølgning.

Dine opgaver løses i et tæt samarbejde med sektionschefen og en anden medarbejder på kvalitetsområdet samt sektionens øvrige medarbejdere.

Du vil gennem stillingen etablere og påvirke et bredt sammensat netværk af civile og militære chefer, ledere og medarbejdere med ansvar for Forsvarets uddannelser, ligesom du forventes at følge med i udviklingen i det omgivende samfund, herunder i særlig grad inden for kvalitetssikring og –udvikling af uddannelsesområdet.

Du vil desuden skulle forestå udarbejdelse af beslutningsoplæg, høringssvar, ledelsesinformation og forvaltningsgrundlag mv.

Vi tilbyder med denne stilling gode muligheder for at videreudvikle dine kompetencer inden for kvalitetssikring og evaluering. Stillingen giver tillige gode muligheder for at udvikle et solidt netværk af militære ledere og sagsbehandlere.
Om dig
Du har gennemført en civil videregående uddannelse eller Master i militære studier (eller er i gang med at gennemføre en Master i militære studier).

Du har erfaring med evalueringsdesign, tilrettelæggelse og gennemførelse af kvantitative og kvalitative undersøgelser, analyse af data, udfærdigelse af evalueringsrapporter og formidling af resultater - gerne inden for uddannelsesområdet.

Du har en samarbejdende og positiv kritisk tilgang til opgaveløsningen og de udfordringer, du møder i dit arbejde. Nye opgaver møder du engageret og med nysgerrighed, og du opsøger den nødvendige viden og metodik til at løse dem på baggrund af din erfaring - gennem dialog med kolleger og ledelse og i dit netværk. Du evner at tænke tværgående – herunder udvise forståelse for forskellige interessenters interesser og behov.

Du har stærke analytiske kompetencer som grundlag for arbejdet med at gennemføre analyser af uddannelsesvidenskabelige problemstillinger, herunder producere løsningsmodeller, der skal bidrage til kvalitetssikringen og –udviklingen af Forsvarsakademiets uddannelser.

Du er struktureret, systematisk og resultatorienteret, og du formår gennem en analytisk tilgang at nedbryde komplekse mål til forståelige opgaver. Du kommunikerer klart og tydeligt såvel mundtligt som skriftligt og trives med udfærdigelse af større skriftlige opgaver og analyser som f.eks. rapporter på gennemførte undersøgelser. Du tager ejerskab for arbejdsprocesser og følger systematisk og af egen drift op på iværksatte opgaver.

Det er ønskeligt, men ikke et krav, at du har anden erfaring fra uddannelsesområdet. Det kan for eksempel være erfaringer som underviser, sagsbehandler eller konsulent ved en anden videregående uddannelsesinstitution.

Det er ligeledes ønskeligt, men ikke noget krav, at du har et overordnet kendskab til Forsvaret.

Stillingen er, såfremt du har en kandidatuddannelse, berammet som Fuldmægtig eller Specialkonsulent afhængig af din anciennitet. Såfremt du er militært ansat berammes stillingen til M331 – major eller orlogskaptajn.
M321 kaptajner og kaptajnløjtnanter, der er optaget på Master i militære studier, kan tillige ansættes i stillingen. Der vil således være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale og du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du skal, til denne stilling, kunne sikkerhedsgodkendes til ”Hemmeligt”.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Ved en militær ansættelse, vil der være mulighed for at blive ansat med fast tjenestested i Jylland, ved en af Forsvarsakademiets campus. (Eks. Varde, Karup, Frederikshavn). Der forventes ca. én arbejdsuge i København om måneden.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Chefen for Uddannelsesstyringssektionen, major Astrid Bjerregaard på telefon 728 17071.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Christian Friis Graae ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS226@mil.dk, eller på telefon 728 19150.

Ansøgningsfristen er den 08. august 2021 og samtaler forventes afholdt den følgende uge.

Stillingen er til besættelse pr. medio august eller snarest mulig.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Forsvarsakademiet (FAK)
Forsvarsakademiet er Forsvarets skolekommando og dansk forsvars værnfælles center for militære studier og militær forskning. På Forsvarsakademiet bidrager vi til forsvarets nationale og internationale opgaver og til forsvarets udvikling. Det gør vi gennem uddannelse, forskning, formidling og rådgivning med stærk fokus på de militære kernekompetencer. Udviklingsperspektiverne er positive og udfordrende.
Læs mere om Forsvarsakademiet på: www.fak.dk.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

08.08.2021

Indrykningsdato

28.06.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent